Pro Maunula jarruttaa keskustan kaavan hyväksymistä

403

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2005, ettei se kannata Pro Maunulan ry:n esitystä koko Maunulan ja Pirkkolan alueen suojelusta. Vuoden 2005 alussa rekisteröity Pro Maunula ry on tehnyt 16.9.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle esityksen koko Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemiseksi lailla. Toiminnallaan Pro Maunula pyrkii estämään tai hidastamaan Maunulan keskustan kaavan hyväksymistä.

Maunula-Seura, Maunulan Asukasyhdistys ja Suursuon asunto-osakeyhtiöt kannattavat Maunulan uuden keskustan kaavan toteuttamista sekä turvallisen ja palvelutasoltaan paremman keskustan rakentamista. Suursuon ostoskeskuksen vuokra-aika päättyy vuoden 2006 lopussa.

Kaupunginhallitus on jo aiemmin 14.11.2005 antanut Suursuon ostoskeskuksen suojelusta Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon. Ostoskeskusta on esittänyt  kesäkuussa 2005 suojeltavaksi rakennuksen omistaja Suursuon Ostoskeskus Oy.

Pro Maunula ry on pitänyt alueellisen suojeluesityksen yhtenä perusteena juuri sitä, että Suursuon ostoskeskus on vireillä olevan asemakaavan muutoksen vuoksi uhattuna:

”Toistaen vielä kerran alueellisen rakennussuojeluesityksemme, toteamme, että asialla on kiire. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessa 12.5.2005 päättänyt lähettää 19.8.2004 päivätyn ja 12.5.2005 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 11326 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Kyseinen kaavaehdotus pitää sisällään muun muassa vuonna 1962 valmistuneen hyväkuntoisen ja arvokkaan ostoskeskusrakennuksen purkamisen; Maunulan keskeisimmän puiston käyttämisen YY ja KL rakentamiseen ja 1700 k-m2 tilalle 4700 k-m2:n viisikerroksisten asuintalojen rakentamisen, jolloin 1950- ja 1960-lukujen  Maunulan arvokas kaupunkikuva ja korvaamaton arkkitehtuuriperintö on tuhottu ja menetetty.”

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo lausunnossaan (10.11.2005), että Maunulan asuma-alueen arvot tulevat riittävästi turvatuiksi jo laadituilla tai laadittavana olevilla asemakaavoilla. Kaupunkisuunnittelulautakunta ei pidä perusteltuna Pro Maunulan esittämää Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon alueen alueellista suojelua rakennussuojelulailla.

Kaupunginmuseon lausunnon (31.10.2005) mukaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueeseen kuuluvilla alueilla käytetään rakennusperinnön säilyttämisen ja suojelun ensisijaisena keinona asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Rakennussuojeluesityksen kohteena olevilla alueilla näin on jo toimittu, sillä suojelukysymykset on ratkaistu tai tullaan ratkaisemaan asemakaavallisen suojelun keinoin. Kaupunginmuseon johtokunta ei siten näe perusteita rakennussuojelulain käyttämiselle kyseisten alueiden suojelemisessa.

Valtion Museovirasto toteaa omassa lausunnossaan 24.10.2005, ettei ole perusteita perusteita rakennussuojelulain mukaiseen suojeluun. Museovirasto on Suomen tärkein rakennussuojelusta vastaava asiantuntijaorganisaatio.

Ympäristöministeriö asetti 9.9.2005 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, onko maankäyttö- ja rakennuslakia tarvetta muuttaa tonttitarjonnan lisäämiseksi. Työryhmän asettaminen sisältyy toimenpideohjelmaan, josta hallitus päätti budjettiriihessä erityisesti pääkaupunkiseutua vaivaavan tonttipulan helpottamiseksi. Kehitettävillä toimenpiteillä pyritään muun muassa helpottamaan ja nopeuttamaan kaavoitusta.

Kuusihenkisen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin hallintoneuvos Lauri Tarasti. Työryhmän jäsenet ovat Suomen Kuntaliitosta sekä ympäristö-, oikeus- ja valtiovarain-ministeriöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntia laatimaan kaavoja sitä mukaa kuin kunnan kehitys sitä edellyttää. Tämä koskee niin asuntotuotannon tarpeita kuin muitakin toimintoja. Tarastin työryhmä selvittää, onko kyseistä lainkohtaa vielä syytä täsmentää. Työryhmä selvittää myös mahdollisuutta kaksinkertaisten valitusten karsimiseen asemakaava- ja rakennuslupa-asioissa.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen esityslista 19.12.2005 
Maunulan keskustan suunnittelu