Lampuotilantie 35:n ideakilpailun voittaja valittu

362

Lampuotilantie 35:n pientalotontin ideakilpailun voittaja on valittu. Kaupunki tarjosi syksyllä 2005 haettavaksi neljää tonttia omatoimisesta rakentamisesta kiinnostuneille ryhmille. Tontit sijaitsevat Maunulassa, Tapaninkylässä, Myllypurossa ja Vesalassa.

Niille voi rakentaa 2 – 4 asuntoa. Ryhmien tuli esittää luonnossuunnitelmat rakentamisesta. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 34. Suosituimpia olivat Maunulan ja Tapaninvainion tontit.

Tonttiosaston päällikkö nimitti työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida hakijoiden laatimat luonnospiirustukset ja tehdä ehdotuksensa toteutuskelpoisista hankkeista. Työryhmään kutsuttiin asemakaavaosastolta arkkitehti Johanna Mutanen, asuntotuotantotoimistosta arkkitehti Ifa Kytösaho, tonttiosastolta nimettiin Kirsi Federley, Tuomas Kivelä ja Helena Vuolanto.

Lampuotilantielle laadittujen ehdotusten kokonaislaatu oli kilpailun korkeatasoisin. Tonttia haki kaiken kaikkiaan 12 hakijaa. Toisaalta ko. tontille osui myös kilpailun ainoat toteuttamiskelvottomiksi arvioidut kaksi ehdotusta.

Raadin arvioi seuraavasti: ”Merkille pantavaa oli kilpailuun toimitettujen suunnitelmien korkea taso. Monet kilpailijoista olivat panostaneet huolelliseen suunnitteluun. Lähes kaikki ehdotukset olivat vähintäänkin toteuttamiskelpoisia, suuri osa erittäin korkeatasoisia niin toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin.

Tontti sijaitsee loivasti pohjoiseen viettävässä rinteessä, pientalotonttien rivistön läntisenä päätteenä. Asemakaavan mukaan tontille sai rakentaa 2 – 3 asuntoa, vaadittavien autopaikkojen lukumäärä oli 5.

Kaupunkikuvallisesti parhaimmin olivat onnistuneet kahden perheen ratkaisut, joissa rakennusten massa oli pitkänomainen. Suhtautuminen viettävään maastoon oli parhaimmillaan onnistunut ilman suuria maastoleikkauksia ja tukimuureja. Yhtenä pitkänomaisena massana ratkaistua kokonaisuutta pidettiin kaupunkikuvallisesti liian raskaana, myös korkoasemien sovittaminen tontille oli tällaisissa ratkaisuissa johtanut korkeisiin sokkeleihin tai raskaisiin maastotöihin. Myös kolmen perheen ratkaisuista löytyi onnistuneita kokonaisuuksia. Tällöin pidettiin parempana vaihtelevan kokoisia rakennusmassoja tasarytmisesti samanlaisina toistuvien rakennusten sijaan.

Autopaikkojen sijoittaminen tontille oli myös tuottanut monille vaikeuksia. Parhaissa ehdotuksissa autopaikoille oli osoitettu luontevat paikat yhteisen sisääntulopihan yhteydestä. Joissain ehdotuksissa osa auto-paikoista oli jäänyt hankalasti liian lähelle Lampuotilantietä joko toiminnallisesti tai kaupunkikuvallisesti. Autopaikkojen osalta arvioitiin myös ratkaisun kehityskelpoisuutta eikä vajaasti esitettyjä ratkaisuihin suhtauduttu ankarasti, mikäli niiden nähtiin olevan ratkaistavissa.

Ehdotuksista kaksi todettiin toteuttamiskelvottomiksi. Toisessa ehdotuksessa oli unohtunut tontin korkeusasemien huomioon ottaminen, suunnitelma oli laadittu tasamaalle. Toisessa ehdotuksessa julkisivut ja pohjat eivät vastanneet toisiaan, ts. kolmesta asunnosta keskimmäisen toisen kerroksen huonekorkeudet eivät olleet riittävät.

Muut ehdotukset jaettiin kahteen luokkaan: yläluokkaan ja keskiluokkaan. Keskiluokkaan sijoitettujen ehdotusten keskinäinen järjestys arvottiin. Yläluokkaan sijoitettujen ehdotusten välinen paremmuusjärjestys arvioitiin tarkasti ja ehdotukset sijoitettiin ominaisuuksiensa mukaan sijoille 1 – 5.

Ehdotus on kauniisti istutettu maastoon. Rakennusten massat ovat kaunissuhteiset ja riittävän kokoiset pientalorivistön päätteeksi. Julkisivut ovat ammattitaitoisesti laaditut ja harmoniset. Pihajärjestelyissä on nähtävissä samaa sommittelutaitoa kuin julkisivuissakin. Autopaikkojen sijoitus hyödyntää ryhmärakentamisen ideaa ja on järjestetty tehokkaasti. Tilasuunnittelu on osaavaa ja näyttävää, pohjaratkaisut ovat erinomaiset. Myös nykymääräysten edellyttämä sisäänkäyntien mahdollinen esteettömyysvaatimus on toteutettavissa. Kellarittomuus säästää myös monelta vaikealta toteutukselta. Ehdotus on kaunis ja harkiten laadittu kokonaisuus.

Arviointiryhmä oli yksimielinen suunnitelmien paremmuusjärjestyksestä. Ensimmäiselle sijalle on asetettu Lampuotilantie 35:een hakijaryhmä (25), jonka yhteyshenkilönä on Mikko Johannes Viljakainen.

Voittaja vahvistettiin kiinteistölautakunnan kokouksessa 7.3.2006. Asia päätettiin esityksen mukaan.