TIEDOTE Asukasyhdistyksen taloudesta

293

Viime päivien nettikirjoittelu on kohdistunut Maunulan Asukasyhdistyksen taloudelliseen tilanteeseen. 

Maunulan Asukasyhdistys oli vuosina 2002, 2003 ja 2004 mukana toteuttamassa EU:n Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Equal-ohjelmaa*) täällä Maunulassa. Ohjelman tavoitteena oli luoda uusia työpaikkoja ja uusia palveluja, joiden kautta ihmisillä olisi mahdollisuus oman toimeentulon hankkimiseen ja siten pääsyyn tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Hankkeen aikana työllistettiin 14 henkilöä. Ulospäin näkyvimmipiä näistä olivat asumisneuvoja ja Maunula Avun kotipalveluhenkilöt. Hankkeen aikana perustettiin osuuskunta (osk Kotitekevä), joka mahdollisti hankkeessa saatujen työpaikkojen säilymisen Maunulassa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Asukasyhdistyksen budjetissa hankkeen palkkamenot olivat ylivoimaisesti suurin yksittäinen menoerä. Ennen Equal-hanketta yhdistyksen palkkamenojen suuruus oli vuonna 1999 noin 5500 euroa, vuonna 2000 noin 35 000 euroa. Hankkeen aikana ne moninkertaistuivat ja nousivat keskimäärin 179 000 euroksi vuodessa. Hankkeen ”tulot” (avustukset ja kotipalvelujen myynti) olivat puolestaan keskimäärin 187 600 euroa vuodessa.

Kaksi asiaa vaikutti yhdistyksen talousongelmiin: kokemuksen ja osaamisen puute, ja hankkeen avustuserien jälkikäteinen maksatustapa. Equal-ohjelman mukainen toiminta oli ensimmäistä kertaa kokeilussa. Suomessa siihen osallistui muun muassa kaksi ministeriötä ja useita muita tahoja. Eri osapuolille ei muodostunut hankkeen aikana yhteneväistä käsitystä siitä, mitkä kulut kuuluivat hyväksyttäviin, mitkä eivät.

Hankkeen loputtua yhdistykselle jäi monia, yksittäisinä erinä pieniä maksuja, jotka se oli maksanut, mutta joita lopputilanteessa ei hyväksytty hankeavustuksen piiriin (mm. Mediapajan ylläpitokustannukset, työterveyshuolto, henkilökunnan virkistyskulut jne.). Tästä seurasi, että verottajalle ei enää pystytty maksamaan.

Tämän hetken tilanne on, että 30 vuotta vakavaraisena toiminut Maunulan asukasyhdistys on hanketoiminnan myötä velkaantunut siinä määrin, että normaalilla yhdistystoiminnalla velkoja ei pystytä maksamaan. Yhdistyksen oman toiminnan tuotot muodostuvat jäsenmaksuista, joita ei ole vuoden 2004 jälkeen kannettu. Yhdistyksen viljelypalstojen vuokrauksesta saamat tulot ovat riittäneet kattamaan palstoista koituvat menot. Palstojen vuokrauksesta luovuttiin vuonna 2005.

Yhdistyksen oma arvio on, että velan suuruus on lähempänä 10 000 euroa, mutta lopullista määrää ei vielä tiedetä, koska asioiden hoito verottajan kanssa on kesken.

Kaarina Saavola
Maunulan Asukasyhdistys
varapuheenjohtaja

*)Vuodet 2002-2004 oli Equal-ohjelmaa ensimmäinen kokeilukausi, sitä ei oltu toteutettu aiemmin. Suomessa ohjelman kokeilua hallinnoivat Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työministeriö. Ohjelmassa kerättiin tietoa eri maiden kokemuksista. Maunulan asukasyhdistyksen kokemuksia verrattiin vastaaviin kokemuksiin Italiassa ja Itävallassa. Hankekokonaisuus, jossa asukasyhdistys oli mukana, oli nimeltään Lähiön sosiaaliset yrittäjät, jota hallinnoi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämisyksikkö Palmenia. Palmenia on julkaissut hankkeen loppuraporttina kirjan nimeltä Lähiön sosiaaliset yrittäjät.