Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedotus

365

Alueellinen rakennussuojeluesitys
Maunula, Pirkkola, Suursuo

Maunulan, Pirkkolan ja Suursuon alueita koskeva rakennussuojelulain mukainen suojeluesitys on käsiteltävänä Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Suojelun ehdotetaan koskevan uutta ja vanhaa Maunulaa sekä Pirkkolan rintamamiestaloalueita.

Osa alueista on jo suojeltu asemakaavalla ja suojelukaavaa valmistellaan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa vielä osaan vanhaa Maunulaa. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on lausunnossaan 10.11.2005 todennut, ettei alueellista suojelua ole tarkoituksenmukaista toteuttaa rakennussuojelulailla vaan kaavoituksella (www.hel.fi/ksv > Päätöksenteko > Esityslista ja pöytäkirja 10.11.2005).

Kaupunginhallitus on lausunnossaan 19.12.2005 todennut, että suojeluesityksessä tarkoitetun alueen suojelun toteutuminen on osittain jo turvattu tai asianmukaisella tavalla varmistetaan tulevien asemakaavan muutosten suunnittelu- ja päätösprosessissa. Kaupunginhallitus ei sen vuoksi pidä perusteltuna Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon  alueen alueellista suojelua rakennussuojelulailla.

Museovirasto on lausunnossaan 20.10.2005 katsonut, että suojelu on  mahdollista ratkaista kaavoituksen yhteydessä ja ettei asiassa ole tullut ilmi rakennussuojelulain 3 § 2 momentin tarkoittamia erityisiä syitä rakennussuojelulain mukaiseen suojeluun.

Uudenmaan ympäristökeskus on ratkaissut erillisen 17.6.2005 ympäristökeskukselle tulleen Suursuon Ostoskeskusta koskevan suojeluesityksen 30.1.2006 eikä ole suojellut rakennusta rakennussuojelulain nojalla. Helsingin kaupunki eikä Museovirasto puoltaneet rakennuksen suojelua rakennussuojelulain nojalla.

Rakennussuojeluesitys esillä 13.3.−13.4.2006

– Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
– Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14
www.ymparisto.fi/uus > Ajankohtaista > Kuulutukset <http://www.ymparisto.fi/uus > Ajankohtaista > Kuulutukset>

Valmistelija tavattavissa Maunulan kirjastossa to 23.3. klo 17-19.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 13.4.2006 osoitteeseen Uudenmaan ympäristökeskus, PL 36 (käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14), 00521 HELSINKI (tai sähköpostitse kirjaamo.uus@ymparisto.fi.)

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Heikki Kurki, p. 020 490 3079, Uudenmaan ympäristökeskus tai erityisesti kaavoituksen osalta arkkit. Sari Ruotsalainen, Helsingin kaupunki, p. 1694441.

13.3.2006

Uudenmaan ympäristökeskus

LISÄTIETOJA
Uudenmaan ympäristökeskus