Lautakunta hyväksyi Suursuon kaavaehdotuksen

314

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 8.6.2006 lähettää 1.6.2006 päivätyn Suursuon asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen (nro 11570) kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Maunulan itäosaan on suunniteltu 10273 k-m2 ja Länsi-Pakilan eteläreunaan 10215 k-m2 pientalorakentamista. Maunulassa Suursuonlaidan varrelle puistoalueelle on merkitty 2600 k-m2:n kerrostalotontti. Saarnaajantien rintamamiestalot suojellaan. Suurin osa alueesta on kaavoittamatonta. Uusia asukkaita tulee alueelle noin 600.

Tavoitteena on kehittää Suursuon viheraluetta yhdessä Oulunkylän liikuntapuiston kanssa suurimpana ja tärkeimpänä pohjoisen suurpiirin kaupunkirakenteen sisällä olevana viheralueena.

Suunnittelualueelle on merkitty kaksi täydennysrakentamisaluetta: Maunulan koillisosaan ja Pakilan eteläreunaan. Alueiden välillä on puistoalueeksi merkitty viheryhteys kevyen liikenteen reitteineen. Pakilaan liittyvä rakentamisalue rajautuu lännessä alueen valtaojaan, etelässä olemassa olevaan kevyen liikenteen reittiin ja idässä osittain uudelleen linjattavaan kevyen liikenteen reittiin sekä pohjoisessa olemassa oleviin Saarnaajantien rintamamiestalotontteihin.

Maunulan puoleinen rakentamisalue päättyy lännessä Suursuonlaidan varren omakotitontteihin ja yleisten rakennusten tontteihin, etelässä palstaviljelyalueeseen sekä idässä peltoalueeseen ja pohjoisessa metsässä olevaan kevyen liikenteen reittiin. Alueella on 87 erillispientalotonttia, omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontti, kaksi asuinrakennusten tonttia sekä yksi kerrostalotontti.

Pientaloalueet on merkitty alueiden laidoille ja muut matalan rakentamisen tontit keskelle. Kerrostalotontti on kahden olemassa olevan julkisen rakennuksen välissä erillään muista rakentamisalueista.

Lisäksi alueelle on merkitty tärkeimmät kevyen liikenteen yhteydet, palstaviljelyalue, pelikenttä ja kaksi toiminta-aluetta, joista ainakin toiselle on tarkoitus rakentaa leikkipuisto. Miellyttävän katumiljöön luomiseksi rakennusalat ovat kadun toisella puolella kiinni kadun reunassa ja vastapuolella hieman irti kadusta. Rakennusaloja ei ole merkitty aina kohtisuoraan katuun nähden vaan suuntia on vaihdeltu. Näin saadaan mielenkiintoisia katunäkymiä ja avarampia näkymiä asunnoista.

Tuusulanväylän varteen on rakennettava melueste ennen uusien asuinpientalokortteleiden käyttöönottoa suojaamaan uutta ja nykyistä rakentamista. Tuusulanväylää lähinnä olevilla tonteilla rakennusalat on merkitty niin, että ne suojaavat tontin pihaa mahdollisimman hyvin melulta. Kaupunginosan raja on siirretty kulkemaan Pakilan puoleisen rakentamisalueen eteläreunaan.

Mitoitus
Suunnittelualueen koko on 38,05 ha, josta rakentamista on 9,72 ha. Kerrosalaa on yhteensä 23 088 k-m2. Maunulan puolen rakentamisalueella kerrosalaa on 12 873 k-m2 ja Pakilan puolella 10 215 k-m2, josta olemassa oleviin tontteihin liitettävän maan kerrosala on 1 276 k-m2.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) Asemakaavaehdotukseen on merkitty yksi kerrostalotontti, joka on Suursuonlaidan ja Suursuontien risteyksessä. Tontille on suunnitteilla senioriasumista. Tontilla on kaksi rakennusalaa, joista kadun varressa oleva on kadun puolelta viisi- ja pihan puolelta nelikerroksinen ja tontin länsiosassa oleva kolmi- ja nelikerroksinen. Vajailla kerroksilla pyritään tuomaan vaihtelua kaupunkikuvaan ja lisäämään asumismukavuutta kattoterassein. Myös ensimmäisen kerroksen asuntoihin edellytetään terasseja. Katutasoa elävöitetään isoin ikkunoin. Rakennukseen on merkitty läpikulku kadulta pihalle. Yhteistila on käytön ja viihtyisyyden lisäämiseksi rakennettava porrashuoneen yhteyteen. Tilaan on rakennettava takka. Laadukkaan lopputuloksen saamiseksi julkisivut on muurattava ja rapattava. Pysäköinti puuverhoiltavine pihaa rajaavine autokatoksineen on tontin pohjoisreunassa.

LISÄTIETOJA
Suursuon alueen kaavaehdotuksen päätösmateriaali