Pro Maunulan valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

657

Pro Maunula ry valitti 20.2.2007 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristöministeriön 12.1.2007 tekemästä päätöksestä jättää käsittelemättä Pro Maunulan valitus. Valitus koski Uudenmaan ympäristökeskuksen 7.11.2006 tekemää kielteistä päätöstä Pro Maunula ry:n esityksestä suojella rakennusuojelulailla Maunula, Suursuo ja Pirkkola.

Pirkkola suojeltiin asemakaavalla jo 80-luvulla ja parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistelemassa Vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennetun Maunulan suojelukaavaa.

Korkein hallinto-oikeus antaa päätöksen kesän 2007 aikana. Päätös koskee ainoastaan päivämäärää, jonka perustella YM ei käsitellyt Pro Maunulan valitusta. Valitus ei vaikuta valtuuston 25.4.2007 tekemään kaavapäätöksen Maunulan keskustasta. Korkein hallinto-oikeus
Saapunut 20.2.2007
Liitteitä 4 No 564/1/07
5406 jätetty

 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Tyytymättömänä Ympäristöministeriön päätökseen n:o Y;11/531/2006 koskien rakennussuojeluasiaa koskevaa valistusta, haemme muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksemme perusteluina esitämme seuraavaa:

Ympäristöministeriö on jättänyt Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä (Dnro UUS-2005-L-722-27) tekemämme valituksen tutkimatta liian myöhään saapuneena.

Ympäristöministeriö toteaa päätöksessään, että valituksemme olisi tullut saapua ympäristöministeriön kirjaamoon valitusajassa viimeistään 11.12.2006. Valituksemme oli saapunut ympäristöministeriön kirjaamoon 13.12.2006.

Uudenmaan ympäristökeskus katsoi em. Päätöksessään, että asianosaisten lukumäärän johdosta päätös annetaan tiedoksi myös yleistiedoksiantona (Hallintol. 55 § ja 62 §).

Yleistiedoksiannon julkaisupäivä oli 10.11.2006, joten valituksemme oli sen mukaan perillä kirjaamossa riittävän ajoissa (13.12.2006).

Ympäristöministeriön kirjaamosta saamamme suullisen tiedon mukaan, kun päätöksestä on annettu tieto kahdella eri tavalla on pitempi aika ratkaiseva.

Hallintol 55 § ja 62 §:n sekä HallintolainkäyttöL 22 ½ ja 62 ½:n mukaan katsomme, että ympäristöministeriön päätös on ko. lakien vastainen.

Lisäksi katsomme, että hallintolakien soveltamisen kannalta on erityisen tärkeää, että Korkein hallinto-oikeus ratkaisee asian kahdenlaatuisen tiedoksiantamisen kohdalta. Voivatko kansalaiset asianomistajien lukumäärän mukaan olla eriarvoisessa asemassa?

Painotamme vielä ympäristöministeriöön tekemämme valituksen asiasisältöä, koska se laaja-alaisena, valtakunnallisesti merkittävänä, sodanjälkeisen jälleenrakentamisen historiallisena kehityksenä ja kaupunkikulttuuriympäristön rakennusperintönä on ainutlaatuinen alue.

Ympäristöministeriön tulisi käsitellä asia, jotta ensimmäisen kerran nähtäisiin, kuinka Valtioneuvoston 17.12.1998 hyväksymää arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa, Valtioneuvoston 13.6.2005 hyväksymää eurooppalaisen maisemayleissopimusta sovelletaan kulttuurikehitykseen ja historiaan liittyvällä, rakennetulla asemakaava-alueella RakennusuojelulainL:n nojalla.

PRO MAUNULA RY, Helsinki
Pakilantie 11, 00630 HELSINKI


LISÄTIETOJA
Valitushistoria 
Valtuustokeskustelu, jossa on valtuutettujen Enrothin ja Sademiehen puheenvuoroissa viittauksia Pro Maunulan valitukseen