Kevään uudet ylioppilaat

371

Maunulan yhteiskoulusta ja Helsingin matematiikkalukiosta pääsi keväällä 2007 ylioppilaaksi 83 oppilasta.

Ahlstedt Mira
Alander Aleksei
Ekholm Tanja
Erkkilä Jussi-Pekka
Grönberg Katariina
Haapamäki Hilla
Hardén Olli
Harell Turkka
Heikkinen Teemu
Hjort Christina
Huhtamäki Lauri
Hänninen Otso
Hölttä Matti
Ilola Tiia
Jaser Linda
Kalliomäki Emmi
Kanervo Kalle
Katajisalo Joonas
Kerola Karolina
Khlus Artur
Kiaupa Arne
Koivunen Riku
Korhonen Nasti
Kukkonen Ville
Kumpulainen Kalle
Kunnas Saana
Kuula Aura
Kuurne Antti
Laine Matias
Lasonen Pia
Laulajainen Miika
Lehmussaari Joel
Lehtimäki Mikael
Lehtinen Vili
Lempiäinen Henri
Liikanen Mika
Lindström Annika
Lintunen Iina
Manninen Arttu
Merimaa Ville
Miettinen Jani
Mitrofanova Liisa
Mizguina Jaana
Montonen Marianne
Nisov Ats
Nummelin Elias
Nuotiomaa Tommi
Nurkka Mikko
Ojala Juho
Paasiluoto Miika
Paavola Marjut
Parviainen Eetu
Pirttilä Veli-Jaakko
Pitkäkoski Aki
Pitkänen Matias
Pulli Satu
Raerinne Janne
Raittola Kristiina
Repo Hanna
Ruuhonen Iida
Räihä Joonas
Sairanen Viljami
Salomaa Jere
Salovaara Simo
Semkin Nikita
Seppä Maija
Seppäläinen Sanna
Shbib Gulala
Soto Tomás
Streng Emilia
Säynätkari Antti
Tanner Janina
Tervo Timo
Tynkkynen Leena
Tähtinen Sami
Utriainen Roope
Vahtera Anu
Valkeiskangas Sauli
Vattulainen Petteri
Vesalainen Esa
Virta Ossi-Pekka
Vornamo Timo
Ärväs Niko

LISÄTIETOJA
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio