Tuusulanväylän meluesteille budjetoitu rahaa

288

Tuusulanväylän meluesteiden rakentamiseen Maunulan kohdalle on Helsingin kaupungin vuoden 2008 talouarvioehdotuksessa budjetoitu 800 000 euroa vuodelle 2009 ja 800 000 euroa vuodelle 2010.

Yhteensä hankkeen kustannusarvio 2,2 milj. euroa, josta valtion tiehallinto maksaa 600 000 euroa.

Valtuusto käsitteli 26.9.2007 kaupungin vastausta Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin lähettämään lausuntopyyntöön tiesuunnitelmasta kantatien 45 (Tuusulanväylä) parantaminen välillä Käpylä – Kulomäentie, Helsinki ja Vantaatiesuunnitelmasta:

Kaupungin tulee pitää suunnitelma yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kaupungin toimesta kuulutettava samassa järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset saatetaan kaupungissa tiedoksi. Kaupungin tulee julkaista kuulutus kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä, vaikka se poikkeaisi kaupungin ilmoituskäytännöstä.

Suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava Tiehallinnolle ja ne on toimitettava kaupungille ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Hankkeen kokonaiskustannukset on arvioitu 6,6 milj. euroksi (mr-ind. 123.3 ilman alv:tä), josta maantielain 5 luvun mukaiset korvaukset ovat 350 000 euroa. Kaupungin osuudeksi kustannuksista esitetään 65 000 euroa, (+ alv. 22 %) sekä erikseen sovittava osuus Maunulan ja Torpparinmäen meluesteiden rakennuskustannuksista (kustannusarvio 3,14 milj. euroa).

Hanke kuuluu yhtenä neljästä osahankkeesta teemahankkeeseen ”Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä”.

Tämä teemahanke sisältyy tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2007-2011, mutta toteutus edellyttää rahoituksen myöntämistä tälle teemalle.

Tiepiiri pyytää kaupunkia ilmoittamaan lausunnossaan,

1) osallistuuko kaupunki tien tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin ja korvauksiin suunnitelma-asiakirjojen liitteenä olevassa kustannusten jakoehdotuksessa nro B 52 esitetyllä tavalla,

2) onko kaupunki valmis luovuttamaan tien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin ja

3) toteuttaako kaupunki kustannuksellaan suunnitelman edellyttämät katujärjestelyt samanaikaisesti tietyön kanssa.

Suunnitelmaan sisältyvien Maunulan ja Torpparinmäen meluesteiden kustannusjaosta sovitaan ennen esteiden rakentamista.

Valtuutettu Hannele Luukkainen teki Tuusulanväylästä ponnen, joka meni läpi 62 äänellä: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet rakentaa meluesteet myös Pakilantien ja Tuusulanväylän ramppialueelle Tuusulanväylän länsipuolelle estämään liikenteen melua Maunulan asuinalueelle.”

LISÄTIETOJA
Talousarvioehdotus vuodelle 2008 (ks. liite 5, sivu 4)
Tiehallinnon tiesuunnitelma
Kartta meluaidan sijainnista

Valtuuston esityslista 26.9.2007
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto