Kiinteistövirasto vaihtaa maita Maunulassa

375

Kiinteistövirasto esittää maanvaihtoa Maunulassa. Mesta Kodit Oy luovuttaisi kaupungille Lauttasaaressa omistamansa Asunto Oy Lahnalahdentie 3 – 5:n asunto- tai liikerakennusten tontin 31050/4. Kaupunki antaisi yhtiölle Maunulasta asuinrakennusten tontin 28317/2 Suursuon uudelta pientaloalueelta. Tonttien luovutusarvot ovat 1,87 Me. Kaupungin kannalta kiinteistöjärjestely helpottaisi Lauttasaaren alueen suunnittelua kuten länsimetron toteuttamista ja mahdollista länsiväylän kattamista.

KIINTEISTÖJÄRJESTELY ASUNTO OY LAHNALAHDENTIE 3-5:N JA MESTA KODIT OY:N KANSSA (LAUTTASAARI 31050/4 JA  OULUNKYLÄ 28317/2)

Khs 2007-2604

Kiinteistölautakunta toteaa (20.11.2007) mm. seuraavaa:

Tiivistelmä                       
Kiinteistölautakunta esittää, että Mesta Kodit Oy:n kanssa tehtäisiin kiinteistöjärjestely. Yhtiön omistama Asunto Oy Lahnalahdentie 3 – 5 luovuttaisi kaupungille Lauttasaaren asunto- tai liikerakennusten tontin 31050/4 ja kaupunki yhtiölle Maunulan suunnitellun asuinrakennusten tontin 28317/2. Tonttien luovutusarvot ovat 1,87 Me. Luovutukset olisi tarpeen ja perusteltua tehdä Lauttasaaren asemakaavan vanhentuneisuuden ja alueen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

Luovutettavat tontit ja niiden asemakaavatiedot

Mesta Kodit Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimus kiinteistöjärjestelystä.

Asunto Oy Lahnalahdentie 3 – 5 luovuttaisi kaupungille Lauttasaaren asunto- tai liikekorttelin (AL) tontin 31050/4. Tontin pinta-ala on 2 774 m2 ja rakennusoikeus 1 110 k-m2. Tonttitehokkuusluku e = 0,4. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 28.3.1983. Alueella on voimassa asemakaava nro 2948 (lainvoimainen 9.2.1951). Alueella on syksystä 1999 lukien ollut voimassa kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi rakennuskielto, jota kaupunginhallitus päätti viimeksi 3.9.2007 (1104 §) jatkaa kahdella vuodella eli 15.9.2009 saakka.

Kaupunki luovuttaisi Mesta Kodit Oy:lle perustetun tai perustettavan asuntoyhtiön lukuun Maunulan Suursuon laidalle suunnitellun asuinrakennusten (A) korttelialueen tontin 28317/2. Tontin pinta-ala on noin 4 269 m2 ja rakennusoikeus noin 1 708 k-m2. Tonttitehokkuusluku e = 0,4. Kaupunginvaltuusto on 24.10.2007 (278 §) hyväksynyt alueelle
Maunulan koillisosan asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotuksen nro 11570.

Luovutusten perustelut ja ehdot

 Kiinteistölautakunta toteaa, että Lauttasaaren asemakaavan
vanhentuneisuuden ja alueen kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi olisi perusteltua tehdä Mesta Kodit Oy:n kanssa kiinteistöjärjestely.

Tonttien hinnoittelussa on molempien tonttien luovutusarvoiksi sovittu 1,87 Me (Lauttasaari 1 100 k-m2 x 1 700 e/k-m2, Maunula 1 708 k-m2 x 1 100 e/k-m2).

Omistus- ja hallintaoikeudet kiinteistöihin siirtyisivät niiden
vastaanottajille luovutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Luovutussopimus olisi allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Maunulan kaavamuutos on saanut lainvoiman.

Mesta Kodit Oy:n ilmoituksen mukaan määräaikaiset vuokrasopimukset tontin 31050/4 rakennuksia kerhotiloiksi vuokraavien henkilöiden kanssa päättyvät 31.12.2007.

 Mesta Kodit Oy sitoutuisi viivytyksettä kustannuksellaan purkamaan luovuttamallaan tontilla sijaitsevat vanhat asuin-, piha- ja  saunarakennukset perustuksineen sekä tontilla tai sen maaperässä mahdollisesti olevat vanhat rakenteet sekä muut rakennusjätteet, kuten pohjalaatat, perustukset, täytöt, asfaltoinnin, johdot, aidat ja pylväät. Purkutyöt tulisi suorittaa kiinteistöviraston tonttiosaston purkuohjeiden mukaisesti tonttiosaston hyväksymään kuntoon kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun asianomaiset purkuluvat ovat tulleet lainvoimaisiksi.
Mikäli purkulupa tai -luvat tulevat lainvoimaiseksi vuoden 2007 aikana, kolmen kuukauden määräaika alkaa juosta 1.1.2008 lukien.

Mikäli yhtiö ei noudata purkuvelvoitetta, yhtiö olisi velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta kaupungille 10 000 euroa kuukaudessa jokaiselta täydeltä kuukaudelta siihen asti, kun purkutyöt on hyväksyttäväksi vastaanotettu.

Kaupunginmuseo on 17.7.2003 antanut kaupunkisuunnitteluvirastolle Lauttasaaren asemakaavoitukseen liittyen liitteenä olevan lausunnon,
jossa kaupunginmuseo esittää, että tontilla 31050/4 (Lahnalahdentie 11) sijaitseva ns. Akreniuksen huvila (1934) suojeltaisiin asemakaavalla. Tämän vuoksi on sovittu, että mikäli yhtiölle ei myönnetä huvilarakennuksen osalta purkulupaa, huvilarakennus siirtyisi korvauksetta kaupungin omistukseen.

Vastaavasti mikäli tontilla sijaitsevalle toiselle omakotitalolle (1962), jolle kaupunginmuseo ei ole esittänyt asemakaavallista suojelua, ei myönnettäisi purkulupaa, siirtyisi myös tämä rakennus korvauksetta kaupungin omistukseen.

Muutoin luovutuksissa noudatettaisiin kiinteistölautakunnan
hyväksymiä kaupungin tavanomaisia kiinteistökaupan ehtoja.

Vs. Kaj toteaa lisätietona, että Mesta Kodit Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka on erikoistunut pien- ja rivitalorakentamiseen. Kaupungin kannalta kiinteistöjärjestely helpottaisi Lauttasaaren ko.
alueen suunnittelua mm. länsimetron ja mahdollisen länsiväylän kattamisen kannalta.

Kiinteistöjärjestelyyn tarvittava määräraha 1,87 milj. euroa on tarkoitus esittää Kvston hyväksyttäväksi ylityksenä vuoden 2007 talousarvion tilille 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Päätösesitys                      
Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Asunto Oy Lahnalahdentie 3–5:n ja Mesta Kodit Oy:n kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen luovutussopimuksen ja tekemään tarvittaessa siihen vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen esityslista 10.12.2007