Apulaiskaupunginjohtaja vastasi ponteen kirjastosta ja työväenopistosta

286

Sivistys- ja opetustoimesta vastaava kaupunginjohtaja (Sj) vastasi 3.12.2007 kaupunginhallituksen kokouksessa valtuutettu Hannele Luukkaisen 24.5.2007 tekemään toivomusponteen Maunulan keskustaan tulevista kirjaston ja työväenopiston tilojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Toivomusponsi hyväksyttiin samassa kokouksessa, jossa valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan.

VALTUUTETTU HANNELE LUUKKAISEN TOIVOMUSPONSI: MAUNULAN KESKUSTAN KIRJASTON JA TYÖVÄENOPISTONTILOJEN SUUNNITELU JA TOTEUTUS

Khs 2007-1127
Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 25.4.2007 Oulunkylän korttelin 28211 sekä tonttien 28238/4, 28319/5 ja 28320/11 ym. alueiden (Maunulan keskusta) asemakaavan muuttamisen (nro 11326) (asia 10) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: "Kaupunginvaltuusto korostaa, että jatkossa kirjaston jatyöväenopiston tilat tulee suunnitella ja toteuttaamahdollisimman samanaikaisesti kauppakeskuksenkanssa." (Hannele Luukkainen, äänin 64-0) Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen  ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Suomenkielinen työväenopiston johtokunta toteaa (5.6.2007) mm. seuraavaa: Khn keväällä 1989 asettama kulttuurisuunnitelmakomitea esitti mm. Kanneltalon, Malmitalon ja Maunulan monitoimitalon rakentamista (1990 – 1994). Maunulan monitoimitalo jäi muuttuneen taloudellisen tilanteen takia rakentamatta. Tämä merkitsi sitä, että työväenopiston palvelut jäivät erityisesti Maunulan alueella ja laajemminkin Pohjoisessa suurpiirissä huonompaan asemaan kuin muilla alueilla.

Alueen asukkaille monitoimitalojen mahdollistamat kirjasto-, opetus- ja kulttuuripalvelut eivät ole toteutuneet alueella riittävässä toiminnallisessa laajuudessa ja eri hallintokuntien synergiaedut ovatjääneet hyödyntämättä palvelujen toteuttamisessa. Niin ikään työsuojelu- ja työterveysviranomaiset ovat tarkastuskäynnillään vuonna 2005 todenneet nykyiset Pohjoisenalueopiston Oulunkylän palvelukeskuksessa sijaitsevat työväenopiston asiakaspalvelu- ja henkilökunnan työtilat riittämättömiksi.

Maunulan uuteen keskustaan suunniteltavat kirjaston ja työväenopistontilat (hyväksytty asemakaavan muutosehdotus nk. vaihtoehto C:n pohjalta) parantavat oleellisesti työväenopiston toimintamahdollisuuksiaja palveluita pohjoisen alueopiston alueella ja että yhteistyössäkirjaston kanssa on hyvä mahdollisuus saada aikaan asukkaiden toivoma yhteinen kohtaamispaikka ja "olohuone".

Maunulan uudenkeskustan työväenopiston tilat on ajoitettu vuoteen 2010 tai sen jälkeen. Työväenopisto on valmis esittämään hankkeen aikaistamista, mikälikaupungin taloudellinen tilanne antaa siihen mahdollisuudet ja mikälisuunnittelun kohteena olevan alueen muut aikataulut sitä edellyttävät. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa (13.6.2007), että Maunulankirjaston nykyinen sijainti entisessä nuorisotalossa on syrjäinen ja epätarkoituksenmukainen.

Uuden ostoskeskusalueen kehittämisen yhteydessä kirjastolle on esitetty hankittavaksi uudet tarkoituksenmukaiset tilat. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 21.3.2007 kaupungin tilakeskukselle antamassa lausunnossa ja kaupungin kirjastontalon rakennushankkeiden ehdotuksessa Maunulan kirjaston rakennushanke on ehdotettu toteutettavaksi vuonna 2010. Suunnittelua varten määrärahaa tarvittaisiin jo vuonna 2009. Hankkeen tilantarpeeksi on ilmoitettu 850 brm2 ja rakentamisen karkeaksi kustannusarvioksi on rakennusvirastossa arvioitu 1,89 miljoonaa euroa.

Uuden tilan aiheuttamaa vuokranlisäystä ei ole mahdollista kattaa kaupunginkirjaston nykyisen talousarvioraamin puitteissa. Kaupunginkirjasto toivoo, että uusien kirjastotilojen rakentaminen sovitettaisiin yhteen suunnitellun uuden keskuksen muiden osien toteutusaikataulujen kanssa.

Sj toteaa, että Maunulan keskustan asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa kirjaston, työväenopiston tilojen ja asukastilojen rakentamisen Pakilantien varteen kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle.

Maunulan kirjasto sisältyy jo vuosien 2008-2012 taloussuunnitelmaan vuosina 2010-2011 toteutettavana hankkeena. Keskustan suunnittelu on vasta alkamassa ja hallintokunnilla on mahdollisuus sijoittua myös vuokratiloihin.

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.4.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hannele Luukkainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Hannele Luukkaiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

LIITTEET
Liite 1 Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto
Liite 2 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 13.6.2007

LISÄTIETOJA
3.12.2007 kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 
Valtuusto hyväksyi 24.4.2007 keskustan kaavan: ponnet