Alueidenkäyttötavoitteissa tärkeimpinä haasteina ilmastonmuutos ja PKS-seudun maankäyttö

317

Valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa on tarpeen ottaa nykyistä paremmin huomioon ilmastonmuutos ja pääkaupunkiseudun maankäytön ja liikenneinfrastruktuurin kehittämisen mittavat haasteet. Ympäristöministeriö on laatinut luonnoksen tavoitteista.

Luonnos on lähetetty lausunnoille ja myös yleisöllä on mahdollisuus esittää siitä mielipiteitään, jotka tulee toimittaa Ympäristöministeriöön 24.1.2008 mennessä.

Helsingin seudun tavoitteita esitetään uudistettavaksi siten, että alueidenkäytössä turvataan riittävän asuntotuotannon tarvitsema tonttimaa, ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja sijoitetaan rakentaminen erityisesti raideliikenteen palvelualueelle.

Luonnoksen mukaan ilmastonmuutokseen on alueidenkäytössä varauduttava ottamalla huomioon tulvavaara-alueet ja lisääntyvät sään ääri-ilmiöt. Uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.

Metron laajentamismahdollisuus itään on turvattava ja alueidenkäytössä on varauduttava Malmin lentoaseman toimintojen siirtämiseen nykyiseltä kentältä.

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriön tiedote