Pääkaupunkiseudulle yhteinen yleiskaava

327

Ympäristöministeriö on lähettänyt  lausuntokierrokselle hallituksen esityksen maankäyttö-ja rakennuslain muuttamiseksi. Lakimuutoksen päätavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta ja edistää kaukolämmön käyttöä. Laki myös toisi pääkaupunkiseudulle yhteisen yleiskaavan.

Asemakaavat valituslupajärjestelmän piiriin

Kaavoituksen sujuvoittamiseksi valituslupajärjestelmä laajennettaisiin koskemaan asemakaavoja, jotka sijaitsevat oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ja joita koskeva kunnan päätös on säilynyt muuttumattomana hallinto-oikeudessa.

Valituslupajärjestelmä tarkoittaa sitä, että hallinto-oikeuden päätöksestä voisi tehdä jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain jos siihen saadaan valituslupa. Tämä nopeuttaa kaavan toteuttamista hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen noin yhdeksällä kuukaudella, jos korkein hallinto-oikeus ei keskeytetä täytäntöönpanoa.

Pääkaupunkiseudulle yhteinen yleiskaava, maaseudun rakentaminen joustavammaksi

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä ja asuntotonttitarjontaa edistetään edellyttämällä yhteisen yleiskaavan laatimista Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueille.

Yleiskaavaan liittyen kaupungeille siirrettäisiin toimivaltaa poikkeamisasioissa ja kevennettäisiin valtion ohjausta kaupunkien kaavoituksessa.

Maaseudun kylien asuntojen rakentamista joustavoitetaan niin, että rakentaminen voisi perustua yleiskaavaan. Näin vähennetään yksittäisten lupapäätösten tekemistä tai asemakaavan laatimista alueille, joilla sitä ei vielä tarvita.

Uudisrakennukset kaukolämpöverkkoon

Kestävien ja energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien käyttöä halutaan edistää siten, että asemakaavassa olisi mahdollista määrätä uudisrakennusten liittämisestä kaukolämpöverkkoon alueilla, joilla on jo olemassa kaukolämpöverkko tai joille sellainen on tarkoitus tehdä. Keskitetyillä lämmitysjärjestelmillä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja siten hillitä ilmastonmuutosta.

Muita muutoksia

Rakennuslupamenettelyä kevennettäisiin siten, että kunnan rakennusvalvontaviranomainen voisi rakennusluvan myöntämisen yhteydessä poiketa asemakaavasta hieman laajemmin kuin tällä hetkellä on mahdollista.

Uudisrakentamiseen liittyvän vanhan rakennuksen purkamiseen ei edelleenkään tarvittaisi erillistä lupaa, mutta lupaedellytyksiä laajennettaisiin niin, että myös rakennetun ympäristön arvot otetaan huomioon.

Kuntaliitosten yhteydessä uuteen kuntaan on tullut tai on tulossa useita samannimisiä katuja. Kadunnimien vaihtamista helpotettaisiin niin, että siitä voidaan päättää myös muulla tavoin kuin asemakaavaa muuttamalla.

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriön sivut