Markkinaoikeus ei käsitellyt ostarin valitusta

458

Markkinaoikeus päätti 4.4.2008 jättää Maunulan ostoskeskuksen yrittäjien ja Pro Maunula ry:n 10.2.2008 tekemän yhteisen valituksen tutkimatta. Asia tuli julkisuuteen kaupunkilehti Vartissa 2.7.2008 olleesta uutisesta.

Maunulan ostoskeskuksen yrittäjät ja Pro Maunula ry ovat yhteisessä valituksessaan markkinaoikeudelle vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Kilpailuviraston selvittämään markkinatilanteen päivittäistavarakaupan markkinoilla Maunulan alueella. Valituksessaan Maunulan ostoskeskuksen yrittäjät ja Pro Maunula ry ovat lähinnä vedonneet siihen, että Maunulan kaupunginosaa koskevien asemakaavan muutossuunnitelman sekä siihen liittyvän alueen varaamista koskevan päätöksen toteutuessa S-ryhmälle muodostuu kahden kilometrin säteellä alueelle Maunula–Pakila–Paloheinä määräävä markkina-asema, mitä tilannetta ei voi pitää kilpailun toteutumisen kannalta toimivana.

Markkinaoikeus katsoo, että viimeksi mainitut, lähinnä markkinaolosuhteiden yleisten muutosten vaikutukset ovat Maunulan ostoskeskuksen yrittäjien ja Pro Maunula ry:n kannalta olleet ainoastaan välillisiä. Kysymyksessä olevaa Kilpailuviraston 10.2.2005 päivättyä ratkaisua ei ole katsottava kohdistetun hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla Maunulan ostoskeskuksen yrittäjiin tai Pro Maunula ry:een, eikä Kilpailuviraston kyseisessä ratkaisussaan ole katsottava myöskään antaneen Maunulan ostoskeskuksen yrittäjien tai Pro Maunula ry:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun kielteisellä tavalla välittömästi vaikuttavia määräyksiä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei Maunulan ostoskeskuksen yrittäjillä ja Pro Maunula ry:llä ole hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta valittaa kysymyksessä olevasta Kilpailuviraston 10.2.2005 päivätystä ratkaisusta. Maunulan ostoskeskuksen yrittäjien ja Pro Maunula ry:n yhteinen valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

LISÄTIETOJA
Markkinaoikeuden päätös 4.4.2008  

Uutinen Kilpailuviraston päätöksestä 10.2.2005