Vastaus Antti Vuorelan valtuustokyselyyn päiväkodista

253

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen toimitti 24.9.2008 kiinteistöviraston, opetusviraston ja sosiaaliviraston laatimat vastaukset valtuutettu Antti Vuorelan 2.9. jättämään valtuustokyselyyn koskien Maunulan ala-asteen pihalle suunniteltua väliaikaispäiväkotia.

Lausunto 17.9.2008, kirjattu saapuneeksi 18.9.2008

LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAUNULAN ALA-ASTEEN KOULUN PIHALLE SUUNNITELTUA TILAPÄISTÄ PÄIVÄKOTIA

Kv 2008-1564

Sosiaalivirasto on antanut kiinteistöviraston tilakeskukselle toimeksiannon toteuttaa Maunulaan päivähoitotilat kahdelle ruotsikieliselle päivähoitoryhmälle. Sosiaalivirasto tarvitsee tilat syksyn 2008 aikana. Tällä hetkellä ruotsinkielinen  päiväkoti toimii epätarkoituksenmukaisissa ja ahtaissa väliaikaistiloissa Oulunkylässä.

Koska tilantarve on kiireellinen, tilakeskus on hakenut rakennuslupaa väliaikaisen paviljonkipäiväkodin sijoittamiseen Maunulan ala-asteen pihalle osoitteeseen Haavikkotie 5. Paviljonkipäiväkoti tulee ruotsinkielisen päiväkodin käyttöön viideksi vuodeksi, kunnes päiväkodille löydetään pysyvä paikka alueelta.

Tiedotusvälineet ovat kesän ja syksyn 2008 aikana julkaisseet aiheeseen liittyviä uutisia, joissa on ollut asiavirheitä. Oikaisut on lähetetty suoraan asianomaisille lehdille.

Paviljonkipäiväkotia on kaavailtu ala-asteen tontin lounaisnurkkaukseen. Se vie noin 1000 m2 koulun tontitsta, joka on kokonaisuudessa rakennusten ala pois lukien 14000 m2.

Paviljonkipäiväkodin on väitetty vievän kokonaan koulun 1. ja 2. luokan oppilaiden leikkialueen. Todellisuudessa koulun pienemmille jää leikkitilaa 2000 m2. Lisäksi leikkialuetta on paviljongin pystyttämisen yhteydessä tarkoitus laajentaa viereiseen puistoon, jolloin koulun käyttöön saadaan yli 500 m2 uutta piha-aluetta. Pihan varustelutaso ei heikkene, vaan leikkivälineet ja katos siirretään pihan laajennusosaan.

Paviljonki päiväkodista tulee 32-42 lapsen hoitopaikka. Kulku päiväkotiin tapahtuu yleisen katualueen ja puistokäytävän kautta. Päiväkodin toiminta aiheuttaa huoltoajoa noin kolme kertaa viikossa ruokakuljetusten takia. Huoltokuljetukseen käytetään samaa reittiä kuin omaan huoltoajoon.

Hankkeen alkaessa keväällä 2008 tilakeskus, sosiaalivirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto tutkivat kaikki mahdolliset paviljonkipäiväkodin sijoitusvaihtoehdot ja päiväkodiksi sopivat tyhjät tilat Maunulassa. Vaihtoehtoihin tutustuttiin huolellisesti paikan päällä.

Vaihtoehtoisina paikkoina tutkittiin mm. puistoaluetta Haavikkotien ja Koivikkotien risteyksen eteläpuolella sekä Maunulan leikkipuiston pohjoisosaa, johon olisi ajoyhteys Maunulantien kautta. Tilapäisen päiväkodin toteuttaminen puistoon on kuitenkin talotekniikan liityntöjen ja huoltoajon järjestämisen kannalta kallista verrattuna siihen, että väliaikainen rakennus toteutetaan koulun viereen. Myös rakennuslupaprosesso veisi aikaa, ja tilojen käyttö viivästyisi kuukausia.

Tarkastelussa oli myös Koivikkotien varrella oleva tyhjä yleisten rakennusten tontti joka sopisi väliaikaisrakennukselle, mutta se on varteenotettava vaihtoehto myös pysyväm päiväkodin paikaksi. Tontilla ei voi olla tilapäistä samaan aikaan kuin uutta, pysyvää rakennusta rakennetaan. Pysyvän rakennuksen toteuttamiseen ei ole varauduttu vuosien 2009-2013 investointiohjelmassa. Kiireellisiä hankkeita voidaan toki lisätä ohjelmaan heti, kun tiedot investoinnista täsmentyvät.

Sijainnin, kulkuyhteyksien, kunnallistekniikan ja aikataulun kannalta parhaaksi tontiksi osoittautui lopulta Haavikkotie 5:ssä toivan suomenkielisen ala-asteen tontti. Haavikkotie 5:ssä toimii suomenkielisen ala-asteen lisäksi ruotsinkielinen ala-aste. Molempien koulujen rehtorit ovat olleet hankkeesta tietoisia huhtikuusta 2008 alkaen.

Tilakeskuksessa suunnitellaan parhaillaan Maunulan ala-asteen piha-alueen perusparannusta joka toteutetaan sovitussa aikataulussa. Suunnittelussa otetaan huomioon muös mahdollisen paviljonkirakennuksen vaatima alue, joka korvataan pihan laajennuksella viereiseen puistoon.

Sosiaalivirasto laatii tarveselvityksen pysyväm ruotsinkielisen päiväkotirakennuksen rakentamiseksi Maunulaan. Päiväkodin lopullisen paikan määrittelevät kaavoittaja, sosiaalivirasto ja tilakeskus yhteistyössä.

Päivätty 18.9.2008 ja kirjattu saapuneeksi 19.9.2008

VASTAUS ANTTI VUORELAN VALTUUSTOKYSELYYN MAUNULAN ALA-ASTEEN PIHALLE TULEVASTA PARAKISTA

Opev 2008-665

Ruotisinkielisten sosiaalipalvelujen käynnistämässä hankkeessa sijoittaa päiväkotiparakki Maunulan ala-asteen ja Månsas Lågstadien pihalle opetusvirasto katsoo, ettei hankkeen edetessä tieto hallintokuntien välillä vaihtunut riittävästi aikatauluun ja käynnissä olleeseen pihan perusparannuksen toteutussuunnitteluun nähden. Pihan perusparannuksesta on opetuslautakunnan hyväksymä hankesuunnitelma vuodelta 2000.

Tilakeskuksen opetusvirastolle huhtikuussa esittämässä suunnitelmassa päiväkotiparakki on sijoitettu 1-2 luokkien pihalle. Opetusvirasto on esittänyt tilakeskukselle muiden sijoitusvaihtoehtojen tutkimista päiväkotiparakille Maunulan ala-asteen pihan sijaan ja tilakeskus on ollut asiassa yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Opetusvirasto pitää tärkeänä, että Maunulan ala-asteen ja Månsas Lågstadie koulujen kauan odottaman ja nyt keskeytetyn pihan perusparannuksen jatkosuunnittelun lähtökohdat ovat sellaiset, että pihan turvallisuus, valvottavuus, toimivuus ja viihtyisyys voidaan toteuttaa.

Päivätty 19.9.2008 ja kirjattu saapuneeksi 23.9.2008

VASTAUS VT. VUORELAN KYSYMYKSEEN MAUNULAN ALA-ASTEEN SUUNNITELLUSTA PAVILJONKIPÄIVÄKOTIRAKENNUKSESTA

Sosv

Sosiaalivirasto on antanut kiinteistöviraston tilakeskukselle toimeksiannon toteuttaa Maunulaan päivähoitotilat kahdelle ruotsinkieliselle päiväkotiryhmälle. Sosiaalivirasto tarvitsee tilat syksyn 2008 aikana. Tällä hetkellä ruotsinkielinen päiväkoti toimii epätarkoituksenmukaisissa ja liian ahtaissa väliaikaistiloissa Oulunkylässä.

Hankkeesta pidettiin 21.5.2008 yhteinen kokous, jossa päätettiin vielä tutkia paviljonkipäiväkodin vaihtoehtoiset sijoituspaikat yhteistyössä sosiaaliviraston, kiinteistöviraston tilakeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Sijainnin, kulkuyhteyksien, kunnallistekniikan, aikataulun ja yhteistyömahdollisuuksien kannalta parhaaksi tontiksi osoittautui Maunulan ala-asteen koulun alueella, osoitteessa Haavikkotie 5, sijaitseva tontti.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen sosiaalivirastolle antaman tiedon mukaan paviljonkipäiväkoti vien noin 1000 m2 koulun tontista, joka on kokonaisuudessaa 14000 m2. Maunulan ala-asteen oppilaille jää paviljonkipäiväkodista huolimatta leikkitilaa 2000 m2. Koulun leikkialuetta on paviljonkipäiväkodin rakentamisen yhteyessä tarkoitus myös laajentaa viereiseen puistoon, jolloin käyttöön saadaan yli 500 m2 uutta piha-aluetta. Nykyiset leikkivälineet siirretään pihan laajennusosaan paviljonkipäiväkodin alta.

Paviljonkipäiväkodista tulee 32-42 lapsen hoitopaikka. Kulku päiväkotiin tapahtuu yleisen katualueen ja puistokäytävän kautta. Päiväkodin toiminta aiheuttaa huoltoajoa noin kolme kertaa viikossa ruokakuljetuksen takia. Huotoajo tapahtuu samaa reittiä kuin kouuln oma huoltoajo.

Hankkeen alkaessa keväällä 2008 tilakeskus, sosiaalivirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto tutkivat kaikki mahdolliset pavoljonkipäiväkodiksi sopivat tyhjät tilat Maunulassa. Vaihtoehtoihin tutustuttiin huolellisesti paikan päällä. Toiminnallisesta näkökulmasta myös muut esitetyt sijoitusvaihtoehdot olisivat soveltuneet paviljonkipäiväkodin paikaksi hyvin.

LISÄTIETOJA
Uutinen 3.9.2008: Pyöreän pöydän tilaisuus päiväkodin sijoittamisesta 
Uutinen 2.9.2008: Lautakunta myönsi luvan rakennustöiden aloittamiseen  
Uutinen 5.8.2008: Mistä päiväkodille paikka?   
Uutinen 16.6.2008: Maunulan ala-asteen pihalle tulee parakkipäiväkoti