Vastaus Yrjö Hakasen valtuustokyselyyn asuntojen vuokrien korotuksista

255

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä on vastannut kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen valtuustokyselyyn toimenpiteistä asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi esimerkiksi alentamalla korkeita tonttivuokria, järjestämällä edullisia lainoja peruskorjaukseen ja rajoittamalla energia- ja vesimaksujen nousua. Hakanen tiedusteli myös peruskorjauksen tukemista Maunulan kaltaisella alueella, jossa suojelu asettaa korjaukselle erityisiä vaatimuksia.

Vastaus valtuutettu Yrjö Hakasen kysymykseen

Vastauksena esitettyyn asumiskustannusten nousua koskevaan kysymykseen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Helsingin kaupungin omistamien aravavuokratalojen vuokrat ovat vuonna 2008 keskimäärin 8,92 euroa/m2/kk. Muiden kuin kaupungin omistamien aravatalojen keskivuokra Helsingissä on 10,65 euroa/m2/kk.

Kaupungin omistamissa asuinkiinteistöyhtiössä on alettu varautua ennalta tuleviin peruskorjauksiin. Enimmillään varaudutaan kattamaan tulorahoituksella 20 % peruskorjauksen kustannuksista, joka summa kerätään 10 vuodessa. Tarkoituksena on saavuttaa tasainen vuokran kehitys, jolloin tulevaisuudessa tehtävät peruskorjaukset eivät aiheuta vuokriin suuria kertakorotuksia. Ennakkovarautumisen vaikutus vuokriin vaihtelee yhtiöissä sekä peruskorjaustilanteen että sen mukaan, onko yhtiö varautunut korjauksiin omatoimisesti jo aiemmin. Useat muut aravavuokratalojen omistajat ovat jo aloittaneet ennakkosäästämisen, joten se selittänee kaupungin yhtiöissä toteutettavat suuremmat korotukset ensi vuodeksi.

Kiinteistö Oy Maunulan asunnoilta saadun tiedon mukaan yhtiön hallitukselle esitetään lokakuussa 2008 tarkistuksia, jotka merkitsevät vuokriin keskimäärin 7,0 %:n korotusta vuodelle 2009. Rahallisesti tämä tarkoittaa 0,57 euron korotusta asuinneliömetriä kohden nykyisen vuokran 8,20 euroa/m2 noustessa 8,77 euroon/m2. Korkein yksikkökohtainen vuokra tulisi olemaan 9,64 euroa/m2. Korotukset yksiköittäin vaihtelevat 4,0–13,0 %. Suurin rahallinen korotus on 0,97 euroa/m2, jonka jälkeen kyseisen yksikön vuokra on 8,39 euroa/m2/kk. Korotuksen suhteellinen suuruus aiheutuu kohteen merkittävistä huoltokorjaustöistä.

Kaikkien kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden osalta vuoden 2009 vuokratasoa ei vielä tällä hetkellä ole vahvistettu. On odotettavissa, että vuokrat nousevat keskimäärin enemmän kuin viime vuosina.

Vuokrien korotusten taustalla on useita eri tekijöitä. Muun muassa elinkustannusten nousu vaikuttaa kiinteistönhoidon kustannuksiin ja indeksiin sidottuihin tontinvuokriin. Lisäksi asuinkiinteistöyhtiöiden lainoista osa on sidottu korkoihin, jotka ovat seuranneet yleistä nousevaa korkokehitystä. Kiinteistövirasto seuraa rahamarkkinatilannetta ja yhtiöi­den lainakantaa säännöllisesti ja tiedottaa yhtiöille erilaisista lainavaihtoehdoista.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) säätelee valtion tuella rakennettujen asuinkiinteistöyhtiöiden tontinvuokria. Lisäksi Helsingin kaupunki perii tontinvuokrista vain 80 % sinä aikana, kun asuinkiinteistöyhtiöllä on valtion myöntämää aravalainaa tai valtion tukemaa korkotukilainaa. Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden tontinvuokrat tasataan lisäksi alueellisesti.

Vuonna 2008 tontinvuokrat ovat olleet keskimäärin 0,65 euroa/m2/kk. Elinkustannusindeksin nousun ja uusien vuokrasopimusten vaikutusten jälkeen vuoden 2009 keskimääräiseksi tontinvuokraksi tulisi arviolta 0,69 euroa/m2/kk. Tasauksen ansiosta uusien vuokrasopimusten vaikutus jakautuu koko kantaan ja on siten vähäinen. Tontinvuokrien tasoa voidaan pitää hyvin kohtuullisena.

Yleinen kustannusten nousu vaikuttaa myös muiden kuin kaupungin omistamien aravayhtiöiden vuokriin ensi vuonna. Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden vuokrataso on vuokrantarkistusten jälkeenkin kaikilla alueilla kohtuullinen ja kilpailukykyinen verrattuna muihin vuokranantajiin.