Jokeri 2:n suunnittelu käynnissä

245

Jokeri 2 on suunnitteilla oleva joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, joka kulkee Vuosaaresta Malmin aseman kautta Paloheinän Kuusmiehentietä Myyrmäkeen. Linja alittaa tunnelissa Keskuspuiston Paloheinän majan kohdalla. Tavoitteena on, että bussilinjan liikennöinti käynnistyisi vuoden 2012 elokuussa. Linjaa liikennöitäisiin ruuhka-aikoina viiden minuutin välein. Joukkoliikennelautakunta käsittelee asiaa 13.11.2008.

Jokeri 2 on joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, joka kulkee Vuosaaren ja Myyrmäen välillä hieman kauempana Helsingin keskustasta kuin Jokeri -linja 550.

Jokeri 2:n toinen mahdollisesti myöhemmin toteutettava vaihe sijoittuu Myyrmäen ja Matinkylän väliin.

Jokeri 2 -linjan toteuttaminen edellyttää bussiliikennetunnelin rakentamista keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen, uusia pysäkkejä ja pysäkkien parannuksia, muutoksia Malmin aseman bussiterminaaliin ja katuverkon perusparannustoimia. Yhteensä tarvittavien toimenpiteiden kustannusarvio on 43,6 miljoonaa euroa, josta 33,6 miljoonaa euroa on Jokeri 2 -bussilinjan investointeja ja 10 miljoonaa euroa nykyisen katuverkon perusparannusinvestointeja.

Helsingin kaupungin kustannusosuus hankkeesta on maksimissaan 40,4 miljoonaa euroa. Tiehallinnon osuus on 3,2 milj. euroa.

Jokeri 2 -hankkeesta tulee tehdä hankepäätös ja jatka hankkeen valmistelua viipeittä siten, että bussilinjan liikennöinti voitaisiin käynnistää mahdollisimman pian, tavoitteena vuoden 2012 elokuussa.

Joukkoliikennelautakunta käsitteli kokouksessaan 17.4.2008 hankesuunnitelmaa Jokeri 2 –linja edellyttämän tunnelin toteuttamisesta Paloheinästä Kuninkaantammeen. Tuolloin lautakunta päätti:

– hyväksyä osaltaan liitteenä olleen tunnelin hankesuunnitelman jatkosuunnittelun lähtökohdaksi,

– kehottaa liikennelaitosta jatkamaan Jokeri 2 -hankkeen valmistelua siten, että bussilinjan liikennöinti voitaisiin käynnistää mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan jo vuoden 2012 alkupuolella

– esittää kaupunginhallitukselle, että se tekisi kaupunginvaltuustolle esityksen Jokeri 2 -tunnelin toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti Keskuspuiston ali siten, että hankkeelle osoitetaan rakennusviraston kadunrakentamismäärärahoihin 28 milj. euron rahoitus, josta 16 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2010 ja 12 milj. euroa vuodelle 2011

– kehottaa liikennelaitosta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa neuvottelemaan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa valtion osallistumisesta PLJ 2007:n ensimmäiseen koriin kuuluvan Jokeri 2 -hankkeen kustannuksiin.

Kaupunginhallituskäsittelyä varten rakennus- ja ympäristötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja pyysi tunnelin hankesuunnitelmasta lausunnot kaupunkisuunnitteluvirastolta, kiinteistövirastolta, liikuntavirastolta ja rakennusvirastolta.

Lausunnoissa hankkeeseen ja sen nopeaan etenemiseen suhtauduttiin myönteisesti lukuun ottamatta rakennusviraston lausuntoa, jossa suhtauduttiin kriittisesti joukkoliikennetunnelin pelastustienä mahdollisesti toteutettavaan hiihtotunneliin ja jossa myös esitettiin, että kaikista  Jokeri 2 -linjaan liittyvistä toimenpiteistä tulisi tehdä hankepäätös yhdellä kertaa.

Hankesuunnitelman valmistelu kesällä ja syksyllä 2008

Rakennusviraston lausunnon johdosta päädyttiin laajentamaan hankesuunnitelma kattamaan kaikki Jokeri 2 -linjan edellyttämät fyysisen ympäristön toimenpiteet. Valmistelua jatkettiin kesällä ja syksyllä 2008 yhteistyössä liikennelaitoksen, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Tiehallinnon, YTV:n ja Vantaan kaupungin kanssa.

Liikuntavirasto ja kiinteistövirasto ovat osallistuneet Keskuspuiston alittavan tunnelin osalta valmisteluun.

Jatkovalmistelun yhteydessä koko linjaan liittyvät kehittämistarpeet
kartoitettiin ja niiden kustannukset arvioitiin. Tunnelin lisäksi muita merkittäviä toimenpiteitä ovat pysäkkien ja terminaalien parannukset, Kirkonkyläntien bussikaistat, Kuusmiehentien perusparantaminen ja liikennevaloetuudet.

Jatkovalmistelun yhteydessä liikuntavirasto on myös luopunut ajatuksesta toteuttaa joukkoliikennetunnelin yhteyteen hiihtotunneli. Tämän päätöksen jälkeen joukkoliikennetunnelin suunnitelmaa on tarkistettu toteuttamalla tunnelin pelastustieyhteys yksiaukkoisessa tunnelissa tunnelin reunassa betoniseinällä erotettuna muusta tunnelista.

Valmistelun aikana tarkasteltiin linjan liikennöimistä ruuhkaaikoina 5 minuutin vuorovälillä ja päivällä 10 minuutin vuorovälillä aiemman 8/12 minuutin vuorovälin sijasta.

Tiheämmän vuorovälin yhteiskuntataloudelliset hyödyt ylittävät tarkastelujen perusteella liikennöintikustannusten lisäyksen ja jatkossa linjaa tuleekin valmistella ruuhka-aikana 5 minuutin vuorovälillä liikennöivänä linjana.

Tunnelin suunnittelussa maisema- ja ympäristönäkökulmiin on kiinnitetty erityistä huomiota, koska tunneli kulkee arvokkaan Keskuspuiston ali. Tunnelin suuaukot ja pelastustiejärjestelyt on suunniteltu niin korkeatasoisesti, että tunnelin vaikutukset Keskuspuistoon jäävät hyvin vähäisiksi. Paloheinässä tunnelin toteuttaminen mahdollistaa liikunta- ja ulkoilukäytössä olevan ympäristön kehittämisen. Keskuspuiston saavutettavuutta ja siten sen virkistysarvoa tunnelin mahdollistamat liikenneyhteydet parantavat.

Jokeri 2 -linjan merkitys Helsingin liikennepolitiikassa

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 28.9.2005 asettanut tavoitteeksi joukkoliikenteen nopeuttamisen sekä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamisen. Kulkumuoto-osuuden osalta tavoitteena on poikittaisliikenteessä nostaa joukkoliikenteen osuus 13
%:sta 17 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteen toteutumiseen vaikuttavista toimenpiteistä vastaavat Helsingissä liikennelaitos ja kaupunkisuunnitteluvirasto.

Poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseksi on vuoden 2004 jälkeen lisätty tarjontaa Helsingin sisäisille poikittaislinjoille yli 30 %:lla ja perustettu seudulliset linjat Jokeri 550 ja Tiedelinja 506. Lisäksi poikittaislinjoille on lisätty liikennevaloetuuksia. Poikittaisliikenteessä
henkilöautoliikenteen kasvu on kuitenkin niin voimakasta, että tehdyt toimenpiteet ovat tavoitteisiin nähden riittämättömiä. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on poikittaisliikenteessä laskenut 13 %:sta 10,8 %:iin (vuonna 2007), kun keskustaan suuntautuvassa liikenteessä joukkoliikenteen osuus on 62,7 %. Jokeri 2 -bussilinjan (Vuosaari – Kontula – Malmi – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki) perustaminen on vuonna 2007 valmistuneen Helsingin poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukaan tehokkain yksittäinen toimenpide, jolla vaikutetaan poikittaisen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuteen.

Jokeri 2 -linjan toteuttamisen kustannukset ja kannattavuus

Jokeri 2 -linjan toteuttaminen edellyttää bussiliikennetunnelin rakentamista keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen, uusia pysäkkejä ja pysäkkien parannuksia, muutoksia Malmin aseman bussiterminaaliin ja katuverkon perusparannustoimia. Yhteensä
tarvittavien toimenpiteiden kustannusarvio on 43,6 miljoonaa euroa, josta 33,6 miljoonaa euroa on Jokeri 2 -bussilinjan investointeja ja 10 miljoonaa euroa nykyisen katuverkon perusparannusinvestointeja.

Helsingin kaupungin kustannusosuus hankkeesta on maksimissaan 40,4 miljoonaa euroa. Tiehallinnon osuus on 3,2 milj. euroa. Yhteiskuntataloudellisen laskelman perusteella Jokeri 2 -bussilinjan perustaminen tuottaa 8,7 miljoonan euron vuotuiset hyödyt.

Hankkeen yhteiskuntataloudellinen hyöty-kustannussuhde on 3,95. Hyötykustannussuhteeseen ei ole sisällytetty Kuusmiehentien perustaparantamisen kustannuksia, koska tämä on joka tapauksessa toteutuva hanke, jota Jokeri 2 -hanke ainoastaan aikaistaa. Mikäli Kuusmiehentien perusparantamisen kustannukset kuitenkin haluttaisiin laskea hankkeen hyöty-kustannussuhteeseen, olisi se noin 3,04. Tämäkin on noin kaksinkertainen hyöty-kustannussuhde esimerkiksi Länsimetron tai Kruunuvuorenrannan raitioyhteyden tunnuslukuihin verrattuna.

Jokeri 2 -hankkeen hyödyt ylittävät tarvittavien investointien kustannukset jo muutaman vuoden laskentajaksolla. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa Jokeri 2:n ansiosta vuosittain noin miljoonalla matkalla. Herkkyystarkastelujen perusteella hyöty-kustannussuhde säilyisi hyvänä, vaikka hankkeen kustannukset nousisivat huomattavasti tai hyödyistä arvotettaisiin vain puhdas aika. Jokeri 2 -linjan hyödyt perustelisivat hankesuunnitelmaan sisältyvien investointien lisäksi lähes 100 milj. euron investoinnit ennen kuin kokonaiskustannukset
kasvaisivat hyötyjä suuremmiksi.

Hankkeen eteenpäin vieminen

Jokeri 2 -linjan toteuttamisen jatkovalmistelu edellyttää hankepäätöstä. Kokoluokaltaan näin mittavasta (Helsingin rahoitusosuus 40,4 milj. euroa) hankkeesta päättävä elin on kaupunginvaltuusto. Tunnelin kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit valmistuvat vuoden 2009 loppuun mennessä, mikäli hankepäätös tehdään viimeistään helmikuussa 2009.

Tämä aikataulu mahdollistaisi tunnelin rakentamisen parhaimmillaan vuosina 2010–2012 ja muiden tarvittavien investointien toteuttamisen tähän mennessä, jolloin Jokeri 2 -linjan liikenne alkaisi elokuussa 2012.

Nopean etenemisen osalta tulee myös huomata, että linja voidaan ja kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti, vaikka Tiehallinnon toimenpiteet viivästyisivät. Kaupungin kannattaa kuitenkin kiirehtiä Tiehallintoa toteuttamaan sen vastuulle osoitetut vaihtopysäkkihankkeet mahdollisimman pian, jotta synergiahyödyt toteutuvat mahdollisimman suurina.

Kaupunginvaltuuston tulisi tehdä hankepäätös Jokeri 2 -linjan toteuttamisesta siten, että hankkeelle osoitetaan yhteensä 40,4 milj. euroa vuosille 2010–2012 (vuoden 2008 maaliskuun kustannustasossa). Kustannuksista arviolta 14 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2010 ja 19,4 milj. euroa vuodelle 2011 ja 7 milj. euroa vuodelle 2012. Rahoitus investointia varten tulisi osoittaa rakennusviraston kadunrakentamismäärärahoihin.

LISÄTIETOJA
Liikennelautakunnan esityslistateksti 13.11.2008 

Jokeri 2:n hankesuunnitelma

Jokeri_2_reitti (jpg)