Kaupunki tarjoaa vuokralle 30 pientalotonttia Suursuon pientaloalueelta

250

Kiinteistövirasto valmistelee 60 omakotitalotontin vuokraamista omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2009. Tontit sijaitsevat Pakilassa, Malmilla ja Suutarilassa. Tonteista 30 on Suursuon uudella pientaloalueella Pakilan puolella. Niiden rakennusoikeus vaihtelee 120 – 245 k-m2 ja tontin pinta-alat 391 – 981 m2. Lautakunta laittoi esityksen pöydälle 4.11.2008 ja käsittelee sitä seuraavan kerran 18.11.2008.

Tontit ilmoitetaan haettaviksi tammikuussa 2009. Hakuaika päättyy helmikuussa 2009. Tontinvaraajien valintajärjestyksen vahvistaminen esitellään lautakunnalle maaliskuussa 2009. Kirjeet sijoittumisesta lähetetään kaikille hakijoille maaliskuussa 2009. Tontit varataan huhtikuussa 2009.

Tontin saaneille järjestetään tiedotustilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Perin-teisesti näissä infoilloissa on ollut edustajia kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusvalvonta-virastosta sekä kiinteistövirastosta. Illan aikana kerrotaan alueen kaavamääräyksistä, tontin-luovutuksesta sekä rakennusluvan hakemisesta ja työmaa-aikaisesta valvonnasta.

Rakennusluvan hakemisesta ja pientalon suunnittelun liittyvistä asioista saa tietoa myös ra-kennusvalvontaviraston internet-sivuilta www.rakvv.hel.fi. Sivuilta löytyy ”RAKENNAN PIENTALON” -sivusto, jossa kuvataan pääpiirteissään Helsinkiin toteutettavan pientalohankkeen eri vaiheita verkkosivulinkkien avulla tontin hankinnasta loppukatselmukseen.

Kiinteistövirasto esittää lautakunnalle, että vuonna 2009 tarjotaan vuokrattavaksi omakotitalotontteja omatoimiseen rakentamiseen seuraavia periaatteita noudattaen:

Hakuedellytykset
Hakijan tulee olla helsinkiläinen ja talouteen pitää kuulua vähintään yksi lapsi, joka hakuajan alkaessa on alle 18-vuotias. Hakuaikana päivätty raskaustodistus täyttää mainitun ehdon. Samaan talouteen kuuluvat voivat jättää vain yhden hakemuksen.

Tontinvarausjärjestys
Vuokraajien valinta suoritetaan arpomalla. Tontinvarausjärjestys määräytyy arvonnassa saadun sijaluvun mukaan. Lautakunta oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston päällikön tai hänen määräämänsä järjestämään arvonnan.

Vuokra varausajalta (vuokrauspäätös rakennusluvan hakemista varten)
Tontista tehdään lyhytaikainen vuokraus rakennusluvan hakemista varten. Vuokra peritään kuukausittain. Varausajalta maksettu maanvuokra hyvitetään pitkäaikaisesta maanvuokrasta siltä osin kun se ylittää 2 kuukauden maanvuokran. Maanvuokraa ei palauteta mikäli pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei tehdä.

Tontinmuodostamiskulut
Tontin vuokralaiselta peritään pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä tonttijaosta, lohkomisesta ja rekisteröinnistä aiheutuneet kulut.

Varausaika
Varaus (vuokraus rakennusluvan hakemista varten) on voimassa 2 vuotta, jona aikana varaajan on pyydettävä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä alkamaan viimeistään varauksen päättymistä seuraavasta päivästä.

Rakennuspiirustukset
Pitkäaikaista maanvuokrasopimusta haettaessa rakennuspiirustusten tulee olla hyväksytty tonttiosastolla.

Helsinki-pientalot
Tonteille 38281/1-3, 38282/1-5, 41265/13-14 ja 41266/12-14 on
rakennettava Helsinki-pientaloja.

Varauksen raukeaminen
Ellei lyhytaikaisen vuokrauspäätöksen varausehtoja noudateta, varaus on rauennut, eikä suoritettuja maanvuokria palauteta.

Hakijaluettelon luovuttaminen
Tonttiosasto voi myydä hakijalistaa hintaan 400 euroa + alv. Nimilista sisältää osoitetiedot niiden osalta, jotka ovat suostuneet osoitetietojensa luovuttamiseen.

LISÄTIETOJA
Lehtonen Risto, kiinteistölakimies, puhelin 310 36617

TIETOJA TONTEISTA
Vuokrattavat tontit  
Helsinki-pientalon esite (pdf)