Nuorisotoimi aikoo luopua osasta Maunulan nuorisotaloa

305

Nuorisolautakunta käsitteli 20.11.2008 alueellisen nuorisotyön toiminta- ja tilastrategian toimenpidesuunnitelmaa. Asia jäi kokouksessa pöydälle. Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran 18.12.2008. Suunnitelman mukaan nuorisotoimi luopuisi osasta Maunulan nuorisotalon tiloista, yhteensä 182 m²:stä, luovutaan. Maunulan nuorisotalolla on tiloja yhteensä 443 m2. Nykyiset tilat odottavat myös kunnostusta.

Maunulan kotisivuilla on esitetetty idea nuorisotilojen viemisestä uuteen keskustaan kirjaston ja työväenopiston viereen. Tällöin päiväkoti Stigenille vapautuisi nuorisotalosta sopivat tilat. Nykyinen nuorisotalo on entinen päiväkoti. Nuorisotalolla voisi olla yhteisiä tiloja työväenopiston ja kirjaston kanssa.

Nuorisotoimen toiminta- ja tilastrategia

Nuorisotoimen toiminta- ja tilastrategialla pyritään turvaamaan resurssit alueellisen nuorisotyön kehittämiselle ja toimintojen monipuolistamiselle. Tavoitteena on siirtää voimavaroja tilojen ylikapasiteetin ylläpitämisestä nuorisotoiminnan tuottamiseen.

Strategian tuoma hyöty tulee esille kyvystä vastata nykyistä paremmin nuorten tarpeisiin sekä joustavampana ja monipuolisempana tapana tuottaa toimintaa. Erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja ilmiöt kuten nuorisokulttuurien pirstaloituminen, median ja verkon vahva asema nuorten elämässä, nuorten ajanvietto kauppakeskuksissa, monikulttuurisuuden lisääntyminen, syrjäytymisen uhat ja nuorten määrän väheneminen haastavat nuorisotyön nykyisen toiminnan uudelleenarviointiin ja uusien toimintojen haltuunottoon.

Erityisesti on nähty tarvetta nuorisotalotoiminnan vetovoimaisuuden lisäämiseen mm. monipuolistamalla sen toimintaa. Nuorisotaloihin tarvitaan erityisosaajia kulttuurin tms. alan taitajia ohjaamaan pienryhmiä ja kannustamaan nuoria itseilmaisuun ja identiteetin vahvistamiseen. Pienryhmätoiminta on nuorisotaloissa resurssien puutteesta johtuen näivettymässä.

Monikulttuurisuustyö on merkittävä haaste alueellisessa nuorisotyössä. Siinä on tarve luoda uusia toimintatapoja ja samalla jatkuvasti vastata rasismin lisääntymisen kielteisiin ilmiöihin. Monikulttuurisuustyössä on lisääntynyt tarve järjestää toimintaa tytöille ja pojille erikseen. Kulttuuritulkkitoimintaa ja yhteistoimintaa erityisesti monikulttuurisiin vanhempiin on lisättävä.  

Nuorisotyöntekijöiden työskentely verkossa ja verkkoyhteisöissä on lisääntynyt. Mobiilin käyttö nuorisotyön välineenä on alkamassa. Hyvien käytäntöjen löytäminen verkon ja median kanssa työskentelyyn on laa-ja ja vaativa tehtävä. Henkilöstön määrän lisääminen, henkilöstön kouluttaminen ja välineistön hankinta ovat lähiajan keskeisiä toiminnan kehittämisen tavoitteita verkkonuorisotyössä.

Syrjäytymisen ehkäisy ja terveyden edistäminen ovat edelleen keskeisiä nuorisotyön haasteita, varsinkin uusilla runsaslapsisilla alueilla. Tähän on tarkoitus vastata yhdyskuntatyön ja aluetyön työmuodoin ja moniammatillisin projektityön keinoin.

Toimintaa uudelleen organisoimalla voidaan henkilöstöä vapauttaa käytettäväksi uusiin tehtäviin. Näitä ovat aiemman todetun lisäksi erityisesti kouluyhteistyön laajentaminen ja syrjäytymisen ehkäisytyö yhdyskunta- ja aluetyön muodoin. Kouluyhteistyön erityisenä haasteena on selvittää kokeiluilla, miten nuorisotyötä tulisi ylipäätään tehdä kouluympäristössä.

Nuorisotoimella on käytössään yli 50 avoimeen nuorisotyöhön soveltuvaa tilaa, lähinnä nuorisotaloja. Virastoon rakennettiin runsaasti uusia toimipaikkoja erityisesti 1980-luvulla lähiörakentamisbuumin myötä. Osasta tiloja on luovuttu 1990- ja 2000-luvun alussa.

Nuorten vähenevä määrä ei enää edellytä nykyistä tilakapasiteettia. Kustannusten, lähinnä henkilöstömenojen, voimakkaan kohoamisen myötä on toimintaan käytettävissä oleva osuus vuosi vuodelta vähentynyt. Kokonaisresursseista enää noin 5 % pystytään suuntaamaan toiminnan sisältöjen tuottamiseen. Strategian toimintalinjana on ollut voimavarojen suuntaaminen tilojen ylläpitämisestä toiminnan monipuolistamiseen ja uusiin haasteisiin.

Pohjoinen nuorisotyöyksikkö

1. Luovutaan osasta Maunulan nuorisotaloa.
2. Oulunkylän nuorisotalon yläkerrasta sekä osasta kellaritilaa luovutaan.
3. Torpparinmäen nuorisotalon tiloista luovutaan lukuun ottamatta keittiötä ja henkilökunnan sosiaalitilaa. Alueella panostetaan kouluyhteistyön kehittämiseen. Nuorten toimintaa varten vuokrataan koululta tiloja kahdeksi, kolmeksi illaksi viikossa. Turvataan Klaara-kahvilan toiminta.
4. Nuoria pyritään tavoittamaan katvealueilla niin että työntekijät käyttävät työvälineenään mm. pienoisbussia.

Pohjoisen nuorisotyöyksikön alueella asui viime vuodenvaihteessa yh-teensä 40 806 asukasta, josta 10–17-vuotiaita oli 4 300 eli 10,5 %. Alueen väestö sekä nuorten lukumäärä on laskussa, seuraavan kym-menen vuoden aikana nuorten määrän on ennustettu laskevat yli tu-hannella. Alueelle ei ole suunniteltu mitään suurempia rakennuskohteita lähitulevaisuudessa lukuun ottamatta Maunulan uutta ostoskeskusta.

Pohjoisen yksikön toiminta-alueella sijaitsevat Oulunkylän, Maunulan, Torpparinmäen ja Pakilan nuorisotalot. Sosiaalisten tunnuslukujen valossa Maunula on Pohjoisen yksikön vaativin asuinalue, sen pd-luku on Helsingin korkeimpia. Muu pohjoinen Helsinki on tilastojen mukaan hyvinvoipaa, vain Veräjänlaakso nousee esiin Maunulan ohella.

Maunulan nuorisotalolla on hyvä tavoitettavuus, lähes kolmannes alueen nuorista on hankkinut jäsenkortin. Osasta Maunulan nuorisotalon tiloista, yhteensä 182 m²:stä, luovutaan. Tämä takatila on hankalasti hyödynnettävissä, ja sen nykyiset toiminnot voidaan siirtää muualle taloon. Nykyiset tilat odottavat kunnostusta. Maunulan nuorisotalolla oli alkuvuodesta käyntikertoja vajaa 5500, josta runsas puolet yli 13-vuotiaiden. Jäsenkortteja myytiin 150, josta 63 yli 13-vuotiaille.

Oulunkylän nuorisotalon yläkerran huoneista sekä osasta kellaritiloja (440 m²) luovutaan. Oulunkylässä on hyvät mahdollisuudet verkkonuorisotyöhön, sillä talolla on hyvin varusteltu ATK-tila.

Torpparinmäen nuorisotalon tiloista luovutaan, kuitenkin niin, että toi-misto, sosiaalitilat ja keittiö jäävät työntekijöiden tukipisteeksi. Nuoriso-ohjaajilla tulee yhtenä työn painopisteenä olemaan erilaisten kouluyh-teistyöprojektien sekä aluetyön kehittäminen yksikössä. Aikomuksena on vuokrata koululta tiloja niin, että siellä olisi avointa toimintaa 2–3 iltana viikossa sekä toimisi alueen perinteikäs lauantai-iltojen Klaara-kahvila.

Pakilan nuorisotalo toimii entisen VPK-talon viihtyisissä tiloissa. Talo on uniikki ja soveltuu hyvin erityisesti nuorten tapahtumatuotantojen toteut-tamiseen. Alkuvuodesta talolla oli käyntikertoja 3202, josta 2/3 yli 13-vuotiaiden. Jäsenkortteja myytiin 83, josta 46 yli 13-vuotiaille.

Uudeksi nuorisotyönmuodoksi alueelle esitetään pienoisbussia, jonka tarkoituksena olisi tavoittaa nuoria kevät-, kesä- ja syyskaudella. Bussilla liikuttaisiin erilaisissa nuorten suosimissa paikoissa. Näin voitaisiin työskennellä myös niiden nuorten kanssa, joita nuorisotalotoiminta ei tavoita. Toimintaa olisi mahdollista laajentaa myös lähiyksiköihin.

LISÄTIETOJA
Lautakunnan 20.11.08 kokouksen esityslistateksti: Alueellisen nuorisotyön suunnitelma (pdf)  
Toiminta- ja tilastrategian kustannusvaikutukset (xls)  
Alueellinen väestötilasto (xls) 

Uutinen 16.6.2008: Maunulan ala-asteen pihalle tulee parakkipäiväkoti   
Uutinen 5.8.2008: Mistä paikka ruotsinkieliselle päiväkodille?   

Uutinen 22.7.2008: Kirjaston ja työväenopiston suunnittelu