Helsingin seutu 2050 konsulttityö valmistui

241

Helsingin seutu 2050 nimellä tehty konsulttityö on valmistui marraskuussa 2008. Selvityksessä jatkotyöstettiin Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailussa saatuja ideoita. Osana projektia avattiin Helsinginseutu2050.fi – nettisivusto. Metropoliseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koordinoiva MAL-työryhmä jatkaa vision työstämistä keväällä 2009.

Työn tilaajina oli MAL – neuvottelukunta, johon kuuluu 14 kuntaa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Konsulttityön toteuttivat Greater Helsinki Vision 2050 kilpailun voittaja WSP Finland Oy sekä toiseksi tullut Demos Helsinki ja NOW for Architecture and Urbanism. Lisäksi konsulttiryhmässä oli mukana Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus.

Maunulassa työstetään parhaillaan omaa Maunula 2050 -visiota, joka tukeutuu Helsingin seutu 2050 -prosessin tuottamiin tietoihin. Maunulassa prosessin koordinoijana toimii Maunula-Seura.

SELVITYKSEN EHDOTTAMAT TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET TEEMOITTAIN

Seudun rakennemallit:

Seudun alueet ja toimijat laativat yhteistyössä seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen vision, jossa määritellään mm. yhdyskuntarakenteen kehityksen ja erilaisten toimintojen painopistealueet ja kasvusuunnat, liikennejärjestelmän suuntaviivat sekä täydennysrakentamisen periaatteet. Seutua kehitetään kestävin periaattein mm. tiivistämällä ja täydentämällä olevaa rakennetta ja estämällä yhdyskuntarakenteen hajautumista.

Elämäntapojen erilaistuminen:

Luodaan edellytyksiä sille, että moniarvoisuus ja erilaistuminen nousevat seudun voimavaroiksi ja kehitetään tiloja ja välineitä moniarvoisuuden ja yhteisöllisyyden tueksi.

Energia- ja materiaalitehokas metropoli:

Luodaan seudulle ekotoimiva ympäristö, joka tukee asukkaiden ja muiden toimijoiden luontevaa ympäristöystävällistä toimintatapaa – on helpompaa tehdä ympäristön kannalta hyviä kuin huonoja valintoja. Tiedon saaminen erilaisista vaihtoehdoista ja valintojen ympäristövaikutuksista tehdään mahdollisimman vaivattomaksi.

Työn ja tuotannon uudet paikat ja muodot:

Omavaraisten kaupunginosien ja yhteisöjen profiloitumisen myötä syntyy paikallisia klustereita, keskuksia ja pilottihankkeita. Nämä tukevat uudenlaisen liiketoiminnan kehittymistä liittyen mm. vähähiilisyyteen ja uudenlaisiin virtuaali- ja lähipalveluihin. Nopeiden ratojen ja niihin tukeutuvien kansainvälisesti kiinnostavien yritysvyöhykkeiden kehittämiseen panostetaan.

Uusi yhteismaa – kaupunki ja luonto julkisena toimintatilana:

Seutu panostaa laadukkaaseen julkiseen tilaan ja sen ylläpitoon sekä uusiin viheralueiden käyttökonsepteihin mm. luontevan ekologisen elämäntavan alustana.

Toiminnoiltaan sekoittunut ja tiivistyvä kaupunkirakenne:

Seudulle luodaan yhteiset periaatteet tiivistämisestä, täydennysrakentamisesta, toimintojen sekoittamisesta ja hajarakentamisen hallinnasta.

Tulevaisuuden liikkuminen ja liikennejärjestelmä:

Seudun joukkoliikennettä kehitetään verkottuneemmaksi ja hybridiksi mm. poikittaisin joukkoliikenteen yhteyksin sekä parantamalla eri liikkumistapojen koordinaatiota. Joukkoliikennettä ja kevytliikennettä tuetaan erilaisin toimenpitein, jotta ne olisivat aidosti yksityisautoilua houkuttelevampia.

Seudun eri alueiden roolit:

Seudun osa-alueilla on kullakin selkeä oma profiilinsa. Viisaasti jaetut roolit tukevat toisiaan ja siten koko seudun imagoa ja kilpailukykyä.

Metropolin hallinta ja strateginen suunnittelu:

Helsingin seudun kunnat toimivat hyvässä yhteistyössä yli sektori- ja kuntarajojen mm. maankäytön, liikenteen, elinkeinojen, palveluiden, energian ja matkailun suunnittelussa. Tätä varten luodaan toimivia hallinto- ja yhteistyömalleja, -välineitä ja -kanavia.

LISÄTIETOJA

Helsingin seutu 2050 – Näkökulmia seutuvisioon – Jatkotyö Greater Helsinki Vision 2050 kansainvälisen ideakilpailun palkittujen töiden pohjalta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan 25.11.2008 kokouksen asialista   

http://www.helsinginseutu2050.fi/  

Maunula 2050 visioprosessi