Yhteinen yleiskaava pääkaupunkiseudulle

332

Eduskunta päätti joulukuussa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista, joilla pyritään sujuvoittamaan kaavoitus- ja lupamenettelyjä ja parantamaan lain toimivuutta sekä vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään. Uusi rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2009. Uuden lain mukaan päkaupunkiseudun kaupunkien eli Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen tulee laatia yhteinen yleiskaava. Laissa ei määritellä, miten kunnat organisoituvat tekemään yhteistä yleiskaavaa.

Kaavoitus sujuvaksi
Lakimuutoksella laajennetaan valituslupajärjestelmää maankäytön ja rakentamisen asioissa. Jatkossa tarvitaan lupa, jos hallinto-oikeuden asemakaavavalituksesta tekemästä päätöksestä halutaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Laajennettu valituslupajärjestelmä koskee sellaisia oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevia asemakaavoja, joissa kunnan päätöstä ei ole muutettu hallinto-oikeudessa.

Valitusmenettelyn sijaan vuorovaikutuksen toivotaan painottuvan vaiheeseen, jossa kaavaa laaditaan. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä tiedotusta, jotta kuntalaiset ja muut tahot tietävät kaavoituksen suunnitelluista aikatauluista. Lisäksi kuntien tulee jatkossa antaa perusteltu vastaus kaikille, jotka ovat tehneet muistutuksen kaavaehdotuksesta. Valituslupaan liittyvällä muutoksella pyritään vauhdittamaan kaavoitusta.

Pääkaupunkiseudulle yhteinen yleiskaava
Lakimuutos velvoittaa pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) laatimaan yhteisen yleiskaavan. Pääkaupunkiseudulla on erityisen suuri tarve sovittaa maankäytön suunnittelun tavoitteet yhteen. Yhteisen yleiskaavan laatimiselle ei säännöksessä kuitenkaan aseteta määräaikaa. Kaavan laatimiseen liittyvät seikat, kuten laatimisen ajankohta ja kaavasta päättävä toimielin, jäävät pääkaupunkiseudun kuntien ratkaistavaksi.

Lämmitystavoilla ilmastonmuutosta vastaan
Rakennusten energiankulutuksella ja lämmitystavoilla on suuri merkitys ilmastonmuutokselle. Lakimuutos mahdollistaa sen, että kunnat voivat ohjata lämmitystapavalintoja maankäytön suunnittelun keinoin. Kunta voi velvoittaa, että asemakaavan alueelle rakennettavat uudisrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. Liittymisvelvollisuudesta voidaan poiketa, jos esimerkiksi rakennetaan matalaenergiarakennus tai rakennuksen vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä perustuu uusiutuvan energian käyttöön. Kaavoitettavalla alueella jo olevien rakennusten lämmitysjärjestelmiä ei muuteta.

LISÄTIETOJA
Ympäristöministeriön tiedote