Suursuontiellä nostetaan tonttitehokkuutta

250

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Suursuontien pientalokorttelin 28318 tonttitehokkuuden nostamista arvoon 0,25. Kortteli koostuu pääosin 50-luvun lopulla rakennetuista omakotitaloista. Samalla tehdään mahdolliseksi liittää tonttiin 28318/1 (Suursuontie 15) pieni osa puistoa. Tonttien itäpuolelle tulee uusia omakotitaloja arviolta vuonna 2012.

Tavoitteena on nostaa tonttitehokkuutta arvoon e = 0,25 ja liittää eteläisimpään tonttiin pieni osa puistoa. Kadun vartta reunustaville kaupunkikuvallisesti tärkeille 1950-luvun omakotitaloille on tarkoitus merkitä rakennusala niin, että laajentaminen on mahdollista pihan puolella rakennusalan puitteissa.

Tonttien kaavamääräyksillä pyritään siihen, että ne täydennysrakennettunakin muodostavat itäpuolelle tulevan uuden pientalorivin kanssa kaupunkikuvallisesti vehreän ja kauniin kokonaisuuden.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 2009.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
(tarvittaessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä alkuvuonna 2010.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6) 18.5.-5.6.2009.

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Sari Ruotsalainen
puhelin 310 37373
sähköposti sari.ruotsalainen(a)hel.fi

LISÄTIETOJA
Suursuontien kortteli 28318 asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksen juliste

Kuva alla: Osa kaavan havainnollistamiskuvasta

suursuontien_kaava.jpg