Maunulan XIII kesäseminaari 5.6.2009

263

Maunulan kesäseminaari järjestettiin 13. kerran perjantaina 5.6.2009. Tapahtuman teemana oli alueiden kehittämisen monitoimijaisten prosessien hallinta ja kommunikaatio. Tarkasteltavina tasoina ovat asuinalue, kunta ja seutu. Tilaisuudessa esiteltiin kiinnostavia aluekehittämisen ja viestinnän pilottihankkeita sekä pohditaan metropolialueen kehittämistä. Seminaarin kalvot löytyvät TÄÄLTÄ.

Maunulan XIII kesäseminaarin teemoina olivat:

 • Aluekehityksen hallinta (tasoina seutu, kunta, asuinalue)
 • Aluekehittäminen ja hiilidioksipäästöjen vähentäminen
 • Kompleksisten systeemien (kuten seutukehityksen) hallinta
 • Kommunikaation ja vuorovaikutuksen merkitys (alue)kehittämisessä
 • Kehittämisalueet eli Living Labit innovaatiotoiminnan työkaluina

Kesäseminaarissa esiteltiin mm. teemaa "yhteiskuntakybernetiikka 2.0" eli miten aluekehitystä voitaisiin hallita paremmin 1) mallintamalla alueita itseuudistuvina systeemeinä , 2) kehittämällä kommunikaatiota internetissä ja 3) kuvaamalla toimijoiden välisiä kehitysprosesseja. Yrjö Ahmavaaran (1929-) mukaan yhteiskuntakyberneettisen analyysin lähestymistapoja tai näkökulmia ovat systeemiteoria, informaatioteoria ja peliteoria*1).  Yhteiskuntakybernetiikka on internetin aikakaudella saanut uuden käytännönläheisemmän muodon.

Yhteiskuntakybernetiikka 2.0:n lähestymistavassa yhteiskuntakybernetiikka tulkitaan väljemmin ja näkökulmina ovat tarkasteltavan alueen systeeminen kuvaus, sen kommunikaatiorakenne ja peli eli alueeseen vaikuttavien toimijoiden muodostama muutosprosessi sekä kehittämisprosessien havaitut tai mitatut tulokset. Toimijoiden välinen (verkostomainen) yhteistyö ja työnjako tuo niille lisää mahdollisuuksia toteuttaa tavoitteitaan.

Kommunikaation kehittäminen on keskeisessä roolissa alueiden kehittämisen monitoimijaisten prosessien hallinnassa. Esimerkkeinä tästä ovat kehittämisportaalit kuten Espoon keskustan suunnitteluportaali ja OPUS-hanke).

Maunulan XIII kesäseminaarissa esiintyivät:

 • Kimmo Kurunmäki: Kansainvälinen näkökulma suurhankkeiden hallintaan
 • Kanerva Kuokkanen: Kaupunkien hallinta ja kansalaisosallistuminen
 • Minna Tarkka: Kaupunkitelevisio M2HZ
 • Anna Kanervo: Alpakka-hankkeen tulokset palvelurekisteri ja tapahtumakalenteri
 • Eero Ahonala: Yhteisöstudion käyttö aluekehittämisessä
 • Hannu Kurki: Asuinalueen systeeminen kehittäminen – yhteiskuntakybernetiikka 2.0
 • Simo Sankari: Kansalaisen puheenvuoro
 • Mikko Virkamäki: Kumppanuuksien hallinta asuinalueen kehittämisessä
 • Eino Rantala: Kestävä asuinalue

Seminaarin aamupäivä oli nimetty teemalle kommunikatiivinen metropoli ja iltapäivä kestävä metropoli.

Seminaarissa jatkettiin viime kesän teemasta Älykkäät metropolin solmut – kohti itseohjautuvaa kaupunginosakehitystä, jossa pohdittiin metropoliseudun kehittämisen hallintaa. Ks. edellisen kesäseminaarin ohjelma ja aiheet: Maunulan XII kesäseminaari 2008

MAUNULAN XIII SEMINAARIN OHJELMA
Maunulan XIII kesäseminaari, ohjelma

LISÄTIETOJA
Maunulan XIII kesäseminaari 5.6.2009 klo 8.30-15
Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi
Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15

kirkko_seminaari.jpg

 

 

 

Niklas Luhmannin (1927-1998) esittely wikipediassa 
Katso Youtube-video Niklas Luhmannista.

 Seminaarin teemaan liittyvä kirjallisuus:

*1)Ahmavaara, Yrjö (1976) Yhteiskuntakybernetiikka, Weilin + Göös, Helsinki

Himanen, Pekka (2007) Suomalainen unelma – Innovaatioraportti, Helsinki

Kanninen, Vesa (toim.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin – Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä, Helsingin kulttuuriasiainkeskus, Helsinki

Kostiainen, Juha (2007) Kaupunkiseutujen kehitys ja itseuudistuminen – Käsitteellistä perustaa etsimässä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 16/2007 (pdf)

Luhmann, Niklas (1995) Social systems. Stanford University Press, Stanford, CA

Luhmann, Niklas (2004) Ekologinen kommunikaatio, Gaudeamus, Helsinki

Rönkä, K. & Orava, J. & Niitamo V-P. & Mikkelä, K. (2007) Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Käyttäjälähtöiset living lab- ja testbed-innovaatioympäristöt. Culminatum Oy ja TEKES

Ståhle, Pirjo (1998) Supporting a System’s Capacity for Self-renewal, Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, tutkimusraportti 190, Yliopistopaino, Helsinki
 
Ståhle, Pirjo (2004) Itseuudistumisen dynamiikka — systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perustana. Teoksessa Näkymätön näkyväksi: Avauksia kehitysprosessien näkymättömän dynamiikan tutkimukseen. Markku Sotarauta ja Kati-Jasmin Kosonen (toim.) Tampere University Press: Tampere