Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma on valmistunut

317

Raide-Jokerin yleissuunnitelma on valmistunut. Tällä hetkellä yhteyttä liikennöi Bussi-Jokeri eli linja 550. Bussilinja on niin suosittu, että ruuhka-aikoina sen kuljetuskapasiteetti ylittyy monin paikoin. Bussi-Jokerilla on nykyisin arkisin noin 25 500 matkustajaa. Ennusteiden mukaan Raide-Jokerilla kulkee päivittäin noin 48 000 matkustajaa vuonna 2030. Tehdyssä yleissuunnitelmassa selviää, miten raideyhteys vaikuttaa Maunulan katukuvaan.

Pirkkolantie ja Pirjontie
Pirkkolantiellä pikaraitiotien linjaus on kadun eteläreunalla omalla ajourallaan. Pirkkolantien eteläpuolelle, puistoalueelle on esitetty uusi kevyen liikenteen raitti. Pirkkolan pysäkki sijaitsee Metsäpurontien risteyksen länsipuolella.

Pirjontiellä oleva pysäkki sijoittuu nykyisen puistoalueen kohdalle lähelle Pakilantien liittymää. Nykyisin Pakilantie 20–10 kohdalla oleva bussipysäkki on poistettu ja sijoitettu Pakilantie 36:n kohdalle. Pirjontien pikaraitiotiepysäkin kohdalle on sijoitettu bussipysäkkipari.

Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä joudutaan siirtämään maakaasuputkea noin 500 metrin matkalla kadun toiselle puolelle. Maakaasuputken korroosiosuojaukseen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.

Pakilantie
Raide-Jokerin suunnittelu on tehty Pakilantien osalta perustuen kaupunginvaltuuston hyväksymään asemakaavaehdotukseen. Pakilantiellä pikaraitiotie on kadun keskellä. Pakilantiellä muulle liikenteelle on varattu 1+1 –kaistainen ajorata.

Suursuon ostoskeskuksen kohdalla katutila vireillä olevan asemakaavamuutoksen osalta on verrattain kapea, joten itäpuoleisen linja-auton pysäkin odotustila jää melko kapeaksi. Jatkosuunnittelussa rakennusten sijaintiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta kevyelle liikenteelle osoitettua tilaa voitaisiin lisätä verrattuna
asemakaavaehdotuksen tilavaraukseen.

Käskynhaltijantie
Tuusulanväylän ylittävän sillan kohdalla pysäkki on sijoitettu välittömästi sillan länsipäähän, jolla vältytään kokonaan uuden sillan rakentamiselta. Nykyistä siltaa on kuitenkin levennettävä kevyen liikenteen väylän osalta 2 – 3 metrillä. Sillan molempiin päihin on esitetty tilavaraus hisseille.

Sillan itäpään jälkeen pikaraitiotien linjaus siirtyy Käskynhaltijantien eteläreunalle, jossa se kulkee aina Norrtäljentielle asti. Radan sijoittamisella kadun eteläpuolelle vältytään koko kadun uudelleen rakentamiselta. Mestarintien kohdalla
on pysäkki.

Yleistä suunnittelusta
Yleissuunnitelman tavoitteena on ollut määrittää mm. radan, pysäkkien ja liikennejärjestelyjen aluevaraustarpeet jatkosuunnittelua ja kaavoitusta varten sekä arvioida hankkeella saavutettavat hyödyt ja sen kustannukset.

Raide-Jokerin ratalinjan pituus on noin 25 kilometriä, josta 16 kilometriä on Helsingin ja 9 kilometriä Espoon alueella. Raide-Jokerin linjalle on suunniteltu 32 pysäkkiä ja kaksi pysäkkivarausta. Pysäkkien keskimääräinen väli on noin 800 metriä ja ne sijaitsevat mahdollisimman keskeisesti asuin- ja työpaikka-alueilla. Raide-Jokeria liikennöidään alkuvaiheessa 30 metrin pituisilla yhden vaunun junilla. Suunnittelussa on varauduttu matkustajamäärien kasvuun, joten mitoitus on tehty kahden vaunun pituisille junille. Yhdessä pikaraitiovaunussa on noin 70 istumapaikkaa ja 80-130 seisomapaikkaa.

Raide-Jokeri vastaa poikittaisen joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvuun. Bussi-Jokerilla on nykyisin arkisin noin 25 500 matkustajaa. Ennusteiden mukaan Raide-Jokerilla kulkee päivittäin noin 48 000 matkustajaa vuonna 2030.

LISÄTIETOJA
Raide-Jokerin yleissuunnitelman sivut 
Raportti (pdf) 
Havainnekuvat mm. Maunulasta ja Pirkkolantieltä 
Kaavamuutostarpeet 
Uutinen 16.5.2009: Raide-Jokeri parantaa Maunulan saavutettavuutta