Jokeri 1:n ja 2:n kehittämiskustannukset

219

Raide-Jokerin kokonaiskustannukset ovat noin 300–330 miljoonaa euroa. Jokeri 2 -linjan  tarkistetun hankesuunnitelman mukaan sen rakentamiskustannukset ovat enintään 47,65 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että Jokeri 2:n liikennöinti käynnistyisi jo 2012.

Raide-Jokeri ei Bussi-Jokeria nopeampi
Raide-Jokerin investointikustannukset on arvioitu olevan noin 330 milj. euroa. Linjan rakentamiskustannuksiksi arvioidaan noin 210 miljoonaa euroa. Varikon rakentaminen maksanee noin 30 miljoonaa euroa ja kaluston hankinta noin 90 miljoonaa euroa. Helsingin puolella raiteiden toteuttaminen maksaa noin 120 miljoonaa euroa ja Espoossa liki 90 miljoonaa euroa.  HKL:n mukaan valtion tulisi osallistua Raide-Jokerin kustannuksiin.

Raide-Jokerin taloudellisen hyödyn on laskettu muodostuvan raitiovaunun houkutteluvuudesta bussiin verrattuna. Saksalaisten asiantuntija-arvioiden mukaan Raide-Jokeri onkin Bussi-Jokeria hitaampi. Liikenteen päästöt sen sijaan putoavat.

HKL kuitenkin myöntää, että Raide-Jokeri kannattaisi toteuttaa kaupunkirakenteen kehittämisen takia kustannuksista huolimatta.

Hankkeen toteutusajankohdasta päätetään Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 yhteydessä noin 2011-2012 eli hankkeen rahoitus on auki. Hankkeen aikaisin toteutumisajankohta on 2015-2016.

HKL jatkaa uuden linjan suunnittelua ja tarkempien laskelmien tekemistä. Raidevaihtoehdon rinnalle ryhdytään kehittelemään bussi- ja johdinautoliikennettä. Bussi-Jokerilinjaa voisi parantaa ottamalla esimerkiksi käyttöön kaksoisnivelbusseja.

Nykyisin Bussi-Jokeria käyttää noin 26000 matkustajaa arkipäivisin. Raide-Jokerin käyttäjämääriksi on arvioitu jopa 48000 matkustajaa päivässä vuonna 2030.

Jokeri 2:n toteuttamista halutaan kiirehtiä
HKL-liikelaitos on yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa laatinut suunnitelmat joukkoliikenteen poikittaisesta runkolinjasta Jokeri 2, joka kulkee Vuosaaresta Myyrmäkeen. Valmistelussa on tehty yhteistyötä myös Vantaan kaupungin, Tiehallinnon ja YTV:n kanssa. Linjan käynnistymisen tavoitteellinen aikataulu on syksy 2012.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.2009 Jokeri 2 -linjan 26.3.2009 päivätyn tarkistetun hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannukset ovat enintään 47,65 miljoonaa euroa (alv=0) kustannustasossa 8/2008. Helsingin kaupungin rahoitusosuus on 44,4 miljoonaa euroa.

Jokeri 2:n hankesuunnitelma sisältää Keskuspuiston alittavan joukkoliikennetunnelin lisäksi katuverkon perusparannustoimenpiteet, pysäkkejä koskevat ja muut linjan tarvitsemat investoinnit. 

Jokeri 2 on joukkoliikenteen kehittämishanke, jolla pyritään nostamaan joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta poikittaisliikenteessä. Linja on poikittainen runkolinja, joka kulkee Vuosaaren ja Myyrmäen välillä (Vuosaari – Kontula – Malmi –  Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki).

PKS-seudun poikittaisen joukkoliikenteen kehittäminen on ollut jo pitkään eräänä kaupungin kehittämistavoitteena. Jokeri 2 sisältyy pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (PLJ 2007) ensimmäisen kauden (2008–2015) hankkeena.

Jokeri 2:n toteuttamista voi viivästyttää Vantaan taloudellinen tilanne.

Kuusmiehentien joukkoliikenneväylä
Kuusmiehentien alustavien tarkastelujen (kaupunkisuunnitteluvirasto, HKR, HKL)perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu on toteuttaa tien pohjoispuolelle uusi joukkoliikenne-väylä. Ratkaisulla voidaan suurimmaksi osaksi välttää Kuusmiehentien alla olevan kunnallistekniikan uusiminen, josta aiheutuisi merkittäviä kustannuksia.

Rakennusvirasto on tarkentanut joukkoliikenneväylän kustannusarviota alkuperäisestä hankesuunnitelmasta, jossa kustannuksiksi esitettiin 4-10 miljoonaa euroa. Uusi kustannusarvio on 9 miljoonaa euroa. Mikäli jatkosuunnittelussa joukkoliikenneväylän sijasta kuitenkin päädyttäisiin nykyisen Kuusmiehentien parantamiseen, on tämä mahdollista tehdä kustannusraamin puitteissa.

Joukkoliikenneväylän tarvitsema kaavoitusprosessi on käynnissä  ja valmistelu on ajoitettu niin, että väylä valmistuisi syksyyn 2012 mennessä. 

Kaavoitusprosessiin liittyvien valitusmenettelyjen takia on mahdollista, ettei joukkoliikenneväylä ehdi valmistua Jokeri 2:n aloitukseen mennessä. Rakennusviraston arvion mukaan nykyinen Kuusmiehentie kestää muutamien vuosien ajan bussiliikennettä, joten jos joukkoliikenneväylän toteuttaminen viivästyy, voi Jokeri 2 käyttää rajoitetun ajan nykyistä Kuusmiehentietä.

LISÄTIETOJA
PLJ 2007  

Raide-Jokerin yleissuunnitelma  

Jokeri 2:n hankesuunnitelma 26.3.2009 

Uutinen 15.6.2009: YTV kiirehtii Jokeri 2:n vaihtopysäkkien rakentamista 

HLJ 2011:n valmistelu  

Jokerit 1, 2 ja 3: HKL: Jokeri II, Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi, C 1/2003