Useita PKS-aluetta koskevia selvityksiä valmisteilla

222

Tällä hetkellä on käynnistymässä useita Pääkaupunkiseudun kehittämistä koskevaa selvitystä. Pääkaupunkisedun kunnat julkistivat kesäkuun alussa kilpailukykystrategiansa. Espoo tekee selvityksen Helsingin seudun 14 kunnan kilpailukyvyn kehittämisestä. Vantaa on päättänyt selvittää yhdessä Helsingin kanssa kuntaliitosta ja kaksiportaista seutumallia. Lisäksi on käynnistymässä Helsingin seudun liikennejärjestelmän (HLJ 2011) suunnittelu ja Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen.


Metropolialueen vetovoimaa vahvistetaan
 
Pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) julkistivat 2.6.2009 metropolialueen kilpailukykystrategian.

Strategian tavoitteena on rakentaa metropolialueesta entistä houkuttelevampi ja kiinnostavampi sekä yksilöiden että yritysten näkökulmasta. Päämääränä on merkittävien, korkeaan osaamiseen perustuvien investointien, yritysten ja työpaikkojen lisääminen pääkaupunkiseudulla.

Kilpailukykystrategian painopisteet ovat:

  • Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen
  • Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön rakentaminen
  • Käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen
  • Metropolialueen kansainvälistyminen ja kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin

Espoo selvittää Helsingin seudun kuntien kehittämistä
Espoo käynnistää metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä koskevan tutkimuksen, jonka toteuttaa Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Antti Hautamäki. Loppuraportti valmistuu syyskuussa 2010 ja sen toivotaan luovan pohjaa alueen kehittämistä koskeville strategisille johtopäätöksille. Muita Helsingin seudun kuntia on pyydetty mukaan tutkimushankkeen seurantaryhmään.

Tutkimuksen ydinkysymyksiä on se, millaista politiikkaa metropolialueen kunnilta ja valtiolta edellytetään alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Miten osaamista, tutkimusta ja kehitystyötä kootaan parhaiten, miten varmistetaan jatkuva uudistuminen, miten julkiset palvelut on tarkoituksenmukaisinta tuottaa ja miten aikaansaadaan toimivat palvelumarkkinat? Tutkimuksella selvitetään myös sitä, miten maankäyttö, asuminen ja infrastruktuuri edistävät kilpailukykyä sekä miten kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan tehostaa.

Helsinki ja Vantaa selvittävät kuntaliitosta
Vantaa kaupunginvaltuusto 15.6.2009 päätti, että Vantaan ja Helsingin yhdistämistä ja kaksiportaista seutuhallintomallin ryhdytään selvittämään.

Vantaan kannalta on tärkeää, että selvityksessä tarkastellaan yhdistymisen etuja ja haittoja erityisesti kuntatalouden, demokratian ja päätöksenteon, palvelutuotannon ja -verkostojen, ympäristön, maankäytön, asumisen ja liikenteen, sekä henkilöstön aseman ja muutosten kannalta.

Selvitysten käynnistymisen valmistelu tapahtuu syksyn 2009 aikana ja ne valmistuvat vuoden 2010 loppuun mennessä. Päätökset selvitysten pohjalta tehdään vuonna 2011. Alkusyksystä 2009 avataan asukkaiden mielipiteille ja kysymyksille oma keskustelukanava.

Helsingin seudun liikennejärjestelmän suunnittelu käynnistymässä
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman alueellinen rajaus on Helsingin seudun 14 kuntaa. Suunnitelmassa käsitellään myös koko työssäkäyntialueen liikkumista Helsingin seudun kannalta.

Suunnitelman laadinta etenee siten, että syksyllä 2009 käynnistetään HLJ 2011:n strategian laadintatyö. HLJ 2011 on määrä hyväksyä vuonna 2011. HLJ 2011:ssä otetaan kantaa muun muassa Raide-Jokerin toteutukseen.

Uudenmaan maakuntakaavaa uudistetaan
Uudenmaan maakuntahallitus hyväksyi 25.5.2009 tarkistetun maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aihealueita maakuntakaavan uudistamisessa käsitellään, millaisia vaihtoehtoja tutkitaan ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.

Maakuntakaavan suunnittelussa tutkitaan aluerakenteen pitkän aikavälin kehityksen vaihtoehtoja rakennemalleilla.

Rakennemallivaiheessa otetaan huomioon myös Uudenmaan maakunnan ja naapurimaakuntien aluerakenteiden yhteensovittaminen. Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat valmisteilla olevaan Maakuntasuunnitelma 2033:een.

Maakuntakaavan uudistamistyötä ja rakennemalleja tehdään vuorovaikutuksessa Helsingin seudun 14 kunnan alueelle samanaikaisesti tehtävän Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) kanssa. Maakuntakaava on tarkoitus hyväksyä 2013.

Maakuntakaavan uudistaminen ja HLJ 2011:n suunnittelu vaikuttavat myös pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan valmisteluun. Eduskunta hyväksyi vuoden alusta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen, jossa muun muassa säädettiin pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavan teosta.

LISÄTIETOJA
Menestyvä metropoli – Pääkaupunkiseudun kilpailukykystrategia 2.6.2009 (pdf) 
Espoo käynnistää tutkimuksen pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kehittämisestä  
Vantaa: Kaksiportaisen seutuhallintomallin ja Helsingin ja Vantaa yhdistämisen edut ja haitat selvitetään  
YTV: Helsingin seudun liikennejärjestelmä HLJ 2011 
Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2011 puiteohjelma (pdf)   
Ympäristöministeriö: Maakuntakaava  
Uudenmaanliitto: Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen  
Uudenmaan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)  
Uudenmaan liitto: Uudenmaan maakuntasuunnitelma
Uudenmaan maakuntasuunnitelman luonnos (pdf) 
Uutinen 6.1.2009: Yhteinen yleiskaava pääkaupunkiseudulle 
Helsingin seudun visio  
Uutinen 29.11.2008: Helsingin seutu 2050 -konsulttityö valmistui