Kaupunki muuttamassa vuokra-asuntojen välityksen ja vaihdon periaatteita

498

Kaupunki on muuttamassa omistamiensa Arava-vuokrataloyhtiöiden asunnonvälityksen ja -vuokrauksen periaatteita. Kaupunginhallituksen 22.2.2010 esityksellä on erittäin suuri vaikutus Maunulaan, koska KOy Maunulan Asunnot omistaa 44 % Maunulan asuntokannasta. Radikaaleinta esityksessä on, että asukkaiden keskinäisistä asunnonvaihdoista luovutaan ja jatkossa vapautuvat asunnot välitettäisiin asuntoasiainosaston asunnonvälityksestä.

Asukkaiden keskinäisistä asunnonvaihdosta luopumista perustellaan asuinyhteisöjen asukasrakenteen tasapainoisen kehityksen ohjaamisella. Yhtiöiden sisällä tapahtuvat vaihdot kiinteistöyhtiön sisällä olisivat edelleen mahdollisia, mikäli yhtiö hyväksyy vaihdon.

Esityksessä on otettu kantaa asunnon hakemiseen, asunnontarpeen määrittelyyn, asuntojen tarjoamiseen ja asuntojen vaihtoihin.

Asunnon hakeminen

Tärkein kuluttajille suunnattu asiointipaikka julkaistaan asunnonvälityksen kotivisuilla. Siellä on tarjolla mahdollisuus sähköiseen asunnonhakuun. Asuntoa on mahdollista hakea myös virkailijan avustuksella tai paperilomakkeella. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta.

Asunnontarpeen määrittely

Hakijatalouden asunnontarvetta arvioidaan tarkastelemalla hakijoiden kokonaistilannetta annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Ara-vuokra-asuntoihin ei ole tulorajoja, mutta tulot otetaan kuitenkin huomioon yhtenä asukasvalintaperusteena yhdessä varallisuuden ja asunnontarpeen kanssa säännösten ja määräysten mukaisesti. Lisäksi selvitetään hakijoiden asunnontarpeen kiireellisyys ja kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat asetetaan etusijalle. Apuna käytetään seuraavaa kiireellisyysluokitusta:

Luokka 1 (erittäin kiireellinen asunnontarve)

 • asunnottomat (ulkona ja tilapäissuojissa asuvat, yömajoissa asuvat, hoito- ja huoltokodeissa asuvat, matkustajakodissa tai muussa tilapäismajoituksessa asuvat, tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat, asumiskelvottomassa asunnossa asuvat)
 • hakija on muuttamassa pääkaupunkiseudulle, jossa hänellä on työpaikka
 • hakijalla on muuttovelvoite
 • erittäin ahtaasti asuvat (vähintään 3 henkilöä/huone)
 • vanhempiensa luona, alivuokralaisena tai yhteiskäyttöisessä asunnossa asuvat
 • muu erittäin painava peruste

 Luokka 2 (kiireellinen asunnontarve)

 • ahtaasti asuvat (yli 1 henkilöä, mutta alle 3 henkilöä/huone)
 • puutteellisesti varustetussa asunnossa asuvat (puuttuu esimerkiksi lämmin vesi tai keskuslämmitys)
 • hakijalla on tuloihin nähden kohtuuttomat asumiskustannukset
 • muu vastaava peruste

 Luokka 3 (asunnon tarpeessa)

 • nykyisen asunnon varustetasoa, sijaintia tms. muuttamaan pyrkivät hakijat
 • muu peruste

Sillä seikalla, miten kauan asuntohakemus on ollut vireillä, ei ole merkitystä asunnontarvetta arvioitaessa. Asunnottomuuden tai puutteellisten asunto-olojen ajallinen kesto otetaan kuitenkin aina huomioon tarveharkinnassa.

Helsingin seudun ulkopuolelta työn vuoksi Helsinkiin muuttavat luokitellaan erittäin kiireellisiksi asunnonhakijoiksi, sillä asuntojen tarjoaminen liikkuvalle työvoimalle tukee osaltaan kaupungin työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Jos asunnonhakija on lyhyen ajan sisällä ennen kaupungin vuokra-asunnon hakemista ilman hänestä riippuvaa syytä luopunut aikaisemmasta asunnosta tai menettänyt asuntonsa, hänen voidaan katsoa olevan pääsääntöisesti erittäin kiireellisessä asunnontarpeessa.

Jos aikaisemman asunnon menettäminen on johtunut hakijan omasta tahdosta tai hakija on sen oman käyttäytymisensä johdosta menettänyt ja tarjolla olevaan asuntoon on muitakin yhtä kiireellisessä asunnontarpeessa olevia hakijoita, asunto myönnetään ensi sijassa sille, joka ei itse ole vaikuttanut asunnontarpeensa syntymiseen. Erityisistä painavista sosiaalisista tai terveydellisistä syistä tästä säännöstä voidaan poiketa.

Asuntojen tarjoaminen

Asuntoja tarjotaan hakijan määrittelemien hakuehtojen mukaisesti. Näitä ovat muun muassa asunnon koko, vuokrataso, varustetaso ja sijainti. Asuntoa voidaan samalle hakijalle tarjota useampia kertoja, jos tarjottu asunto ei perusteltujen syiden vuoksi ollut hänen tarpeitaan vastaava. Sosiaalitoimen majoittamille asiakkaille tarjotaan asuntoa vain kerran, millä varmistetaan se, että asunto saadaan järjestettyä mahdollisimman nopeasti. Tilanteessa, jossa ensimmäisen tarjouksen hyväksyminen on asiakkaalle mahdotonta, voidaan toinen tarjous antaa painavista syistä sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella.

 Asunnonvaihdot

Asunnonvaihtoja toteutetaan muuttuneen asumistarpeen perusteella tai asukkaan asumisen laadun parantamiseksi. Asunnonvaihdon edellytyksenä on vähintään 12 kuukauden asuminen nykyisessä asunnossa sekä isännöitsijän lausunto siitä, että asuminen on sujunut ongelmitta.

Asunnonvaihtoja toteutetaan ainoastaan vapaisiin tai vapautuviin asuntoihin. Kiinteistöyhtiöt hoitavat itsenäisesti omat sisäiset vaihtonsa ja kiinteistöviraston asuntoasiainosasto toteuttaa muut vaihdot.

Noin kolmasosa tai enintään puolet uudistuotannosta varataan kaupungin asunnoissa asuville vaihdon tarpeessa oleville asukkaille. Peruskorjauksen aikaisen asumisen järjestäminen 
 
Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden asukkaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan korvaavaa asuntoa peruskorjauksen ajaksi ja samalla oikeutta palata asuntoonsa peruskorjauksen valmistuttua.

Tasapainoinen asukasrakenne ja erityisryhmät

Vuokra-asuntojen välityksen tavoitteeksi asetetaan kaupunginosien ja talojen tasapainoinen asukasrakenne sekä asuinyhteisöjen hyvä toimivuus. Asunnottomille sosiaalisin ja taloudellisin perustein valittaville asunnonhakijoille pyritään osoittamaan asunnot siten, että heidän osuutensa yksittäisten talojen asunnonsaajista vastaa mahdollisimman hyvin heidän suhteellista osuuttaan kaikista kaupungin vuokra-asuntojen saajista.

Erityisryhmille varattavista asuntokiintiöistä päätetään erikseen hallintokuntien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Yksittäiset asiakastapaukset ratkaistaan asuntoasiainosastolla, annettujen lausuntojen perusteella (muun muassa lastensuojelulakiin perustuvat lausunnot).

Niiden hakijoiden hakemukset, joilla on ollut asumishäiriöitä tai vuokravelkoja, käsitellään ja harkitaan tapauskohtaisesti.

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot markkinoidaan Internetissä. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen välityksessä ei noudateta tarveharkintaa kuten arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa.

Esityksessä viitataan sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen ns. Sata-komitean tuoreeseen ehdotukseen, jossa muun muassa esitetään, että yleisen asumistuen piirissä pitkään olevista nykyistä suurempi osa asuisi valtion tukemissa vuokra-asunnoissa. Toteutuessaan tämä kiristäisi asukasvalintakriteerejä nykyisestä, sillä pitkään asumistuen varassa olleille sallittaisiin etuoikeus kaupungin vuokra-asuntoon.

LISÄTIETOJA

Kaupunginhallityksen 22.2.2010 kokouksen esityslista 

Esitys kaupunginhallitukselle:
KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOJEN VÄLITYKSESSÄ
NOUDATETTAVAT PERIAATTEET SEKÄ ERÄÄT ASUNTOJEN
JÄLLEENVUOKRAUSTA JA ASUMISNEUVONTAA KOSKEVAT
KEHITTÄMISEHDOTUKSET

ESITYKSEN LIITTEET
 Liite 1 Sata-komitean asumistukea koskevat ehdotukset
 
  Liite 2 Vuokra-asuntojen kysyntä ja asukasvalinnat
 
  Liite 3 Sosiaaliasemien ja kiinteistöyhtiöiden yhteistyötä koordinoiva ohjausryhmän raportti
 
  Liite 4 Kaupungin vuokra-asuntojen välityksessä noudatettavat periaatteet sekä… – päätöshistoria