Kaupunkisuunnitteluvirasto panostaa esikaupunkien renessanssiin

259

Kaupunkisuunnitteluviraston esikaupunkien renessanssi -hanke on pitkän tähtäimen strategista maankäytön suunnittelua. Tärkeässä roolissa on edellytysten luominen täydennysrakentamiselle. Täydennysrakentamisella ja kaupunkitilaa kehittämällä parannetaan esikaupunkialueiden elinvoimaa, kehittymisedellytyksiä, asumistasoa ja viihtyisyyttä.

Täydennysrakentamisen tavoitteena on etsiä ratkaisuja kaupungin kasvun haasteisiin ja Helsingin esikaupunkialueen seudullisen roolin muuttumiseen.

Esikaupunkialueilla on havaittavissa muutoksia, jotka eivät kaikki ole toivottavia. Näitä ovat muun muassa väestön väheneminen ja ikärakenteen yksipuolistuminen, jotka ovat johtaneet palvelujen kysyntäpohjan heikkenemiseen. Myös rakennuskanta ikääntyy, mikä on johtanut peruskorjaustarpeen kasvuun. Jotta esikaupungit säilyttäisivät houkuttelevuutensa, niiden vahvuuksia on tarpeen tukea sekä määrätietoisesti estää alueiden taantumista.

Esikaupunkien renessanssissa strategisina tavoitteina on:
• Huomion kohdistaminen esikaupunkeihin
• Esikaupungin houkuttelevuuden ja elinvoimaisuuden vahvistaminen
• Toimivan kaupunkirakenteen varmistaminen osana laajenevaa kaupunkiseutua
• Elinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen

Alueellisten lähipalveluiden toimintaedellytysten parantaminen

• Uusien asumisvaihtoehtojen tarjoaminen koko kaupungin alueella
• Täydennysrakentamisen ja tonttikohtaisen lisärakentamisen edistäminen
• Paikallisen alueidentiteetin ja tulevaisuususkon vahvistaminen

Työ koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta, yleissuunnitelmasta ja alueellisista kehittämissuunnitelmista. Koko esikaupunkialueen käsittävä yleissuunnitelma määrittelee maankäytön tulevaisuuden painopistealueet ja alustavan kaupunkirakenteen rungon, johon tuleva maankäyttö pääasiallisesti tukeutuu.

Yleissuunnitelman aikajänne on pitkä (20–30 vuotta). Yleissuunnitelma ohjaa osaltaan alueellisia kehittämissuunnitelmia. Yleissuunnitelmassa korostetaan esikaupunkivyöhykkeen vahvistuvasti keskeistä sijaintia kaupunkiseudulla ja luodaan perustaa koko esikaupunkialueen kaupunkirakenteen pitkän aikavälin kehittämiselle ja tähän tähtäävälle suunnitteluprosessille.

Alueelliset kehittämissuunnitelmat kohdistuvat maankäytön kehityskuvassa (Kslk 7.2.2008) osoitetuille esikaupunkien renessanssialueille. Kaikkia renessanssialueita tarkastellaan täydennysrakentamisen ja keskipitkän aikavälin (10–15 vuotta) kehitysmahdollisuuksien näkökulmasta. Alueellisten kehittämissuunnitelmien yhteydessä tarkentuvat ja täsmentyvät nykytilaan ja paikallisuuteen perustuvat lähtökohdat ja periaatteet.

LISÄTIETOJA

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2010 listateksti

Kaupunkisuunnitteluvirasto: Esikaupunkien renessanssi 

Esikaupunkien renessanssi -sivut 

Uutinen 27.2.2010: Ksv:ltä kysely Maunulan täydennysrakentamisesta 

Uutinen 24.2.2009: Aluefoorumilla keskusteltiin esikaupunkien renessanssista

Uutinen 25.4.2008: Miten MA-ohjelma vaikuttaa Maunulaan? 

 
Kuvan rasterilla merkityt alueet ovat kaupunkisuunnitteluviraston esikaupunkien renessanssin kohdealueita.
esikaupunkien renessanssi.jpg