Kaavoituskatsaus 2010 ja Maunula

249

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toimittama vuoden 2010 kaavoituskatsaus on valmistunut ja se on jaettu jokaiseen kotitalouteen. Katsauksessa on tietoa kaavoituksen ja liikennesuunnitelmien kulusta. Suunnittelijoiden yhteystiedot ovat suunnittelukohteista kertovien tekstien yhteydessä. Kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo katsauksen antavan hyvän perustan keskusteluun, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.

Maunulaa koskettavia asioita ovat muun muassa:

 • Esikaupunkien renessanssi -hanke (sivu 4)
 • Maankäytön kehityskuva (sivu 5)
 • Pääkaupunkiseudun yhteinen yleiskaava (sivu 5)
 • Kaupunki- ja paikallisaluetalous (sivu 8)
 • Ekotehokkuuden huomioiminen (sivu 8)
 • Keski-Pasilan keskustakortteli ja tornialue (sivu 16)
 • Maunulan eteläosa (sivu 22)
 • Patola, Käskynhaltijantien pohjoispuoli (sivu 22)
 • Poikittainen joukkoliikenne eli Raidejokeri ja Jokeri II (sivu 34)
 • Lentoasemarata (sivu 34)
 • Pisara-rata (sivu 34)
 • Kehä II:n jatkaminen (sivu 38)

Esikaupunkien renessanssi -hankkeessa paneudutaan Helsingin esikaupunkialueiden kehittämiseen täydennysrakentamisen kautta. Näillä alueilla on rakennuskannan ikääntyessä kasvava peruskorjauksen tarve. Tavoitteena on on luoda positiivinen henki lähiöiden kehittämiselle. Näin edistetään alueiden fyysisiä, sosiaalisia ja toiminnallisia edellytyksiä. Laadukkaalla täydennysrakentamisella voidaan tukea nykyisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä sekä tarjota uusia ja erilaisia asumisvaihtoehtoja osin yksipuolistuville esikaupunkialueille. Maunulassa selvitetään parhaillaan täydennysrakentamismahdollisuuksia.

Maankäytön kehityskuva valmistellaan kerran valtuustokaudessa. Siinä esitellään kaupungin tulevaisuuden ja kehittämistarpeiden tarkasteluun perustuen  maankäytön strategiset periaatteet ja suuntaviivat maankäytön ja liikenteen kehittämiselle.

Pääkaupunkiseudun yhteisestä yleiskaavasta selvitetään 2010 aikana sisältöön ja esitystapaan liittyviä kysymyksiä ja kartoitetaan valmiuksia laatia yhteinen yleiskaava pääkaupunkiseudulle.

Paikallisaluetalous on käsite, joka kuvaa alueen ulkopuolelta "vangittujen" tulojen merkitystä alueen ostovoiman määrään ja markkinoita palvelevien alojen sijaintiin ja kasvuun. Paikallisaluetalouden kysymyksiä selvittämällä arvioidaan alueiden potentiaalia elinkeinojen kehityksen kannalta.

Ekotehokkuuden huomioiminen. Ilmastonmuutokseen hillintään tähtäävät toimet kytkeytyvät maankäytön suunnitteluun. Asetettujen päästövähennystavoitteiden  toteuttaminen on olennainen kaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun lähtökohta.

Keski-Pasilan keskustakortteli on Pasilan sillan pohjoispuolella. Alueen suunnittelulla tavoitellaan voimakasta identiteettiä, joka perustuu urbaaniin ja värikkääseen suurkaupunkielämään. Keskusta sisältää Pasilan aseman, metroaseman, joukkoliikenneterminaalin, alueita yhdistävän raitin toreineen, Pasilan sillan ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja.

Keski-Pasilan tornialue. Keski-Pasilan uuden keskuksen eteläpuolelle suunnitelaan tiivis ja urbaani asuin-ja työpaikka-alue. Alueelle on suunnitteilla kymmenkunta tornia, sarja aukioita ja niiden äärelle sijoittuvia palveluja.

Maunulan eteläosa. Vanhan 1950-luvun Maunulaan tehdään suojelukaava ja samalla selvitetää mahdollisuusia täydennysrakentamiseen.

Patola, Käskynhaltijantien pohjoispuoli. Patolan alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista Tuusulanväylän varteen ja Patolan pohjoisreunalle. Lisäksi tutkitaan rakentamismahdollisuuksia alueen sisällä ja Käskynhaltijantien varressa.

Poikittainen joukkoliikenne. Raide-Jokerin hauunnitelman laatimisesta päätetään vuonna 2009 valmistunutta alustavaa yleissuunnielmaa täydentävie selvitysten valmistuttua. Jokeri-2-bussilinjan edellyttämät liikennejärjestelmäsuunnitelmat valmistuvat. Tavoitteena on aloittaa Vuosaaresta Malmin kautta Myyrmäkeen kulkevan Jokeri 2-linjan liikennöinti vuonna 2013.

Lentoasemarata. Ratahallintokeskuksen johdolla laadittu Lentoaseman raideyhteysselvitys valmistuu lausunnoille alkuvuodesta. Selvityksessä tarkastellaan pääradalta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Pasilaan kulkevan tunneliratayhteyden vaikutuksia ja yhteiskuntataloudellista kannattavuutta.

Pisara-rata. Valtion Liikenneviraston rautatieosasto ja Helsinki käynnistävät vuoden alussa Pisara-radan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Pisara-rata on keskustan alittava, kaupunkiradat yhdistävä ratalenkki Pasila – Töölö – Keskusta – Hakaniemi – Pasiala. Pisara-rata turvaa Rautatieaseman ratapihan välityskyvyn.

Kehä II:n jatkaminen. Kehä II:n jatkeesta välillä Turuntie – Hämeenlinnanväylä annetaan yleissuunnitelmalausunto. Tiesuunnitelman laatiminen on ajankohtaista vasta ensi vuosikymmenellä.

LISÄTIETOJA
Helsingin kaavoituskatsaus 2010 (pdf)