Ilmastonsuojelun aloitekilpailun voitto Maunulaan

433

Maunula-Seuran puheenjohtaja Paavo Kaipainen voitti ilmastonmuutoksen hillitsemisen ideakilpailun. Paavo Kaipaisen ideassa esitetään, että kaupunginosa voisi toimia keskeisenä hiilidioksipäästöjen vähentämiseen erikoistuneena toimijana ja kehittäjänä sekä kilpailla muiden kaupunginosien kanssa kasvihuonepäästöjen vähentämisessä. Valitessaan asuinpaikkansa kotitalous ottaa kantaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Muita keskeisiä asioita ovat joukkoliikenteen käyttö ja jätteiden kierrätys.

Earth Hour -viikolla avattuun ilmastonsuojelun aloitelaatikkoon tuli kilpailupäivään 1.4. mennessä 53 ehdotusta. Helsinkiläiset pitävät ilmastonmuutoksen hillintää erittäin tärkeänä, ja asukkailla on myös ideoita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Aloitekilpailun pääpalkinnon, ilmastoystävällisen Jopo-polkupyörän voitti Paavo Kaipainen Maunula-Seurasta. Hän ehdotti, että kaupunginosat ja taloyhtiöt voisivat alkaa kilpailla keskenään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Kilpailussa seurattaisiin alueiden energian- ja vedenkulutusta, liikkumista sekä kierrätysaktiivisuutta. Kilpailuun osallistuvat asunto-osakeyhtiöt voisivat antaa energiatietonsa myös suoraan netissä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin Energian asiantuntijoiden mukaan palkitun ehdotuksen käytännön toteuttamista kannattaa selvittää. Lähiöprojektin johdolla Helsingin kaupunki on jo käynnistänyt hankkeen viiden pilottikaupunginosan kulutustietojen keräämiseksi. Sitä on tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia Helsingin kaupunginosia.

Voittaneen aloitteen lisäksi palkittiin energiansäästölampuilla 20 muuta ehdotusta. Näitä olivat muun muassa päättäjien saaminen joukkoliikennevälineiden imagon kohottajiksi haastekampanjan avulla, metron liukuportaiden osittainen sammuttaminen hiljaiseen vuorokaudenaikaan, asunto-osakeyhtiöiden lämpimän käyttöveden kulutuksen laskutus käytön perusteella sekä sähkön hinnoittelu siten, että vähemmän kuluttavat maksaisivat halvempaa yksikköhintaa.

LISÄTIETOJA
Aloitekisasta uusia ideoita ilmastonsuojeluun Helsingissä   

Energianeuvoja -sivusto 

Ympäristökeskuksen sivut 

PÄÄPALKINNON, JOPO‐POLKUPYÖRÄN VOITTAJA:
Ilmastoaloite:
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kaupunginosittain

Kaupunginosat ja niiden asunto‐osakeyhtiöt voisivat kilpailla ilmastomuutoksen hillinnästä. Muutoksessa seurataan asumisessa käytettyä energiaa, kierrätystä ja julkisen liikenteen käyttöä. Kaupunginosan tiedot viedään nettiin nähtäville kunkin kaupunginosan sivuille. Käytetty tiedonkeruupohja olisi sama kaikilla kaupunginosilla ja sitä pidettäisiin yllä Helkassa (Helsingin kaupunginosayhdistykset ry).

Kaupunginosan perustietoja ovat alueen asunto-osakeyhtiöiden tiedot (rakennusvuosi, h-m2, m3, asuntojen määrä). Taloyhtiöt voisivat antaa kulutustietonsa suoraan netissä. Koska kaikkien talojen tietoja ei saada, suhteutetaan saadut tiedot alueen todelliseen kokoon määrällä). Jätteiden kierrätykseen liittyvät tiedot saadaan HSY:ltä. Asukkaille tehdään kerran vuodessa (tai kerran kahdessa vuodessa) otantakysely, jossa kysytään julkisen liikenteen käytöstä työmatkoilla ja kauppa-asioinnissa. Kerättyjen tietojen perusteella lasketaan tunnuslukuja kaupunginosittain kWh/asukas/vuosi ja CO2-kg/asukas/vuosi.

Kaupunginosan käyttäminen ilmastomuutoksessa tarkasteluyksikkönä ja tietojen näkyvyys antaa hyvän mahdollisuuden kansalaisille mutta myös viranomaisille ymmärtää, miten päästöjen syntyyn vaikutetaan vaikkapa asuinpaikan valinnalla sekä työ- ja ostosmatkoilla. Lisäksi tarkastelutapa tuottaa tietoa yhdyskuntarakenteen toimivuudesta. Tietoja käytettäisiin muun muassa alueiden kehittämiseen ja täydennysrakentamisensuunnitteluun.

Kerättyjen tietojen pohjalta syntyi seurantamalli, jonka tietoja voitaisiin hyödyntää myös simuloinnissa ja kehittämisessä.

Jokainen voi vaikuttaa päivittäisillä valinnoillaan ilmastomuutokseen. Ilmastomuutokseen voi vaikuttaa mm. asuinpaikan valinnalla, päivittäisellä kulutuksella ja liikkumisella, kierrätyksellä sekä taloyhtiöiden energiansäästötoiminnalla sekä koko kaupunkiseudun suunnittelulla.

Aloitteen tekijä Paavo Kaipainen, Maunula-Seura

RAADIN KOMMENTTI:  Hyvin mielenkiintoinen ehdotus, joka voisi olla myös toteuttamiskelpoinen. Kannustaisi energiansäästöön asukkaiden omalla asuinalueella kilpailun keinoin. Helsingin kaupunki on lähiöprojektin aloitteesta aloittanut projektin viiden pilottikaupunginosan energian‐ ja vedenkulutus sekä liikenne‐ ja jätetietojen keräämiseksi ja niistä raportoimiseksi. Tietoja on tarkoitus hyödyntää kestävän kaupunkisuunnittelun apuna. Tietojenkeruun onnistuessa on hanketta tarkoitus laajentaa koko kaupungin kattavaksi, jonka jälkeen ehdotuksen kaltainen kaupunginosien välinen kilpailu olisi mahdollinen toteuttaa.