Kehä II:n yleissuunnitelma on valmistunut

723

Yleissuunnitelma Kehä II välillä Turunväylä – Hämeenlinnanväylä on valmistunut. Hanke sisältää Kehä II:n toisen ajoradan rakentamisen välillä Turunväylä – Turuntie, uuden kaksiajorataisen tien rakentamisen eritasoliittymä- ja liittyvine tie- ja katujärjestelyineen välille Turuntie – Hämeenlinnanväylä sekä liittymäjärjestelyjä, lisäkaistoja ja lisäramppeja Hämeenlinnanväylällä välillä Kehä II – Kaivoksela.

Espoon, Kauniaisten, Helsingin ja Vantaan kaupungit pitävät suunnitelmaa yleisesti nähtävillä 26.5. – 24.6.2010.

Hankkeen rakentamiskustannukset on arvioitu 565 milj. euroksi ja hankkeen kannattavuutta kuvaavaksi hyöty-kustannussuhteeksi (H/K-suhde) on saatu 1,4, eli hanke on kannattava.

Hiidenkallion kohdalle rakennetaan toinen tunneli uudelle ajoradalle sekä kaksoistunnelit Karakallion, Lintuvaaran – Hämevaaran ja Honkasuon kohdalle Malminkartanon ja Myyrmäen väliselle alueelle.

Yleissuunnitelma on maantielain mukaan käsiteltävä suunnitelma, jonka Liikennevirasto hyväksyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus) esityksestä.

Ennen hyväksymiskäsittelyä suunnitelma asetetaan maantielain mukaisesti nähtäville, jolloin asianosaisten on mahdollista tehdä suunnitelmasta kirjallinen muistutus. Uudenmaan ELY-keskus pyytää suunnitelman nähtävillä olon aikana yleissuunnitelmasta lausunnot sidosryhmiltä.

Yleissuunnitelma ja sen hyväksymispäätös ovat pohjana hankkeen jatkosuunnittelulle. Seuraava suunnitteluvaihe on maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatiminen. Hanke ei sisälly Uudenmaan ELY-keskuksen lähiaikojen toteutussuunnitelmiin. Hankkeen toteuttaminen edellyttää myös eduskunnan rahoituspäätöstä.

Hankkeen tarkempi sisältö ja vaikutukset käyvät ilmi liitteenä olevasta esitteestä. Tarkempaa tietoa hankkeesta, mm. yleissuunnitelmaraportti ja suunnitelmakartat,  löytyy myös internetistä www.tiehallinto.fi/keha2 .

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Ari Puhakka, puh. 040 556 5533, sähköposti ari.puhakka(at)ely-keskus.fi.

Osakuva Tiehallinnon Kehä II:n hanke-esitteestä: Väylän sijoittuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakuva Tiehallinnon Kehä II:n hanke-esitteestä: Kehä II välillä Vihdintie ja Hämeenlinnan väylä.

keha_2.jpg