Ekotehokkuutta arvioiva työkalu kaavoittajille

214

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt VTT:n kanssa yhteistyötä ekotehokkuutta arvioivassa tutkimus- ja kehityshankkeessa tavoitteena etsiä keinoja kaupungin ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Helsingin vuonna 2009 vahvistetun strategiaohjelman mukaan kaupunki tavoittelee 20 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoteen 2020 mennessä.

Kehitystyön pyrkimyksenä oli löytää ja kehittää käyttökelpoisimmat ja selkeät työkalut kaupunkialueiden ekotehokkuuden arviointiin ja lisäämiseen ja näin parantaa kaavoituksen vaikuttavuutta hyvän ja kestävän kaupungin rakentumiseen.

Lähtökohtana oli, että valmista työkalua on mahdollista käyttää suunnittelun apuna kaikissa suunnitteluvaiheissa ja lisäksi päätöksenteon tukena suunnitelmasta päätettäessä. Tällöin suunnittelijalla on mahdollisuus käyttää työkalua tarkastuslistan tapaan. Päätöksentekoa tukemaan työkaluun on kehitetty mittari, joka havainnollistaa suunnitelman ekotehokkuuden, samaan tapaan kuin kodinkoneissa jo kauan käytössä olleet merkinnät, kuten vaikkapa energialuokat.

Työkalu koostuu 21 arvioitavasta asiasta, jotka on luokiteltu viiteen eri luokkaan (maa, vesi, energia, liikenne ja palvelut, hiili- ja materiaalikierto). Arvottamisessa on huomioitu kaupungin sitoutuminen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin, jolloin kohdat, joiden kautta on kaavalla mahdollista vaikuttaa päästöjen vähentämiseen, korostuvat työkalussa. Esimerkiksi aluetehokkuuden ja rakennusten energiatehokkuuden on nähty olevan asioita jotka vaikuttavat suuresti ekotehokkuuteen.

Pilottialueilla tehtyjen kokeiluiden perusteella työkalu on kohtalaisen yksinkertainen käyttää. Kehitystyötä tultaneen jatkamaan vuoden 2011 käynnistyvässä VTT-vetoisessa hankkeessa (Tekes/ Kestävä yhdyskunta tutkimusohjelma), jossa nyt kehitettyä työkalumallia on tarkoitus viedä tietoperustaltaan ja käytettävyydeltään pidemmälle ja luoda laajemminkin hyödynnettävä versio. Nykyinen kehitysversio voidaan kuitenkin ottaa niin haluttaessa heti käyttöön kaavoituksessa, jota se ekotehokkuuteen liittyvien asioiden tarkastuslistana palvelee.

Lisätiedot:
yleiskaavapäällikkö Markku Lahti, p. 310 37060
yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani, p. 310 37316