Lautakunta puolsi Maunulan eteläosan kaavan hyväksymistä

285

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.12.2010 puoltaa Maunulan eteläosan asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Kaavamuutoksessa ns. 50-luvulla rakennettua Maunulaa esitetään suojeltavaksi kaavamääräyksillä. Lisäksi kaavassa esitetään kolmea täydennysrakentamiskohdetta: Männikkötie 9, Töyrytie 2 ja Koivikkotie 18. Seuraavaksi kaavaehdotus menee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Kaavan toteuttaminen turvaa Maunulan 1950-luvun aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymisen sekä mahdollistaa täydennysrakentamisen kaupunkikuvallisesti sopiviksi arvioituihin paikkoihin.

Asemakaavan suojelumerkintöjen ja -määräysten avulla edistetään rakennusten suojelua ja säilyttävää korjaamista alueella. Viheralueita koskevilla määräyksillä ja alueellisilla suojelumääräyksillä turvataan alueen 1950-luvun lähiympäristön ja alueelle luonteenomaisen puistometsämäisen kokonaisuuden ja vehreiden katutilojen säilyminen.

Alueelle on tekeillä korjaustapaohje. Uusi asuntorakentaminen mahdollistaa nykyistä isompien perheasuntojen rakentamisen ja vanhusten asuntojen rakentamisen Helsingin 400-vuotiskotisäätiön tontille. Uuden kerrostalon liiketila vahvistaa liikekeskustaa ja Metsäpurontien myymäläkatua.

Liikennemäärien kasvu on kokonaisuudessaan niin pieni, että asemakaavan toteuttamisen vaikutukset liikenneoloihin jäävät hyvin pieniksi.

Männikkötie 9:n tontin (28279/2) uuden rakennuksen kerrosala on 1 000 k-m2 . Rakennus on enintään samalla tontilla olevan kadun varren kerrostalon korkuinen. Vähintään puolet ensimmäisen kerroksen alasta on suunniteltava liike- tai sosiaalipalvelutiloiksi.

Töyrytie 2:n tontille (28286/2) on merkitty uusi enintään kolmikerroksisen kerrostalon rakennusala Koivikkotien varteen. Kerrosalaa rakennusalalla on 1 000 k-m2. Tontin eteläreuna tulee säilyttää puistometsäisenä.

Yleisten rakennusten tonttina tarpeeton Koivikkotie 18:n tontti (28287/6) on kaavamuutosehdotuksessa merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi. Rakennusalalle on merkitty uutta kerrosalaa 700 k-m2. Rakennus saa olla enintään kaksikerroksinen ja julkisivu on porrastettava naapurirakennusten ideaa noudattaen.

Kaavamuutosehdotuksessa edellytetään liiketilan rakentamista Männikkötien varren uuteen rakennukseen. Lisäksi kaava mahdollistaa liike- ja työtilojen rakentamisen olemassa olevien rakennusten ensimmäisiin kerroksiin kerrosalan lisäksi. Liiketilan enimmäiskoko on 200 m2.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 2.2.2012

Kuva alla: Männikkötie 9:n täydennysrakentamiskohteen sijoittuminen

mannikkotie_9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva alla: Töyrytie 2:n täydennyskentamiskohteen sijoituminen 400-vuotissäätiön tontille

toyrytie_2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva alla: Koivikkotie 18:n täydennysrakentamiskohteen sijoittuminen

koivikkotie_18_a.jpg