Kaavamuutostilaisuus yhteiskoululla ma 18.4. klo 18

474

Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio (Kuusikkotie 3), kaksi kerrostalokorttelia (Maunulantie 19 ja Metsäpurontie 26–28) kaksi pysäköintitonttia (Kuusikkotie 5 ja Maunulantie
10) sekä puistometsäinen Kuusikkopuisto, joka jatkuu Metsäpurontielle koulun eteläpuolella.


Nykytilanne

Suunnittelualueella on Maunulan yhteiskoulu ja matematiikkalukio, 4 kerrostaloa 1950-luvulta, 4 kerrostaloa 1970-luvulta sekä huonokuntoinen päiväkotirakennus. Alueen keskiosassa ja koulun ympärillä on metsämäistä puistoa, paikoin jyrkkää maastoa ja komeita kallioita. Pysäköintitontit ovat Maunulantie 19 käytössä. Alueella kulkevat kevyen liikenteen reitit Maunulanpolku ja Kuusikkopolku sekä pienempiä reittejä. Kuusikkopuiston
eteläosan kautta kulkee Maunulan tärkein itä-länsisuuntainen viheryhteys, joka yhdistää toisiinsa Keskuspuiston ja Vantaanjoen varren virkistysalueet.

Mitä alueelle suunnitellaan
Alueelle suunnitellaan Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion laajennusta uusine pysäköintipaikkoineen. Samalla tutkitaan uutta asuinrakentamista Kuusikkopolun ympäristöön, Metsäpurontien
mutkaan ja päiväkodin paikalle sekä pysäköintitonttien ja kevyen liikenteen reittien uudelleenjärjestelyä. Jorma Järven suunnittelema Maunulan Yhteiskoulun rakennus ja Viljo Revellin suunnittelemat asuinrakennukset Metsäpurontie 26–28:ssa on tarkoitus suojella.

Aloite
Viipurin Reaalikoulu Oy (Maunulan yhteiskoulu ja matematiikkalukio) on hakenut
kaavamuutosta koulutontille. Muilta osin kaavamuutos on tullut vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.
Maanomistus Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen.

Kaavatilanne
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1958, 1972 ja 1995. Asemakaavoihin on merkitty rakennusalat ja enimmäiskorkeudet, Maunulantien varren asuinkerrostalotontilla ja koulutontilla on lisäksi rakennusoikeus. Koulutontilla on pihaa ja sisääntuloaulaa koskevia suojelumääräyksiä. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi  alueeksi. Alueen länsireuna on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Tehdyt selvitykset
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 
Maunulan inventointi (Ksv, 2006–2007)
Opintiellä, Helsinkiläisiä koulurakennuksia (Ksv, 2004)
Maunulan viheraluesuunnitelma (HKR 1998)
Maunulan aluesuunnitelma tekeillä, valmistunee kevään 2011 aikana (HKR)

Maankäyttösopimus
Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaikutuksia asumiseen, liikenteeseen ja virkistysalueisiin kaavan valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 2.5.2011. Keskustelutilaisuus on 18.4. klo 18–20 Maunulan yhteiskoulun ruokasalissa,
Kuusikkotie 3.

Kaavan valmistelija on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 4.4.–30.4.: 
– Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6
– kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
– kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11-13
www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 2011 aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä viraston internet-sivuilla ja siitä on mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä 2012. Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2013.

Mistä saa tietoa
Suunnittelun etenemistä voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistumismahdollisuuksista
tiedotetaan:
– kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan tiedon
osakkaille ja asukkaille)
– Maunulan Sanomissa
– www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt)
– Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).
Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto,
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi
11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Sari Ruotsalainen, puhelin 310 37373, sähköposti sari.ruotsalainen(a)hel.fi
arkkitehti Riitta Salastie, rakennussuojelu, puhelin 310 37218, sähköposti riitta.salastie(a)hel.fi
maisema-arkkitehti Jyri Hirsimäki, puhelin 310 37213, sähköposti jyri.hirsimäki(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Kari Tenkanen, puhelin 310 37132, sähköposti kari.tenkanen(a)hel.fi