Helsingin hallinto-oikeus ei tutki Pro Maunula ry:n valitusta

455

Helsingin hallinto-oikeus päätti 16.12.2011, ettei se tutki Pro Maunula ry:n tekemää valitusta Helsingin yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 25.1.2011, jossa lautakunta hyväksyi Pakilantien muutossuunnitelmat. Pakilantien rakennustyöt käynnistyvät kesällä 2012. Rakennusvirasto informoi aikataulusta ja toteutuksesta tarkemmin myöhemmin keväällä. Maunulan uutta keskustaa päästään rakentamaan, kun katumuutostyöt on toteutettu.


Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Perustelut: Katusuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 5 momentin mukaan niin kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Katusuunnitelman hyväksymistä koskevaa päätöstä ei ole kohdistettu Pro Maunula ry:een, eikä sen ole osoitettu omistavan kiinteistöä katusuunnitelman vaikutusalueella. Valituksenalainen päätös ei välittömästi vaikuttavan yhdistyksen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun hallintolainkäyttölain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Pro Maunula ry:llä ei näin ollen ole asiassa valitusoikeutta.

LISÄTIETOJA
Uutinen 6.2.2011: Lautakunta hyväksyi 25.1. Pakilantien katusuunnitelmat   
Uutinen 29.3.2010: Kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon rakennuksen hankesuunnittelu valmis
Uutinen 22.8.2008: Kirjaston ja työväenopiston suunnittelu    

KUVIA UUDESTA KESKUSTASTA
Maunulan uuden keskustan havainnollistamiskuva ilmasta, 2003  
Maunulan uuden keskustan havainnollistamiskuva katutasosta, 2003