Yhteiskoulun alueen kaavaluonnos nähtävänä

416

Kuusikkopolun täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 12.4.–4.5.2012 muun muassa Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita 6). Keskustelutilaisuus kaavaluonnoksesta on maanantaina 23.4.2012 kello 17–19 Maunulan yhteiskoulun ruokasalissa (Kuusikkotie 3). Yhteiskoulun laajennuksen lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään pienkerrostaloja ja rivitaloja Kuusikkopolulle ja kerrostaloa entisen päiväkodin tilalle.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Kuusikkopolun ympäristöön. Suunnitteilla on Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion laajennus uusine pysäköintipaikkoineen. Samalla tutkitaan uutta asuinrakentamista Kuusikkopolun ympäristöön ja Maunulantien päiväkodin paikalle sekä pysäköintitonttien ja kevyen liikenteen reittien uudelleenjärjestelyä.

Suunnittelualueeseen on lisätty kerrostalotontti 28219/3 ja pala Maunulanpuistoa. Suunnittelualueesta on poistettu koulua ympäröivää puistoa.

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnos ovat esillä 12.4.–4.5.2012:

– Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6
– kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
– kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11−13
– www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt
Keskustelutilaisuus on maanantaina 23.4.2012 kello 17–19 Maunulan
yhteiskoulun ruokasalissa, Kuusikkotie 3.

Keskustelutilaisuus maanantaina 23.4.2012 kello 17–19 Maunulan yhteiskoulun ruokasalissa, Kuusikkotie 3.

Lue lisää >>

Lisätietoja:
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373, sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Kuusikkopolulle kaksi pistemäistä asuintaloja

Kuusikkotien päähän olemassa olevien 6-kerroksisten pistetalojen kortteliin on merkitty uusi tontti 28214/3, johon on liitetty osa tontista 28214/1 ja viereistä puistoaluetta. Kerrosalaa tontille on merkitty 2 600 k-m2. Uusi tontti sijoittuu länsirinteeseen ja avautuu lännessä metsäiseen maisemaan. Tontille on merkitty yksi rakennusala, jolle on rakennettava vähintään kaksi pistemäistä asuintaloa. Asuinrakennuksia voi olla useampikin. Ajatuksena on, että rinteen rakennukset pistemäisinä tarjoaisivat metsäisiä näkymiä toistensa lomitse ja säilyttäisivät alueen
metsäluontoa. Korttelialueen merkintä A mahdollistaa myös kerrostaloa
pienimuotoisemmat uudenlaiset asuntoratkaisut.

Päiväkodin paikalle kerrostalo

Maunulantie 17–19 nykyisen tontin 28214/1 huonokuntoinen päiväkoti on tarkoitus purkaa ja muodostaa sen paikalle uusi nelikerroksisen asuinrakennuksen tontti. Kerrosalaa tontilla on 1 400 k-m2.

Olemassa olevien rakennettujen kerrostalojen tontit on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Tontista 28214/1 on liitetty osia uuteen tonttiin 28255/3 sekä puistoalueeseen. Näin muodostuvalla tontilla 28214/2 kerrosala on 12 500 k-m2, rakennusaloja neljä ja rakennusten enimmäiskerrosluku kuusi. Viereisen tontista 28219/3 on liitetty pieniä kaistaleita Maunulanpuistoon ja Kuusikkotien katualueeseen. Muodostuvan uuden tontin 28219/5 kerrosala on 12 500 k-m2, rakennusaloja
viisi ja rakennusten enimmäiskerrosluku neljä.

Rivitaloja Kuusikkotien länsipuolelle

Kuusikkotien länsipuolelle on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontti ja sille kolme rakennusalaa, joille saa rakentaa enintään kaksikerroksisia rivitaloja. Kahdelle rinteessä olevalle rakennusalalle saa rakentaa kerrosalan lisäksi kellarin tasolle asuintiloja 1/3 suurimman kerroksen alasta ja yhteen Kuusikkotien varren rivitaloon ullakon tasolle tiloja enintään 1/3 suurimman kerroksen alasta. Kadun varren rakennuksista on oltava uloskäynti kadun puolelle, mikä elävöittää katukuvaa

Koulun tontti on muodoltaan muuttunut: siihen on liitetty osia puistosta ja tontinosia on liitetty puistoon. Näillä osien siirroilla on saatu järjestettyä koululle pysäköintialue huoltopihan yhteyteen ja tilaa laajennusmahdollisuuksille. Pysäköintialue on erotettava luonnonkivipintaisella tukimuurilla viereisistä asuin- ja pysäköintitonteista tasoerojen kohdalla.

Tontin kaakkoisosassa on uusi rakennusala koulun laajennusta varten. Vanhan koulurakennuksen luoteissiipeä on myös mahdollista leventää. Uuden rakennuksen on oltava alisteinen vanhaan rakennukseen nähden. Tavoitteena on, että vanha suojeltava rakennus säilyttää asemansa tontin kohokohtana. Uuden rakennuksen on oltava puulla verhottu, paikalla puhtaaksi muurattu tai paikalla muurattu ja slammattu tai rapattu.

Uutta kerrosalaa on kaavaluonnoksessa noin 6700 k-m2 eli asuntoja tulisi noin 170 uudelle maunulalaiselle.

Havainnollistamisjuliste  

Asemakaavan muutoksen selostus  

KUVA ALLA: Osakuva kaavaluonnoksen havainnollistamisjulisteesta
kuusikkopolku rivitalot KUVA ALLA: Kaavaluonnoksen havainnollistamiskuva havainnollistamisjulisteesta

 

yhteiskoulun alue