Uusi MA-ohjelma linjaa vanhojen asuinalueiden kehittämistä

473

Kaupunginhallituksen esityslistalla oli 25.6.2012 maankäytön ja asumisen toteutusohjelma (MA-ohjelma) 2012.Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle jäsen Rauhamäen pyynnöstä.

Maunulan kannalta uudessa Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa on  mm. seuraavia kiinnostavia linjauksia:

PÄÄMÄÄRÄ: ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täydennysrakentamisella.

Tavoite 10: Saavutettavuus ja kaupunkirakenteen toiminnallinen eheys

Kaupunkirakenteen toiminnallista eheyttä vahvistetaan sekä rakentamalla uusia
kaupunginosia että suunnitelmallisesti sijoittuvalla täydennysrakentamisella.

Palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta parannetaan kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja. Uusien alueiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota julkisten ja yksityisten palvelujen oikeaaikaiseen toteutukseen ja tarkoituksenmukaiseen sijoittumiseen alueille.

Tavoite 11: Asuinalueiden elinvoimaisuus ja täydennysrakentaminen

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus ja eriytymiskehitys. Asuntorakentamisesta 30 % toteutuu täydennysrakentamisena. Jatketaan täydennysrakentamisen edistämistä yhteistyöprosessia ja kannustimia kehittämällä.

Helsingin kaupunginosat ovat erilaisia, ja väestön sosioekonominen rakenne
on pitkälti sidoksissa asuntokannan rakenteeseen. Pientalo- ja omistusasuntovaltaisilla alueilla sekä tulo- että koulutustaso ovat keskimääräistä
korkeampia. Vastaavasti vuokratalovaltaisille alueille on valikoitunut heikommin koulutettua sekä pienituloisempaa väestöä.

Alueellisia hyvinvointieroja ei voida kaventaa pelkästään asuntokantaa monipuolistamalla eikä asuntopolitiikka tarjoa ratkaisuja tuloeroihin, työttömyyteen tai sosiaalisiin ongelmiin. Aluesuunnittelulla ja asuntopolitiikalla voidaan kuitenkin vaikuttaa väestörakenteen muodostumiseen sekä edesauttaa muiden tahojen toimintaedellytyksiä pitämällä asuinalueet elinvoimaisina ja estämällä liian yksipuolisen asukasrakenteen muodostuminen.

Täydennysrakentamisella voidaan vaikuttaa sekä kaupunginosien fyysiseen rakenteeseen että asukasrakenteeseen. Täydennysrakentamiseen sisältyy ajatus jatkuvasta kehittämisen tarpeesta alueilla. Kaupunginosat muuttuvat ja edellyttävät erilaisia toimia eri aikakausina.

Tavoitteena on, että kaikki asuinalueet säilyttävät kilpailukykynsä suhteessa
toisiinsa ja naapurikuntien alueisiin.

Tiivis pientalorakentaminen voi tarjota kerrostalovaltaisilla alueilla perheasumisen vaihtoehdon kerrostalon ja perinteisen omakotitalon väliin.

Vuokra-asuntovaltaisilla alueilla esimerkiksi Hitas- tai asumisoikeusasuntotuotanto voi tarjota alueen asukkaille kohtuuhintaisen vaihtoehdon, johon asumisuraa on luontevaa jatkaa. Lähiökerrostalon korotushankkeessa tai tontille suunnitellussa lisärakentamisessa talon nykyiset asukkaat voivat päästä uusiin asuntoihin.

Täydennysrakentamisessa on kiinnitettävä huomiota kohtuuhintaisuuteen huomioiden paikallinen hintataso.

Laajamittaista täydennysrakentamista on Helsingissä tehty vähän. Monet esikaupunkialueet ovat asuntokannaltaan yksipuolisia ja niiden rakennuksista
merkittävä osa on peruskorjausiässä. Riski kontrastin kasvamisesta uusien ja vanhojen alueiden välillä on olemassa. Alueiden välistä eriytymiskehitystä tulee seurata systemaattisesti ja suunnata toimia kohdennetusti sen mukaan. Kohdennettuun toimintaan tarvitaan eri hallintokuntien yhteistyötä.

Kaupungin sisäisten prosessien kehittäminen on täydennysrakentamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa avainasemassa. Käyttötarkoitusten muutoksina toteutuvan täydennysrakentamisen lisäksi tulee edistää olemassa olevien tonttien lisärakentamista.

Prosessin tueksi tarvitaan toimivia menetelmiä sekä taloudellisia kannustimia kuten vuokratonttien täydennysrakentamiskorvaukset ja omistustonttien lisärakentamiseen kehitetty maankäyttösopimusmenettely.

Yksittäisten suunnittelukohteiden ja sirpalemaisen toteuttamisen sijaan tulisi tulevaisuudessa panostaa laajempiin alueellisiin tarkasteluihin, joihin sisältyy myös arviointi rakennusten käyttötarkoitusten muutosmahdollisuuksista.

Täydennysrakentamisen keinoin tehtävän aluekehittämisen tulee olla tiedostettua, hallittua ja ajanmukaiseen tietoon perustuvaa.

Aluetarkastelussa tulee hallintamuotojakauman lisäksi huomioida aina myös alueiden erilaiset ominaisuudet kuten saavutettavuus, vetovoimaisuus sekä rakennuskustannukset. Tiivistyvä kaupunkirakenne luo myös tarpeita uudenlaisille kohtaamisen ja yhdessäolon paikoille, johon voidaan vastata yhteis- ja asukastilojen monipuolisemmalla ja joustavammalla käytöllä.

Esikaupunkialueiden houkuttelevuutta tulee myös tukea toimenpiteillä, jotka lisäävät asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

PÄÄMÄÄRÄ: ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehokkuutta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. Asuntorakentamista kehitetään tukemalla erilaisten talotyyppien rakentamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonseptien toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 12: Asuntokannan kehittäminen

Asuntokannan ja asuinympäristöjen kunnossapitämisestä huolehditaan ja pyritään laajentamaan elinkaariasumiseen soveltuvaa asuntokantaa. Kaupungin toimin edistetään peruskorjaustoimintaa sekä hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan. Esteettömyyden osalta noudatetaan rakentamismääräyskokoelman vaatimustasoa. Esteettömyyden toteuttaminen ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten suunnittelukohteiden kuten townhouse-rakentamisen erityispiirteet huomioiden.

Tavoite 16: Asumisen pysäköintiratkaisut

Autottomien ja vähäautoisten asuntokohteiden kaavoitusta ja rakentamista edistetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähellä.

Asuintalojen autopaikkojen kustannuksia pyritään kohdentamaan paremmin autopaikkojen käyttäjille.


PÄÄMÄÄRÄ: ASUKKAAT

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä pienten asuntokuntien määrän kasvuun.

Tavoite 17: Asukasrakenteen monipuolisuus

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään täydennysrakentamisalueilla. Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen asumisneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamista.

LISÄTIETOJA:
Kotikaupunkina Helsinki – Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012  

Kaupunginhallituksen esityslista 25.6.2012