Lähiöprojektin projektisuunnitelma kaudelle 2012-2015

311

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 12.6.2012 merkitä tiedoksi Lähiöprojektin projektisuunnitelman kaudelle 2012 – 2015. Toimintakauden 2012–2015 tavoitteina ovat verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen; kokemisen, oppimisen ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista.

Kaupunginhallitus päätti suunnitelmasta 2.4.2012

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.4.2012 Lähiöprojektin projektisuunnitelman 2012 – 2015. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokuntia ottamaan vuosien 2012 – 2015 toiminnassaan huomioon lähiöprojektin tavoitteet ja kehittämisteemat sekä jatkamaan ja tehostamaan hallintokuntien välistä yhteistyötä. 

Projektisuunnitelmassa kuvataan tavoitteet ja toimenpiteet vision, ydintehtävän ja toiminnan toteuttamiseksi sekä käydään läpi keskeiset hankkeet vuoden 2012 osalta. Lähiöprojektin tavoitteiden toteutumisessa hallintokuntien välinen yhteistyö ja resursointi ovat tärkeässä asemassa. 

Toimintakauden 2012 – 2015 päämääränä on Helsingin esikaupunkialueen imagon vahvistaminen edistämällä asunto- ja toimitilarakentamista, korostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidentiteettiä sekä tukemalla saavutettavien palvelujen edellytyksiä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Lähiöprojekti keskittyy kaupunkilaisten toimintamahdollisuuksien ja hyvän elämän edellytysten parantamiseen asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Projektin visiona on: ”Helsingin esikaupungit ovat viihtyisiä ja urbaaneja kaupunginosia, joissa on monipuolinen asunto- ja työpaikkatarjonta, elinvoimainen kaupunkikulttuuri ja asukkaiden tarpeisiin vastaava palveluverkko”. Projektikauden tunnuksena on: ”Sivistys on siistiä”.

Toimintakauden 2012–2015 tavoitteina ovat verkostoituvan esikaupungin ja viihtyisän ympäristön tukeminen; kokemisen, oppimisen ja hyvän kaupunkielämän edistäminen sekä esikaupunkien tunnettavuuden ja imagon vahvistaminen tuomalla julkisuuteen positiivisia ja todenmukaisia uutisia esikaupungeista.

Verkostoituvaa esikaupunkia ja viihtyisää ympäristöä kehitetään nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä ja monipuolistamalla. Täydennysrakentamista ohjataan olemassa olevan infrastruktuurin, palveluiden sekä hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Toimivan, viihtyisän ja kunnossa olevan arkiympäristön kehittymistä edistetään alueiden sisäisiä yhteyksiä ja kaupunginosien saavutettavuutta tukemalla, julkisten kaupunkitilojen laatua parantamalla sekä elinkeinoelämän alueellisia edellytyksiä vahvistamalla.

Täydennysrakentamista edistetään eri työryhmien kautta, joissa kussakin on omat lähestymiskulmansa. Lähiöprojekti tekee aktiivista yhteistyötä talous- ja suunnittelukeskuksen täydennysrakentamisprojektin kanssa sekä osallistuu aluetason kehittämiseen erityisesti asemakaavoitushankkeiden kautta.

Kaupunginosien keskuksiin toteutettavia asemakaavoitushankkeita seurataan muun muassa Mellunmäen, Pihlajamäen, Siltamäen, Jakomäen ja Tapulikaupungin alueilla.

Lähiöprojektin oma täydennysrakentamis -työryhmä jatkaa tulevalla kaudella kokoontumisiaan keskittyen erityisesti täydennysrakentamisen toimintamallien ja haasteiden selvittämiseen. Helsingin uuden yleiskaavan laatimista seurataan ja siihen osallistutaan tarvittaessa.

Lähiöprojekti luo tulevalla kaudella edellytyksiä ympäristön parantamiselle niin yksittäisten kohteiden kuin laajempien julkisten kaupunkitilakokonaisuuksien kunnostamiselle. Esikaupunkialueiden puistokokonaisuuksien monipuolistaminen muun muassa esteettömyyden ja sukupolvien kohtaamisen näkökulmasta on tärkeä osa alueen toimintamahdollisuuksia edistettäessä. Esimerkiksi Tapulikaupungin Maatullinpuiston alueella kehitetään kaupunginosapuistokokonaisuutta, jonka tärkeänä tavoitteena on hallintokuntien välisten toimintamallien vahvistaminen kaupunkitilakokonaisuutta kehitettäessä.

Tulevalla kaudella käynnistetään Lähiöprojektin organisoima Malmin kehittämistyö keskittyen erityisesti julkisen kaupunkitilan ja elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseen osana kaupunkiympäristöä. Tavoitteena on suunnata huomiota tärkeään Helsingin aluekeskukseen, joka on keskeinen liikenteellinen solmukohta Koillis-Helsingissä ja koko esikaupunkivyöhykkeellä. Tärkeänä julkisen tilan kehittämiskohteena on etenkin alueen läpi kulkevan pääväylän Pekanraitin kunnostaminen. Jakomäen alueella taas kehitetään keskeistä pääraittia osana Alppikylän ja Jakomäen kaupunginosien muodostamaa kaupunkirakenteellista kokonaisuutta.

Korjausrakentamisen kehittämisen osalta Lähiöprojekti laatii korjaustapaohjeita kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäville esikaupunkialueille. Laadintaa jatketaan tulevalla kaudella muun muassa Konalan länsiosassa. Liikkumisen edellytyksiä tuetaan kehittämällä kaupunginosapuistoja, laatimalla kotikaupunkipolkuja sekä parantamalla liikuntapalveluita. Liikkumisen opastusta kehitetään muun muassa Vuosaaren alueella.

Kaupungin elinkeinostrategian mukaisesti Lähiöprojektissa keskitytään elinkeinojen edellytysten parantamiseen esikaupunkialueilla. Itä-Helsingin elinkeinomarkkinointiin keskittyvä MetroHelsinki-hanke laajenee nykyisten Herttoniemen, Roihupellon, Itäkeskuksen, Puotilan ja Myllypuron lisäksi Mellunkylään.

Kokemista, oppimista ja hyvää kaupunkielämää vahvistetaan esikaupunkialueilla sivistys-, kulttuuri- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tehtävällä monipuolisella yhteistyöllä. Erityistä painoarvoa asetetaan syrjäytymisen ehkäisyyn ja arjen turvallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on edistää hallintokuntien välisten yhteistyömallien rakentumista etenkin koulujen kanssa, jonne myös tapahtumat ja kulttuuri voivat jalkautua.

Tulevalla kaudella vahvistetaan asukastoiminnan ja lähiverkostojen rakentumista yhdessä hallintokuntien ja alueen toimijoiden kanssa. Tärkeää on tukea joustavia, hallintokuntien välisiä alueellisen toiminnan kokonaisuuksia, joissa luodaan lähtökohtia aktiiviselle, yhteisölliselle ja urbaanille kaupunginosatoiminnalle.

LISÄTIETOJA
Lähiöprojetkin projektisuunnitelman 2012 – 2015