Ikääntyneiden asumisoloja parannetaan tehokkaimmin hissejä rakentamalla

278

Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mukaan tehokkain tapa parantaa ikääntyneiden asumisoloja on korjata asuntoja ja asuinrakennuksia esteettömiksi. Työryhmä luovutti 17.8.2012 ehdotuksensa ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012–2015.

”Ikääntyneet eivät ole mikään asumisen marginaaliryhmä. Vuonna 2030 ryhmään kuuluu lähes 1,5 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä, eli enemmän kuin joka neljäs väestöstämme. Asuntojen korjaamiseksi ja asumisen palveluiden kehittämiseksi on tehtävä töitä, jotta mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään”, ehdotuksen vastaanottanut asuntoministeri Krista Kiuru sanoo ja korostaa, että kyseessä on paitsi ihmisoikeus, myös kustannuskysymys.

Asuntoina laskettuna tavoite on jopa miljoonaa esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä niistä on valmiina vain noin neljäsosa. Työryhmän mukaan valtion olisi tuettava erityisesti hissien rakentamista. Tavoitteeksi ehdotetaan 500 hissin rakentamista vuodessa. Se tarkoittaisi valtion 40 miljoonan euron panostusta vuosittain hissirakentamiseen.

Palveluasumisen osalta työryhmä nosti esille erityisesti muistisairaiden tilanteen. Vaikeasti muistisairaat tarvitsevat 1500–2000 palveluasuntoa vuodessa. Niitä varten tarvitaan valtion investointiavustukseen 18 miljoonan euron vuosittainen lisäys nykyisestä.

Työryhmä piti tärkeänä myös ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia. Kuntien kokonaisvaltaista suunnittelua ja toimia ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi on myös tehostettava. Päävastuu ikääntyneiden asumisen parantamisesta on kuitenkin asukkailla itsellään. Suurin osa heistä asuu omistusasunnossa ja vastaa itse asuntonsa korjaamisesta. Kotona asumista voidaan tukea myös teknologian avulla. Työryhmä ehdottaa, että ikääntyneiden kotona asumista helpottavan hyvinvointi- ja viestintäteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa tuetaan.

”Ikääntyneiden asumista on kehitettävä pitkäjänteisesti osana valtion asuntopolitiikkaa. Kyse ei ole irrallisesta asiasta vaan meidän jokaisen asumisen turvaamisesta myös vanhemmalla iällä”, ministeri Kiuru korostaa.

Työryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Raha-automaattiyhdistys (RAY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teknologian kehittämiskeskus (TEKES), Sitra, Suomen Kuntaliitto, Lahden kaupunki, Kiinteistöliitto, RAKLI, Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liitto ja Senioriliike ry.

Ehdotuksesta pyydetään lausuntoja 28.9.2012 saakka. Sen jälkeen ehdotus menee valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012−2015

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, puh. 050 521 7498, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö,
puh. 040 176 1304, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi