Maunulan demokratiahanketta ehdotetaan pilotiksi

378

Helsingin kaupunginhallituksen 3.12.2012 kokouksen esityslistassa esitetään Maunulan demokratiahanketta alueelliseksi pilotiksi. Muita alueellisia pilotteja olisivat Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana, Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa, Mainio Malminkartano, Vetoa ja voimaa Mellunkylään ja Lähidemokratiaa Vuosaareen.

Kaupunginhallitus 03.12.2012, pilottihankkeiden valinta alueellisen osallistumisen kokeiluun:

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee valita vuodelle 2013 alueellisen osallistumisen kokeiluun seuraavat hankkeet:
1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana
2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa
3. Mainio Malminkartano
4. Maunulan demokratiahanke
5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään
6. Lähidemokratiaa Vuosaareen
7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi
8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat
9. Nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän ydinryhmän hanke osallistuvasta budjetoinnista kohteena nuorisoasiainkeskuksen alueellinen nuorisotyön yksikkö

Samalla kaupunginhallitus päättänee
– oikeuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kullekin edellä selostetulle hankkeelle pilottisuunnitelman, johon sisällytetään alueellisen tai temaattisen kokeilun aihepiiri ja kohteet, kohdentuminen kaupungin eri toimialoille, eri alueellisen osallistumisen eri mallit ja uuden teknologian hyväksikäytön mahdollisuudet, yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa sekä seuranta- ja raportointitavat

– kehottaa kaupunginjohtajaa raportoimaan hankkeiden etenemisestä 30.9.2013 mennessä ja hankkeiden tuloksista 15.1.2014 mennessä.

– myöntää alueellisen osallistumisen kokeilun toteuttamista varten 150 000 euroa hallintokeskuksen käytettäväksi vuoden 2013 talousarvion määrärahoista.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että alueellisen osallistumisen kokeilun jatkosta päätetään myöhemmin erikseen.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 kaupunginvaltuuston strategiaohjelman tavoitteiden mukaisesti ja demokratiaryhmän esitysten pohjalta käynnistää alueellisen osallistumisen kokeilun vuonna 2013. Kokeiluun valitaan enintään yhdeksän pilottihanketta, joista kuusi on alueellisia. Lisäksi piloteiksi valitaan enintään kolme ehdotusta, joissa kansalaisosallistumista kehitetään jonkin teeman puitteissa. Teemakohteista yksi on Helsingin kaupunginhallituksen em. päätöksen mukaisesti kaupungin nuorten Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä.

Hakumenettely

Demokratiapilottiehdotusten keräämiseksi järjestettiin 3.-30.9.2012 avoin haku. Hakuilmoitus julkaistiin 9.9.2012 Helsingin Sanomissa sekä 12.9.2012 Hufvudstadsbladet- ja Metro-lehdissä. Lisäksi siitä tiedotettiin tiedotteella viestimille ja kaupungin verkkosivuilla. Ehdotuksia pyydettiin sähköisesti osoitteessa  https://demokratia.hel.fi/demokratiapilotti

Ehdotukset oli mahdollista toimittaa myös Kaupungintalon VirkaInfoon. Lähetetyt ehdotukset julkaistiin niiden saavuttua verkkosivustolla, missä ne ovat olleet avoimesti kaikkien kommentoitavina.

Alueellisen osallistumisen kokeilulla etsitään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi. Hakuilmoituksessa edellytettiin, että kokeiluun ilmoittautuvien tulee esittää alustava suunnitelma, joka sisältää lyhyen kuvauksen ehdotetusta pilotista sekä toteuttajasta tai toteuttajista.

Ehdotuksen tekijä voi olla helsinkiläinen yksityishenkilö, asukasyhdistys tai jokin muu helsinkiläisiä edustava taho. Pilotin tulee koskea kaupungin maantieteellistä aluetta, esimerkiksi kaupunginosaa tai sitä pienempää aluetta taikka kaupunginosien yhteistä aluetta, tai temaattista kokonaisuutta.

Pilottiehdotuksen lähettäneille järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuus Kaupungintalolla 23.10.2012. Tilaisuuteen osallistui edustajia 36 hankkeesta. Tilaisuuden tavoitteena oli myös mahdollistaa toimijoiden verkottuminen keskenään. Tilaisuuden jälkeen hankkeilla on ollut myös mahdollisuus täydentää ehdotuksiaan 31.10.2012 saakka. Hanke-ehdotusta täydensi yli 20 ehdotuksen tekijää.

Hanke-ehdotukset

Hanke-ehdotuksia kokeiluun jätettiin 39, joista yhteenveto ja hakemukset ovat liitteinä 1-40.Valmistelun yhteydessä on arvioitu, että 30 ehdotusta koski aluetta ja yhdeksän ehdotusta koski eri teemoja. Jako alueellisen tai temaattisen pilottiehdotuksen osalta ei ole hakemusten osalta tarkka-rajainen.

Herttoniemestä, Malminkartanosta, Maunulasta, Vuosaaresta ja Mellunmäestä tuli useampi ehdotus alueen eri toimijoilta. Hanke-ehdotukset käsittelevät mm. asuinympäristön suunnittelua ja kehittämistä, asukas- ja monitoimitiloja, osallistuvaa budjetointia, asukasvaikuttamisen uusia muotoja ja keinoja, osallistumisen mallien kehittämistä, asukaspaneelien käyttöä, lähipalveluiden kehittäminen, kommunikaatiorakenteiden kehittämistä ja kehityskohteiden tunnistamista sekä tapahtumien järjestämistä.

Kokeilun käynnistäminen

Päätösehdotuksessa ehdotetaan valittavaksi asukasosallistumisen kokeiluun ehdotuksista ne hankkeet, joiden katsotaan edustavan kokonaisarvioinnin pohjalta tavoitetta uusista toimintamalleista asukasosallistumiseen ja –vaikuttamiseen. Päätösehdotuksessa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi erotella alueellisia tai temaattisia hankkeita hankkeiden valinnassa. Pilottikohteiden valinnan jälkeen käynnistetään niiden toteuttajatahojen kanssa yhteistyössä välittömästi pilottisuunnitelmien laadinta niin, että hankkeet voivat käynnistyä ensi vuoden alussa. Pilottisuunnitelman yhteydessä huomioidaan mahdollinen yhteistyö alueen muiden hanke-ehdotuksen tekijöiden kanssa.

Kaupunki tukee valittujen pilottikohteiden toteuttamista eri hallintokuntien käytettävissä olevin keinoin. Alueellisen osallistumiseen kokeiluun ehdotetaan varattavaksi erillinen määräraha, jolla palkataan pilottihankkeiden tueksi kaksi määräaikaista projektityöntekijää hallintokeskukseen ja varaudutaan hankkeista syntyviin muihin kustannuksiin. Muilta osin hankkeita tuetaan osana normaalia virkatyötä. Rahallisia avustuksia hankkeille ei ehdoteta jaettavaksi.

Kaupunginhallituksen esityslista 3.12.2012  

LISÄTIETOJA

1. Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana   
2. Asukkaat aktiivisina – Itä-Pasila iskussa   
3. Mainio Malminkartano
4. Maunulan demokratiahanke       
5. Vetoa ja voimaa Mellunkylään      
6. Lähidemokratiaa Vuosaareen        
7. Kaupunkilaisten raati – kaupunkilaisten ääni päätöksenteon tueksi   
8. Helsingin pyöräilevät kaupunginosat