Suursuontie 14:n ja Suonotkontie 4:n tonteille kaavamuutos

608

Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Lotta Svärd Säätiö (Suonotkontie 4) ja Asunto Oy Helsingin Suursuontie 14. Tavoitteena on toteuttaa kummallekin tontille uusi asuinrakennus nykyisen rakennuksen lisäksi. Uudet rakennukset ovat enintään kerroksen verran nykyisiä rakennuksia korkeampia. Pysäköinti on tarkoitus rakentaa rakennusten ja pihakannen alle sekä maan tasoon. Suonotkontie 4:n uuteen rakennukseen tulee pieni liiketila Tammiontien varteen. Kaavan valmistelija on tavattavissa ti 26.2.2013 klo 17–19 Maunulan kirjastossa.

Nykytilanne
Tontit kuuluvat Maunulan Suursuon 1960-luvulla rakennettuun kerrostaloalueeseen. Helsingin kaupunki omistaa tontit. Suonotkontie 4:n tontilla on Lotta Svärd Säätiön viisikerroksinen asuintalo, johon kuuluu yksikerroksinen liikesiipi.

Asunto Oy Helsingin Suursuontie 14:n tontilla on juuri peruskorjattu viisikerroksinen kerrostalo. Tonttien ympärillä on 4–6-kerroksisia kerrostaloja, 1–2-kerroksisia julkisen palvelun rakennuksia ja pientaloja sekä 1–kerroksinen Maunulan ostoskeskus.

Kaavatilanne
Voimassa olevissa asemakaavoissa vuosilta 1960 ja 1966 tontit ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta. Tonteille on merkitty rakennusten rakennusalat. Asuinrakennusten enimmäiskerrosluku on neljä ja siipirakennusten yksi. Suursuontie 14:n kellarikerrokseen saa lisäksi sijoittaa 1/2 kerroksen alasta kerrosalaan laskettavaa tilaa. Suonotkontie 4:ssä rakennusalasta 90 % saa käyttää rakentamiseen. Tonteille ei ole merkitty kerrosalaa lukuna tai tehokkuuslukuna. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Kaavan valmisteluun osallistuminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 11.2.–8.3.:
– Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
– kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
– esittelytila Laiturilla, Narinkka 2 (suljettu maanantaisin)
– kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
– www.hel.fi/ksv (kohdassa ”Nähtävänä nyt”).

Kaavan valmistelija on tavattavissa 26.2.2013 klo 17–19 Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 8.3.2013 kirjallisesti osoitteeseen:
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotteluin.
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyllä
2013.

LISÄTIETOJA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma