Maunula pääsi valtion asuinalueiden kehittämisohjelmaan

385

Ara eli Asuntorahasto on valinnut valtion asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-2015 hankkeet. Helsingistä on valittu hankkeet Kaupunginosien Helsinki, Kaupunkikumppanuutta, Ostari ja Valikoiva muuttoliike. Näistä ensimmäinen on Helsingin kaupungin hanke ja kolme viimeistä on Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hankkeita esiteltiin ohjelman hanketapaamisessa 28.5.2013. Valtiotieteiden tohtori Timo Kopomaan Kaupunkikumppanuutta -hankkeen kohdealueena on Maunula.

Kopomaan Kaupunkikumppanuutta -hankkeessa selvitetään muun muassa seuraavia tutkimusnäkökulmia: 1) seniorit asukastalon asiakkaina – asukastalon vahvistunut rooli, 2) Vanhana hissitalossa: ikääntyvien ”kotoutumista” tukeva palvelujärjestys – elämänkaariasumismallin levittäminen, 3) Vanhat ja nuoret erillään – vai yhdessä? Sukupolvien kohtaamisen tarpeen tarkastelua.

Hanke tehdään Maunulan kaupunginosan kehittämiskontekstissa tapaustutkimuksena ja tarkoituksena on oppia uutta tarkasteltavista ilmiökentistä. Hankkeella haetaan hyvän elämän tulkintoja ja tekijöitä sekä sillä pyritään vahvistamaan yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelusta vastaavien kykyä käsitellä elämänlaadullisia kysymyksiä.

Valtion Asuinalueiden kehittämisohjelman tavoitteena on

  • poikkihallinnollisella ohjelmalla edistetään asuinalueiden elinvoiman kehitystä sekä ehkäistään segregaatiota

  • edistetään kasvukeskuskaupunkien asuinalueidenkokonaisvaltaista uudistamista, kestävää kehittämistä ja eheyttä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä mm. hankkeita verkottamalla

  • ohjelman hankkeilla luodaan uusia innovaatioita mm. asukkaiden osallisuuden kasvattamiseksi ja kaikkien toimijoiden yhteistyön parantamiseksi

Hakemuksia ohjelmaan tuli kaikkiaan 41 kpl, joista 12 oli 12 suurimmam kaupungin hakemuksia (20 % tukea) ja 27 kpl tutkimushankkeita (80 % tukea). Rahaa myönnettiin n. 2,4 miljoonaa euroa vuodelle 2013. Kehittämisrahaa oli haettavana 31.12.2013 mennessä 4 milj. euroa. Täydennyshaku on syksyllä 2013. 

LISÄTIETOJA

Ohjelman 28.5.2013 hanketapaamisen materiaali 

Kaupunginosien Helsinki (Helsingin kaupunki)   

Kaupunkikumppanuutta (Timo Kopomaa, Helsingin yliopisto)    

Ostari (Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto)  

Valikoiva muuttoliike (Hanna Dahlmann, Helsingin yliopisto)   

Timo Kopomaan blogi-sivut