Kaupunginhallitukselle selvitys talousarvion valmistelun tilasta

219

Kaupunginhallitus käsitteli Helsingin talousarvioprosessia vuodelle 2014 maanantaina 19.8.2013. Hallintokuntien talousarvioesityksiä on kesän ajan käsitelty talous- ja suunnittelukeskuksessa. Asia jäi kahdeksi viikoksi pöydälle Laura Rissasen pyynnöstä. Seuraavan kerran asiaa käsitellään maanantaina 2.9.2013. Kaupunginjohtajan on määrä esitellä ensi vuoden talousarvioesitys 10.10.2013. Tämän jälkeen se menee kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Virastokohtaisia talousarvioneuvotteluja käydään parhaillaan. Tuottavuuden parantamisen toimenpiteinä on mainittu mm. vuotuisten investointien tason rajaaminen 435 miljoonaan euroon, tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat sekä menojen kasvun ennaltaehkäisy. Maunulan uusi kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen yhteinen rakennus on edelleen investointilistan luonnoksessa. Sen mukaan rakentaminen alkaa vuonna 2015 ja rakennus valmistuu 2016. Suunnitteluun varattu kuluvalle vuodelle 200 000 euroa ja tulevalle vuodelle 250000 euroa.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän strategiaohjelman mukaan kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille 2013–2016 kaupungin kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman, jonka tavoitteena on tuottavuuden parantaminen 1 %:a vuosittain. Kaupunginvaltuusto edellytti, että tuottavuusohjelmaa laadittaessa kiinnitetään huomiota hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arviointiin tavoitteena suunnitella tuottavuustoimenpiteet siten, että niillä ei ole kielteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin.

Tuottavuuden parantamisen toimenpiteinä on mainittu mm. vuotuisten investointien tason rajaaminen 435 miljoonaan euroon, eläköitymiseen varautumiseksi laadittavat suunnitelmat, tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat sekä menojen kasvun ennaltaehkäisy. Talousarvion laatimisohjeiden mukaan suunnitelman tulee sisältää selkeät, lyhyet ja mitattavat toimenpiteet koskien menokehitystä ja tuottavuuskehitystä kokonaisuutena, henkilöstöä, tiloja sekä hankintoja.

Talousarvioon 2014 valmisteltavan investointiraamin mukaisen 10-vuotisen investointiohjelman valmistelutilanne Kaupunginvaltuusto päätti strategiaohjelmassa, että osana talouden tasapainottamista ja tuottavuuden parantamista otetaan käyttöön 10-vuotinen investointiraami osana raamiohjausta. Strategiakauden investointien vuotuiseksi tasoksi asetettiin 435 milj. euroa.

Investointiohjelmaluonnokseen on ensisijaisesti sisällytetty välttämättömät hankkeet, joilla rakennettua omaisuutta pidetään turvallisessa ja terveellisessä kunnossa, kuten siltojen peruskorjaukset ja rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset. Lisäksi investoinneissa ovat etusijalla lainsäädäntöön, kaupungin jo aiemmin päättämiin linjauksiin ja kaupungin solmimiin sopimuksiin perustuvat hankkeet. Näitä ovat mm. ammatillisten oppilaitosten käyttöön tulevien tilojen järjestäminen sekä asumisen ja maankäytön ohjelman sekä strategiaohjelman eri tavoitteiden toteuttaminen asuntotuotannon edellytysinvestoinneilla.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen esityslista 19.8.2013 

Luonnos kaupungin investoinneista 2014-2023  

Luonnos talonrakennuksen investointiohjelmasta 2014-2023