Kaupungin ylläpitämät asukastalot asukkaiden vastuulle

230

Helsingin kaupunki on siirtämässä kaupungin ylläpitämien asukastalojen kuten Asukastalo Saunabaarin ja Oulunkylän seurahuoneen hallinnointia asukkaiden ja järjestöjen vastuulle. Esitys asiasta on sosiaali- ja terveysviraston aluetyön organisointia selvittäneen työryhmän raportissa, joka valmistui marraskuussa 2013. Kaupunginjohtaja teki raportin pohjalta 4.12.2013 jatkovalmistelupäätöksen, jonka mukaan kaupunginjohtaja kehottaa kiinteistövirastoa ja keskushallinnon virastoja (jatkossa kaupunginkansliaa) valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kanssa menettelytapoja ja kriteereitä, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi, sekä selvittämään soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit. Muutos asukastalojen hallinnoinnissa toteutetaan vuoden 2015 alusta alkaen.

Kaupunginjohtajan päätös 4.12.2013

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä todeta 15.5.2013 asetetun aluetyön työryhmän työn päättyneeksi. Samalla kaupunginjohtaja päätti toimittaa työryhmän loppuraportin sosiaali- ja terveysvirastolle aluetyön organisoinnin sisäisiä ratkaisuvaihtoehtoja koskevaa valmistelua varten.

Edelleen kaupunginjohtaja päätti kehottaa kiinteistövirastoa ja keskushallinnon virastoja (jatkossa kaupunginkansliaa) valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kanssa menettelytapoja ja kriteereitä, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi, sekä selvittämään soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto totesi päättäessään 21.9.2012 sosiaali- ja terveysviraston ydintoimintojen yksikköjaosta, että ”Perhe- ja sosiaalipalvelut osaston Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö toimistoon perustettava aluetyön yksikkö on määräaikainen vuoden 2013 loppuun saakka ja että vuoden 2013 aikana selvitetään, miten aluetyön kokonaisuus on perusteltua organisoida.”

Sosiaali- ja terveysvirasto esitti kaupunginjohtajalle (28.2.2013) aluetyön organisoimisen selvittämistä kaupunkitasolla. Aluetyöstä ja asukastoiminnasta laadittava selvitys liittyy demokratiahankkeen jatkotyöhön ja perustuu poikkihallinnolliseen yhteistyöhön kaupungin hallinnossa. Siihen liittyy myös yhteistyö mm. Helsingin poliisilaitoksen ja alan järjestöjen kanssa.

Työryhmän näkemyksen mukaan aluetyön yksikössä on toimintoja, joiden järjestämisen vastuu kuuluu jatkossakin sosiaali- ja terveystoimelle sen arvioimassa laajuudessa. Näitä toimintoja ovat mm. yhdyskuntatyö sosiaalihuoltolaissa mainittuna ennaltaehkäisevänä työnä, yksilötasolle painottuva jalkautuva/etsivä lähityö ja sosiaalityö mm. leipäjonossa ja Kampin kappelissa sekä vapaaehtoisvälitys. Työryhmä katsoo, että sosiaali- ja terveystoimella tulee olla mahdollisuus organisoida palvelut tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Kaupungin käytännön mukaisesti uusia toimintamalleja kokeillaan usein hankkeina tai pilotteina, joista hyväksi havaitut menettelyt on perusteltua viedä osaksi normaalitoimintaa.

Aluetyön yksikön hallinnoimien asukastalojen ja kaikkien pääsääntöisesti asukasyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen paikallisiin tarpeisiin käytettävien tilojen osalta työryhmä katsoo, että toiminta voitaisiin organisoida yhteisöjen itsensä hoidettavaksi, erillään sosiaalityön toiminnallisista sisällöistä. Asukastalojen hallinnointi siirrettäisiin kiinteistöviraston tilakeskukselle. Kullekin tilalle haettaisiin toimija, joka toimisi tilan vuokralaisena ja vastaisi toiminnan koordinoinnista. Toimintaa voitaisiin avustaa keskitetysti yhtenäisin kriteerein, jolloin kaupungin tuki alueelle tulee läpinäkyväksi. Mikäli asukastaloissa tämän jälkeen olisi tarvetta kaupungin oman jalkautuvan toiminnan läsnäololle, virastot voisivat sovittuaan operoijan kanssa käyttää tilaa sovittavassa laajuudessa muiden toimijoiden tapaan.

Asukastalojen toimintaa koskeva muutos voitaisiin toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien, kun on selvitetty tarkemmin kiinteistöhallintoon liittyvät yksityiskohdat sekä haettu toimijat kuhunkin kohteeseen. Ehdotus on yhtenevä avustettavan toiminnan keskittämistä selvittävän työryhmän näkemysten kanssa.

Kerro mielipiteesi asiasta Maunulan kotisivujen keskustelupalstalla!

LISÄTIETOJA
Kaupunginjohtajan päätös 4.12.2013  

Aluetyön työryhmän loppuraportti (15.11.2013)