ELY-keskus: ei perusteita ostarin suojeluun

237

ELY-keskus katsoo päätöksessään 17.12.2013, että erityisiä syitä rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) säännösten soveltamisesta Suursuon ostoskeskukseen ei ole. Suursuon ostoskeskus Oy ja Pro Maunulan ry olivat tehneet 10.8.2012 rakennussuojeluesityksen  Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti suojeluesityksen tutkimatta 2.10.2012 tekemällään päätöksellä. Ympäristöministeriö katsoi, että ELY-keskuksella ei ollut perusteita tutkimattajättämispäätökselle, minkä vuoksi se palautti päätöksellään 26.11.2012 asian uuteen valmisteluun ELY-keskukseen.

ELY-keskuksen selvityksen mukaan mikään suojelun edellytyksiin vaikuttavasti tekijöistä ei ole  oleellisesti muuttunut asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Suojeluesitysten tekijöiden vastineissa ei myöskään ole tuotu esille mitään sellaista uutta tietoa Suursuon ostoskeskuksen arvoista, joita ei olisi tuotu esiin edellä mainitussa inventoinnissa tai aiemmissa lausunnoissa.

Helsingin kaupunginmuseon / Keski-Uudenmaan maakuntamuseon asiantuntijat ovat käyneet kohteessa ja käynnistä on laadittu muistio, jonka mukaan ostoskeskuksella ei ole sellaisia arvoja, että kaupunginmuseo esittäisi sille kaavallista suojelua. Lisäksi Suursuon (Maunulan) ostoskeskuksen suojelukysymys on käsitelty edellisen rakennussuojeluesityksen käsittelyprosessin aikana.

Suursuon ostoskeskuksen suojelusta on tehty jo aikaisemmin erillinen rakennussuojeluesitys, minkä lisäksi se on sisältynyt Pirkkolan, Maunulan ja Suursuon alueita koskeneeseen suojeluesitykseen. Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi esitykset 30.1.2006 ja 7.11.2006. Päätöksestä 30.1.2006 valitettiin ympäristöministeriölle, joka hylkäsi valituksen eikä muuttanut ympäristökeskuksen päätöstä. Museovirasto ei pitänyt lausunnossaan 15.9.2005 tarkoituksenmukaisena suojella ostoskeskusta rakennussuojelulain nojalla.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) 2.2§:n mukaan rakennusperinnön suojelemisesta asemakaava-alueella sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 2.3§:n mukaan lakia rakennusperinnön suoelemisesta (498/2010) sovelletaan kuitenkin 2 momentin estämättä myös 2 momentissa tarkoitetulla alueella, jos: 1) kohteella on valtakunnallista merkitystä; 2) kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä tai 3) kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Museovirasto ja Helsingin kaupunki ovat tehneet sopimuksen Museoviraston ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa. Helsingin kaupunginmuseo edustaa sopimusta koskevissa asioissa Helsingin kaupunkia. Sopimuksessa kaupunginmuseosta käytetään nimitystä maakuntamuseo.

Suursuon ostoskeskus ei kuulu Museoviraston laatimaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luetteloon (www.rky.fi). Museovirasto on todennut suojeluesityksestä 23.5.2013 antamassaan lausunnossa, että Suursuon ostoskeskus ei ole ulkoarkkitehtuuriltaan valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittävä. Kyseessä ei ole siten valtakunnallisesti merkittävä kohde.

Ostoskeskuksen suojeluesityksestä pyydettiin naapuritaloyhtiöiltä lausunnot, joita ELY-keskus sai kaksi kappaletta:

Lotta Svärd Säätiö 19.6.2013

As Oy Suonotkontie 4:n (Lotta Svärd Säätiö) viittaa rakennusperinnön suojelusta annetun lain 8§:ään, jonka mukaan kohteen edellytyksiä suojelun piiriin kuuluvaksi arvioidaan tarkastellen sen harvinaisuutta, tyypillisyyttä, edustavuutta, alkuperäisyyttä, historiallista todistusvoimaisuutta ja historiallista kerroksellisuutta. Säätiön mukaan laki suojelee rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

As Oy Suonotkontie 4: (Lotta Svärd Säätiö) toteaa lausunnossaan, että se ei pidä Suursuon ostoskeskusta rakennusperinnön suojelusta annetun lain säännösten piiriin kuuluvana kohteena.

As Oy Pakilantie 8, 2.7.2013

As Oy Pakilantie 8 ilmoittaa vastustavansa Suursuon (Maunulan) Ostoskeskuksen rakennussuojeluesitystä. Asunto-osakeyhtiö katsoo, että rakennus on esteenä Maunulan ja sen alueen hyvälle kehitykselle.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Maunulan keskustan asemakaavan 25.4.2007. Maunulan keskustan asemakaava on tullut voimaan 21.8.2009.

LISÄTIETOJA
Uutinen ostarin suojeluesityksestä