Tuusulanväylä priorisoitiin pilottibulevardiksi

284

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 18.2.2014 selvitystä kaupunkibulevardeista. Selvitys priorisoi Vihdintien ja Tuusulanväylän eteläosat ympäristöineen luonteviksi kohteiksi aloittaa kaupunkiväylien ja niiden ympäristön maankäytön jatkosuunnittelu. Lisäksi selvityksessä todetaan, että bulevardiskenaariota tulee jatkossa kehittää käytävittäin paikalliset olosuhteet ja eroavuudet huomioiden.

Kaupunkibulevardivaihtoehdon kehittämiseksi työssä esitettiin seuraavat viisi liikenteen ja liikkumisen näkökulmaa edustavaa suositusta:

1. Säteittäisyhteyksien välityskyvystä tulisi säilyttää selvästi tarkasteltua suurempi osuus.
2. Bulevardivyöhykkeiden joukkoliikenneyhteyksiä tulee kehittää tuntuvasti myös Helsingin ulkopuolelle sekä poikittaissuunnassa.
3. Bulevardiskenaariota tulee jatkossa kehittää käytävittäin paikalliset olosuhteet ja eroavuudet huomioiden.
4. Uusien asukkaiden, työpaikkojen ja palveluiden sijoittamisessa tulisi huomioida saavutettavuus erityisesti joukkoliikenteellä.
5. Vihdintien ja Tuusulanväylän eteläosat ympäristöineen ovat luontevia kohteita aloittaa kaupunkiväylien ja niiden ympäristön maankäytön jatkosuunnittelu.

Jatkovalmistelussa arvioitavaa bulevardiratkaisua kehitetään mm. edellä mainittujen suositusten pohjalta. Lisäksi jatkovalmistelussa etsitään myös alempiasteista katuverkkoa koskevia ratkaisuja, joilla bulevardisointia voitaisiin tarkoituksenmukaiselle tavalla tukea.

Jatkovalmistelussa tulee myös arvioida, millaisia vaikutuksia erimittaisilla liikkumiskäyttäytymisen muutoksilla olisi bulevardien toteutettavuuteen. Vaikutukset investointi- ja käyttökustannuksiin ovat myös merkittävä bulevardisoinnin tarkoituksenmukaisuuteen vaikuttava tekijä.

Jatkovalmistelussa on syytä arvioida ainakin nykyisten pääväylien purkamisesta aiheutuvat kustannukset, bulevardien ja niiden mahdollisesti edellyttämien tunnelin rakentamiskustannukset sekä tarvittavien joukkoliikenneinvestointien kustannukset (esim. säteittäiset pikaratikat).

Lisäksi kunnallistalouden kannalta tärkeä arvioitava tekijä on pääväylien kunnossapitokustannukset, mikäli nykyiset pääväylät bulevardisoinnin myötä siirtyvät kaupungin ylläpidettäviksi. Yksityiskohtaisemman suunnittelun sekä edellä mainittujen arvioiden laatimisen ja mm. yleiskaavatyössä tehtävien kaupunkitaloudellisten hyötyjen arvioinnin myötä on selvästi paremmat edellytykset arvioida kokonaisuutena, millainen vaikutus mahdollisella pääväylien muuttamisella kaupunkibulevardeiksi olisi hyvinvoinnin näkökulmasta  kokonaisuutena.

LISÄTIETOJA

Raportti ”Liikenteen pitkän aikajänteen kehittämismahdollisuuksia, Osa A. Moottoritiemäisten alueiden tarkastelut 31.12.2013   

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2014