Valtuusto hyväksyi Suursuon tonttien täydennysrakentamisen

272

Kaupunginvaltuusto päätti 29.1.2014 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Suursuon Suonotkontie 4:n ja Suursuontie 14:n asemakaavamuutokset. Muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen kahdella kerrostalotontilla hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee yhteensä 3 150 k-m², mikä tarkoittaa n. 80 uutta asukasta. Tavoitteena on lisätä asuntotarjontaa ja esteettömiä asuntoja, monipuolistaa asuntokantaa sekä turvata palvelujen säilyminen kasvattamalla asukasmäärää.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa tontit kuuluvat kerrostalovaltaiseen alueeseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Voimassa olevissa asemakaavoissa tontit ovat asuinkerrostalojen korttelialuetta.
Kaupunki omistaa tontit, jotka on vuokrattu Lotta Svärd Säätiölle ja Asunto Oy Helsingin Suursuontie 14:lle.

Kaavoitustyö on käynnistetty tonttien vuokralaisten hakemusten johdosta.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavaluonnoksen valmistelun aikana on saatu kirjeitse kymmenen mielipidettä. Lisäksi on esitetty suullisia mielipiteitä keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Mielipiteet kohdistuivat Maunulan tiivistymiseen ja erityisesti Suursuontie 14 uuden rakennuksen sijaintiin lähellä naapuritaloa.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon muuttamalla kaavaluonnosta siten, että Suursuontie 14 uuden rakennuksen kerrosalaa on vähennetty 300 k-m2. Lisäksi uuden rakennuksen ja naapurirakennuksen välistä etäisyyttä on kasvatettu noin neljällä metrillä 15 metriin. Tonttien väliselle rajalle on lisätty istutusvyöhyke puille ja pensaille, jolloin nykyiset puut tonttien rajalla on mahdollista säilyttää. Kaavaehdotukseen on myös lisätty määräys, jonka mukaan uuden rakennuksen naapurin puoleiseen länsijulkisivuun ei saa rakentaa parvekkeita.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 9.8.–9.9.2013. Ehdotuksesta on tehty kaksi muistutusta. Muistutukset kohdistuivat edelleen Suursuontie 14:n uuden rakennuksen sijaintiin lähellä naapuritaloa ja olemassa olevan puuston vähenemiseen tai häviämiseen tonttien rajalta. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia muistutusten tai lausuntojen johdosta.

Kiinteistövirasto tulee tekemään maanvuokrasopimuksiin asemakaavan muutosehdotuksen aiheuttamat muutokset ja vuokralaisille tullaan maksamaan täydennysrakentamisperiaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen tontille tuomasta kohtuullisesta nettoarvonnoususta.

LISÄTIETOJA
Valtuuston pöytäkirja 29.1.2014