Ehdotus kaupungin asukastalojen siirtämisestä järjestöjen hallinnoitavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn

263

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 19.1.2015 kaupunginjohtajan esitystä kaupungin hallinnoimien asukastalojen kuten Asukastalo Saunabaarin ja Oulunkylän seurahuoneen siirtämistä järjestöjen hallinnoitavaksi. Ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus ”kehottaa kaupunginkansliaa yhdessä sosiaali- ja terveysviraston ja kiinteistöviraston kanssa kartoittamaan halukkaat yhteisöt ja käynnistämään sopimusneuvottelut asukastalojen luovuttamiseksi järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi vuoden 2016 alusta. Kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja luovutetaan yhteisöjen operoitavaksi vaiheittain sopimusten ja muiden yksityiskohtien selvittyä.”

Esityksen perustelutekstiä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2014 (§ 8) käsitellessään Avustustyöryhmän loppuraporttia, että asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle. Samalla päätettiin, että kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvonta -yksikkö hoitaa asukasosallisuuteen liittyvää avustuskokonaisuutta kaupunginhallituksen tukena.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Samalla päätettiin, että asukasyhdistyksiä, kaupunginosaseuroja ja asukasosallisuuteen liittyviä paikallistoimijoita tulee kuulla valmistelun yhteydessä ja niiltä tulee pyytää lausunnot esityksen valmistuttua koskien avustuskriteereitä.

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 19.3.2014 (28 §) Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän. Työryhmälle annettiin toimeksianto laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille ja kaupunginosaseuroille. Lisäksi työryhmän tehtäväksi annettiin laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi. Työryhmän työskentelyn aikana tuli myös selvittää keskitettävän avustuskokonaisuuden mahdolliset yhteneväisyydet Lähiöprojektin toimintarahan, lähiörahaston sekä kaupunginhallituksen yhteisöjen tukemiseksi merkityn avustusmäärärahan kanssa.

Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmä kytkeytyy demokratiahankkeen jatkotyöhön. Työryhmän asettamispäätöksen perusteluissa on mainittu vuonna 2013 toimineet Aluetyön työryhmä ja Avustustyöryhmä ja niiden selvitysten perusteella tehdyt kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen päätökset.

Molempien työryhmien työskentelyä seurasi kaupunginjohtajan vetämä  demokratiahankkeen johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on ollut koordinoida ja seurata demokratiahankkeen jatkotyön toimenpiteiden valmistelua ja selvitysten laatimista sekä seurata ja koordinoida aluetyön organisoinnin valmistelua ja demokratiahankkeen toteutuksen muuta valmistelua.

Aluetyön työryhmän perustamisen taustalla oli sosiaali- ja terveysviraston tarve selvittää aluetyön kokonaisuuden organisointia. Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto antoi 21.9.2012 sosiaali- ja terveysvirastolle tehtäväksi aluetyön kokonaisuuden organisoinnin selvittämisen vuoden 2013 aikana.

Sosiaali- ja terveysvirasto esitti kaupunginjohtajalle (28.2.2013) kokonaisuuden selvittämistä kaupunkitasolla. Kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 15.5.2013 asettaman aluetyön työryhmän toimeksiantona oli laatia selvitys sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön toiminnasta ja sen yhtymäkohdista kaupungin muuhun asuinaluetyöhön ja asukastalotoimintaan sekä kartoittaa alue- ja yhdyskuntatyön organisointivaihtoehtoja.

Aluetyön työryhmä katsoi aluetyön yksikön hallinnoimien asukastalojen ja kaikkien pääsääntöisesti asukasyhteisöjen ja kansalaisjärjestöjen paikallisiin tarpeisiin käytettävien tilojen osalta, että toiminta voitaisiin organisoida yhteisöjen itsensä hoidettavaksi, erillään sosiaalityön toiminnallisista sisällöistä. Työryhmän raportissa arvioitiin, että muutos voitaisiin toteuttaa vuoden 2015 alusta lukien kiinteistöhallintoon liittyvien yksityiskohtien selvittyä ja uusien toimijoiden löydyttyä.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 4.12.2013 (109 §) käsitellessään Aluetyön työryhmän loppuraporttia kehottaa kiinteistövirastoa ja keskushallinnon virastoja (jatkossa kaupunginkansliaa) valmistelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen, liikuntaviraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kanssa menettelytapoja ja kriteerejä, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi, sekä selvittää soveltuvat yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit.

Avustustyöryhmän toimeksiantona oli yhteistyössä avustuksia myöntävien virastojen kanssa laatia kaupunginhallitukselle selvitys kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen keskittämisestä kaupunginhallitukselle.

Avustustyöryhmä ehdotti, että kaupunginhallitukselle keskitetään asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen sekä sellaiset avustukset, joiden toimiala ei ole selkeästi yksittäisen viraston toimialaan kuuluvaa toimintaa. Selkeästi virastojen ydintoimintaan liittyvien avustusten osalta työryhmä katsoi parhaimmaksi nykyisen hajautetun mallin käytön kaupungin keskitetyllä sähköisellä avustusjärjestelmällä.

Kaupunginjohtajan päätöksessä 4.12.2013 ja kaupunginhallituksen päätöksessä 7.1.2014 oli sisällöllisiä ja hallinnollisia yhteneväisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, joiden perusteella oli tarkoituksenmukaista käsitellä asiakokonaisuuksia yhdessä työryhmässä.

LISÄTIETOJA
Päätösesitys: Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestelys   

Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -työryhmän loppuraportti 

Kaupunginhallituksen 19.1.2015 kokouksen esityslista 

Kaupunginhallituksen jäsenet