Maunulaan esitetään kahta hanketta

341

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää 10.11.2015 Helsingin mallin vuonna 2016 alkavista hankkeista. Kulttuurikeskus esittää Maunulaan Suomen Kansallisteatterin hanketta ”Maunulan maisemat” ja Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n hanketta ”Osallistavan ja yhteisötaiteen residenssit”.

Alla ovat Maunulan ehdotettujen hankkeiden kuvaukset:

Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö / Maunulan maisemat

Suomen Kansallisteatteri on suunnitellut projektin kolmivuotiseksi, lähestymistavaltaan ja toimintamuodoiltaan yksilötason toiminnasta liikkeelle lähteväksi tutustumalla alueen ominaispiirteisiin, toimijoihin ja asukkaisiin. Hanke laajenee vuosittain yhteisötasolle tavoittaen eri tavoin vuoden 2018 loppuun mennessä valtaosan alueen asukkaista.

Hankkeen tavoitteina on teatterin keinoin vahvistaa yhteenkuuluvuutta, kasvattaa alueellista itsetuntoa ja rohkaista asukkaita aktiivisiksi osallistujiksi

  • saada alueen eri-ikäisiä ja taustaisia ihmisiä kohtaamaan, luoda kontakteja niihin
  • asukkaisiin, jotka eivät ole vielä mukana missään harrastusryhmässä, asukastoiminnassa sekä luoda kontakteja yksinasuviin ja erilaisiin kohderyhmiin kuten alueen kehitysvammaisiin, romaniväestöön sekä maahanmuuttajiin.
  • saada naapurit tutustumaan toisiinsa.
  • nostaa esiin alueen asukkaiden tärkeiksi kokemia asioita.
  • tarjota mahdollisuus tutustua teatteritoimintaan.
  • juurruttaa alueellinen asukkaiden kanssa tehtävä taidetoiminta osaksi Kansallisteatterin toimintaa ja vuosittaista suunnittelua.

menot 2016: 128960 euroa
haettu avustus 2016: 95760 euroa


Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry / Osallistavan ja yhteisötaiteen residenssit

M-cult on Helsingin kumppani eurooppalaisessa osallistavan ja yhteisötaiteen Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP / Luova Eurooppa 2015-18). CAPP-projektin alueellinen jalkautuminen suunnataan 2016-18 Maunulan kaupunginosaan. Tavoite on toteuttaa Maunula hankkeessa yhteisöllisen median ja taiteen kokonaisuus, joka vahvistaa alueen identiteettiä ja asukkaiden itseilmaisua sekä tarjoaa uusia mediatyövälineitä asukasryhmille ja alueen vuorovaikutteiselle kehittämiselle.

Tavoittena on luoda taiteilijaresidenssien, tilausteosten ja niitä tukevien työpajojen myötä mediataiteen ja yhteisömedian kulttuuritoimintaa, joka antaa asukkaille avaimet omaan tuotantoon median ja taiteen parissa. Yksittäisten taideprojektien sijaan pyritään luomaan pitkäjänteistä läsnäoloa alueella pitkäkestoisten (2-3 kk) ja lyhempien (2-3 vkoa) residenssien sekä näiden väliin sijoittuvien työpaja- ja valmennustoimintojen avulla.

Maunulaan ehdotettu hankekokonaisuus painottaa mediataiteen yhteisöllisiä muotoja.
Mediataide on monialainen, hybridi taideala, jonka tuotannot voivat liittyä kuva- ja esitystaiteen, musiikin ja kirjallisuuden lisäksi IT-suunnittelun ja designin perinteisiin. Tietotekniikkaa ja teknologiaa hyödyntävät teokset ovat usein vuorovaikutteisia ja luovat verkkoon uudenlaisia toimintaympäristöjä, joiden tavoitteena on tukea käyttäjien omia sisältöjä ja näkökulmia. Taiteilijoiden johdolla syntyvät projektit voivat liittyä asukkaiden omaan toimintaan ja identiteettiin tai naapuruston muistoihin ja tulevaisuuteen.

menot 2016: 99928 euroa
haettu avustus 2016: 20000 euroa

LISÄTIETOA
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 10.11.2015 kokouksen esityslista

Helsingin mallin hankeavustukset 2016 jakoehdotus ja lista hakijoista