Kaupunginhallitus päätti 30.1. Suopellonkaari 16:n tontin vuokrausehdoista

284

Kaupunginhallitus päätti 30.1.2017 ehdottaa kaupunginvaltuustolle , että valtuusto päättää Suopellonkaari 16:n (pinta-ala 3 618 m²) tontin vuokrausehdoista. Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 (284 §) varata tontin  31.12.2017 saakka MaxBuild Oy:lle vapaarahoitteisten Hitas II ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

Kiinteistölautakunta oikeutetaan päättämään lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1) Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

2) Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintiloista.

3) Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 varata tontin 28327/1 Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistykselle asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten.

Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 merkitä tontin 28327/1 varauksen päättyneeksi, koska tontin rakentaminen ei ollut toteutusedellytysten puuttuessa edennyt. Kiinteistölautakunta päätti samalla siirtää tontin jatkuvaan hakuun. Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 varata tontin 28327/1 31.12.2017 saakka MaxBuild Oy:lle vapaarahoitteisten Hitas II ehdoin toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.

Tontti 28327/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin pinta-ala on 3 618 m² ja rakennusoikeus 1 447 k-m². Tontille rakennettavan rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 2. Puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennuksen kellarikerrosta suunniteltaessa on otettava huomioon korttelin pohjavesiolosuhteet ja rakentamisen mahdolliset haittavaikutukset lähinaapureihin.

Rakennusten julkisivujen on oltava pääosin muurattuja ja rapattuja. Asuinrakennuksessa on käytettävä punaisen, keltaisen tai ruskean eri sävyjä ja vierekkäisten asuinrakennusten tulee olla eri värisiä. Rakennukset on jäsennöitävä yhden huoneiston suuruisiin osiin julkisivun värityksen, materiaalien, sisäänvetojen ja/tai kattomuotojen keinoin.

Asemakaavamääräysten mukaan asuntojen keskipinta-alan on oltava vähintään 120 m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan ja rakennusalan estämättä saa rakentaa enintään 5 % rakennusoikeudesta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Kuistin ulkoseinäpinnasta vähintään 2/3 on oltava lasia. Kerrosalan estämättä saa myös rakentaa asunnon ulkopuolisia autosuoja-, varasto- tms. tiloja. Tilan enimmäiskoko on 20 m²/asunto. Rakennuksen enimmäiskorkeus on 7,0 metriä ja rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä.

LISÄTIETOJA
Kaupunginhallituksen 30.1.2016 kokouksen esityslista