Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava lautakuntaan 25.4.

440

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä tiistaina 25.4.2017. Lampuotilantien 15-35:n asukkaat ovat tehneet oman vaihtoehtoisen asemakaavaehdotuksensa, jota Maunula-Seura kannattaa tonttien 28225, 28222 ja 28210 osalta. Vaihtoehtoisessa asemakaavassa ehdotetaan näille tonteille townhouse-tyyppisiä rakennuksia. Lampuodintien asukkaiden ehdotuksen mukaan townhouse-tyyppisillä rakennuksilla saadaan vastaava määrä asukkaita alueelle kuin kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksessa.

Kaupunkisuunnitteluviraston kaavaehdotuksessa esitetään alueelle uutta asuntokerrosalaa 25050 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 600. Liike- toimitilaa on osoitettu 330 k-m2.

Pirkkolantien ja Pirjontien ympäristön kaavoitus liittyy Raide-Jokerin varren kaavoitukseen. Raide-Jokeria ryhdytään rakentamaan mahdollisesti jo 2019.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.5.2017 esityslista ja materiaali  

Katso tarkemmin kalvoista, mitä kaupunkisuunnitteluvirasto esittää Pirkkonlantien ja Pirjontien ympäristön tonteille ja millainen on Lampuodintien 15-35:n asukkaiden ehdotus3.25 MB   

pdfKortteinen ja Vaattovaara 10.12.2015 Hesarissa: Maunula ja segregaatio eli punaiset ruudut vuosina 1990, 2000 ja 2010 305.31 KB 

Ks. myös Maunulan 120. aluefoorumi turvallisuuden kehittymisestä 

Raide-Jokeri


Maunula-Seuran kannanotto kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 25.4.2017 koskien asiaa 3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön tarkistettu asemakaavaehdotus

Maunula-Seura kannattaa Lampuodintie 15-35 asukkaiden tekemän vaihtoehtoisen asemakaavan ratkaisujen selvittämistä tonttien 28225, 28222 ja 28210 osalta ja ehdottaa, ettei näiden tonttien asemakaavasta päätettäisi vielä.

Maunula-Seura kannattaa kaupunkisuunnitteluviraston kaavaehdotusta tonttien 28209/4 ja 26226/31 osalta. Tontille 28209/4 on kaavaselostuksen mukaan tulossa vanhuksille palveluasuntoja ja tontille 26226/31 näkövammaisille asuntoja ja työtiloja.

Maunula-Seura ei ota kantaa Pirkkolan puolen tontin 28231/37 kaavaratkaisuun.

Lampuotilantie 15-35 asukkaat esittävät vaihtoehtoisessa asemakaavassaan tonteille 28225, 28222 ja 2810 townhouse-tyyppisiä rakennuksia. Tämän vaihtoehto voisi olla kaupunkisuunnitteluviraston esittämää ratkaisua parempi Maunulan sosiaalisen rakenteen tasapainottamisessa. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää ratkaisuvaihtoehtoa tarkemmin.

Maunula-Seura on pitänyt ykköstavoitteena Maunulan sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämisessä Maunulan asuntorakenteen tasapainottamista (ks. Helsinki-kanavalta Maunulan ylipormestarin illan 9.3.2017 Maunula-Seuran kysymys virkamiehille ja siihen virkamiehiltä saadut vastaukset). Maunulan sosiaalisen hyvinvoinnin kehitystä uhkaa valtioneuvoston päätös Ara-asuntojen tulorajoista 1.1.2.017 alkaen. Maunulassa on Ara-tyyppisiä asuntoja (eli kaupungin vuokra-asuntoja) 52 % asuntokannasta. Valtioneuvoston päätös vaikuttaa siis 52 % Maunulan asuntokannasta ja näiden asukkaiden tulevaan valintaan tulorajojen ja tarpeen mukaan sekä siten nostaa Maunulan segregaatioriskiä. Kortteinen ja Vaattovaara ovat tutkimuksissa selvittäneet Pääkaupunkiseudun segregaation kehitystä paikkatietopohjaisella datalla, jossa segregaatiokehitys esitetään punaisilla ruuduilla. Maunulassa oli vuonna 1990 kolme punaista ruutua, vuonna 2000 viisi ja vuonna 2010 seitsemän (ks. linkki materiaalin sivuilta www.maunula.net).

Maunula-Seura toteaa lautakunnan asemakaavaehdotuksen vuorovaikutusselostuksessa vastauksessa Asuntotuotantotoimiston kommentteihin on sivulla 55-56 virhe.

”Asemakaavassa osoitettujen Helsingin kaupungin omistamien asemakaavaan osoitettujen asuntotonttien varaamisesta päättää kaupunginhallitus. Kiinteistövirasto valmistelee asunto-ohjelman sekä alueen sen hetkisen tilanteen mukaisesti millaisin hallintamuodoin uudet tontit tulee rakentaa ja kenelle ne varataan. Maunulassa tilastokeskuksen Helsinki alueittain 2015- julkaisu osoittaa, että Maunulan peruspiirin alueella on asunnoista noin 50% vuokra-asuntoja. Osuus on korkeampi kuin kaikkien Helsingin peruspiirien vuokra-asuntojen määrän keskiarvo, joka on noin 40%.”

Helsingin kaupungin tietokeskuksen Helsingin seudun aluesarjoissa (viimeiset tiedot vuodelta 2015) Maunulan peruspiirissä, johon kuuluvat Maunula sekä Pirkkolan ja Metsälän pientaloalueet kuuluvat, on asuntojen yhteismäärä 5231 kpl ja vuokra-asuntojen yhteismäärä 3059 kpl eli 58,5 % (Arava- tai korkotukivuokra-asuntoja 2 362 kpl ja muita vuokra-asuntoja 697 kpl).

Maunulan osalta tilanne on vielä haastavampi, koska asuntojen yhteismäärä 4500 kpl ja vuokra-asuntojen yhteismäärä on 2910 kpl eli 64,7 % (Arava- tai korkotukivuokra-asuntoja 2 327kpl ja muita vuokra-asuntoja 583 kpl). Pelkästään Ara-vuokra- tai korkotukiasuntoja Maunulassa on 51,7 % asuntokannasta.

Yhteenvetona edellisestä
Maunula-Seura esittää, että tonttien kehittämistä 28225, 28222 ja 28210 townhouse-tyyppisenä rakennusratkaisuna selvitetään tarkemmin, eikä niiden asemakaavasta päätettäisi nyt vaan ne irrotetaan kaavapäätöksestä.

Maunula-Seuran puolesta

Liisa Lohtander 
puheenjohtaja

Kaisa Arnkil
sihteeri